Trump

Weekendavisen - - Faktisk -

Den ame­ri­kan­ske pra­esi­dent Do­nald Trump er på run­drej­se i Asi­en. Lan­de­ne i om­rå­det har set frem til be­sø­get i må­neds­vis. Men det er ik­ke som før i ti­den, hvor USA var den klart sta­er­ke­ste magt i ver­den. Nu har USA en ri­val: Ki­na. Den ame­ri­kan­ske øko­no­mi har va­e­ret Jor­dens stør­ste i over 100 år. Men Ki­nas øko­no­mi er num­mer to, og ki­ne­ser­ne er ved at ind­hen­te ame­ri­ka­ner­ne. Des­u­den bli­ver Ki­nas mi­li­ta­er sta­er­ke­re og sta­er­ke­re. Alt i alt ser det ud til, at Ki­na er på vej til at bli­ve en su­per­magt. På den an­den si­de står USA li­ge nu på man­ge må­der svagt. Trump er ik­ke sa­er­lig po­pu­la­er hjem­me. Og i Asi­en er man­ge ban­ge for, at han med sin åben­mun­de­de fa­con kan kom­me galt af sted. Det ga­el­der spe­ci­elt over for Nord­korea, som har ud­vik­let atom­vå­ben. For et par må­ne­der si­den tru­e­de han Nord­korea med »to­tal øde­la­eg­gel­se«, hvis det blev nød­ven­digt. Der­for har Trump to op­ga­ver på sin tur: Han skal vi­se, at USA sta­dig er vig­tig for lan­de­ne i Asi­en. Og han skal be­ro­li­ge dem, som er nervø­se over hans ag­gres­si­ve stil. Det er ty­de­ligt, at han for­sø­ger at be­her­ske sig. Hans ud­ta­lel­ser om Nord­korea de se­ne­ste da­ge har ik­ke va­e­ret så vil­de som før. Peter Harmsen

FOTO: SCANPIX

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.