Dan­mark – Ir­land

Weekendavisen - - Faktisk -

Det bli­ver en fod­bold­gy­ser, når det dan­ske fod­bold­lands­hold på lør­dag mø­der Ir­land. Kam­pen er den før­ste af to, som kan af­gø­re, hvil­ket hold der får en plads ved VM-slut­run­den i Rusland til som­mer. Dan­mark er fa­vo­rit til at vin­de. Bå­de for­di hol­det har spil­let godt på det se­ne­ste og blandt an­det slog Po­len 4-0. Men og­så for­di to af Ir­lands bed­ste spil­le­re ik­ke bli­ver klar til lør­da­gens kamp. An­fø­rer David Mey­ler har ka­ran­ta­e­ne og sid­der på ba­en­ken, og stjer­ne­spil­le­ren Jeff Hen­dri­ck har få­et en ska­de et me­get ømt sted – i num­sen. 25-åri­ge Hen­dri­ck har sim­pelt­hen få­et en for­stra­ek­ning i den ene bal­de, men de ir­ske fod­bold­fans sy­nes nok ik­ke, det er no­get at gri­ne ad. Til dag­lig sty­rer Hen­dri­ck midt­ba­nen i Pre­mi­er Le­ague-klub­ben Burn­ley, og sam­men med an­fø­rer Mey­ler er han en nøg­le­spil­ler, som hol­der over­blik­ket, for­de­ler spil­let og ska­ber chan­cer. Uden de to står Dan­mark sta­er­kt – og­så for­di den før­ste kamp er på hjem­me­ba­ne i Par­ken. Men der er me­get på spil. »I min tra­e­n­er­kar­ri­e­re ran­ge­rer dis­se to kam­pe som nog­le af de vig­tig­ste. De er fak­tisk nok helt i top i for­hold til vig­ti­ge kam­pe, hvor jeg har stå­et på si­de­linj­en,« si­ger tra­e­ner Åge Ha­rei­de til BT Spor­ten. Markus Bernsen

FOTO: SCANPIX

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.