Ko­met 96p

Weekendavisen - - Faktisk -

Det er sa­tel­lit­ten SOHOs op­ga­ve at hol­de øje med So­len, men in­di­mel­lem får den og­så øje på an­dre ting. I sid­ste uge ob­ser­ve­re­de den for ek­sem­pel en ga­est fra ud­kan­ten af sol­sy­ste­met: ko­me­ten 96P. Ko­me­ter er små him­mel­le­ge­mer, der er i kredsløb om So­len. Nog­le gan­ge, når de pas­se­rer ta­et for­bi Jor­den, kan de ses på nat­te­him­len, hvor de tra­ek­ker ly­sen­de ha­ler ef­ter sig. En ko­mets ha­le be­står af for­skel­li­ge fi­ne støv­par­tik­ler, der har re­vet sig løs fra dens ker­ne. I lang tid tro­e­de man, at ko­me­ter mest be­stod af is og kald­te dem »be­skid­te sne­bol­de«. Men i 2005 send­te NASA en rum­son­de ud for at un­der­sø­ge ko­me­ten 9P, som vi­ste sig at va­e­re me­re støv end is. An­dre ko­me­ter har vist sig at in­de­hol­de vand og så­kaldt or­ga­ni­ske stof­fer. Det er mu­ligt, at man­ge af de stof­fer, som er nød­ven­di­ge for li­vet her på Jor­den, er kom­met her­til via ko­me­ter. Ko­me­ten 96P blev ik­ke kun ob­ser­ve­ret af SOHO. Den kun­ne og­så ses fra en an­den sa­tel­lit, STEREO, som be­fandt sig på den mod­sat­te si­de af So­len. Det er sja­el­dent, at man kan se den sam­me ko­met fra to si­der. Det gør det mu­ligt at må­le på ko­me­ten fra for­skel­li­ge vink­ler sam­ti­dig, og så kan man bed­re un­der­sø­ge, hvad den er la­vet af. Ce­ci­lie Cronwald

FOTO: NASA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.