Pa­ra­di­se Pa­pers

Weekendavisen - - Faktisk -

Dron­ning Eliza­beth II af Stor­bri­tan­ni­en, fir­ma­et Ap­ple, ro­ck­s­an­ge­ren Bo­no og USAs han­dels­mi­ni­ster. Al­le fi­re var mel­lem de cir­ka 12.000 nav­ne, som i den­ne uge er ble­vet af­slø­ret i Pa­ra­di­se Pa­pers. Di­rek­te over­sat be­ty­der nav­net pa­ra­dis-pa­pi­rer­ne. Men pa­pi­rer­ne er i vir­ke­lig­he­den 13,4 mil­li­o­ner elek­tro­ni­ske fi­ler, og pa­ra­dis er lan­de med lav skat. Når me­get ri­ge fir­ma­er el­ler per­so­ner sen­der de­res pen­ge til den slags lan­de for at und­gå at be­ta­le hø­je­re skat i de­res hjem­land, kal­des det skat­te­ly. De la­ek­ke­de fi­ler kom­mer fra fir­ma­er, som ar­bej­der med at flyt­te folks pen­ge til an­dre lan­de. Fir­ma­er­ne selv si­ger, at de ik­ke har gjort no­get ulov­ligt, og at ha­ck­e­re har stjå­let fi­ler­ne. I man­dags modt­og en tysk avis al­le pa­pi­rer­ne, og si­den er af­slø­rin­ger­ne gå­et ver­den rundt. Men det er sta­dig uvist, hvem der har delt Pa­ra­di­se Pa­pers og hvor­for. I alt er det om­kring 10 bil­li­o­ner dol­lars, som er ble­vet flyt­tet til fjer­ne lan­de som Ber­m­u­da og Cay­ma­nø­er­ne. Det er ik­ke al­tid ulov­ligt at put­te si­ne pen­ge i skat­te­ly. Men det ser ik­ke så godt ud, når man er dron­ning el­ler mi­ni­ster for han­del. Og­så 140 dan­ske­re er na­evnt i pa­pi­rer­ne og skal nu un­der­sø­ges for skat­tes­nyd. Røskva Würtz

FOTO: SCANPIX

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.