I kamp for den frie tan­ke

Weekendavisen - - Faktisk - Af DAMIAN ARGUIMBAU

For­lø­ber. Phi­lip Pul­l­mans nye tri­lo­gi hand­ler om alt det, der ske­te før Det gyld­ne kom­pas. Det er in­ter­es­sant – men mest for de sa­er­ligt ta­enk­som­me.

hi­lip Pul­l­mans tri­lo­gi Det gyld­ne kom­pas blev en in­ter­na­tio­nal suc­ces, da det før­ste bind ud­kom for godt ty­ve år si­den. I Pul­l­mans ver­den har men­ne­sket to sja­e­le og ik­ke kun én. Den an­den sja­el, kal­det dai­mo­nen, er et fy­sisk, dy­re­lig­nen­de va­e­sen, som er bun­det til sin ejer og har sin egen per­son­lig­hed. I bar­ne­å­re­ne kan dai­mo­nen skif­te skik­kel­se ef­ter lyst og be­hov, men når eje­ren bli­ver ae­l­dre, bli­ver skik­kel­sen fast. Det gyld­ne kom­pas var en helt fan­ta­stisk hi­sto­rie, der lån­te stum­per fra Bib­len, mysti­ke­ren Milt­on, Dan­tes forta­el­ling om him­mel og hel­ve­de, gam­le even­tyr og den mo­der­ne fan­ta­sy-tra­di­tion. Se­ri­en blev og­så fil­ma­ti­se­ret, men re­sul­ta­tet blev ik­ke godt, og film­sel­ska­bet drop­pe­de at fort­sa­et­te ef­ter den før­ste film. Pul­l­mans nye bog, Fo­re­stil­lin­ger om Støv, er star­ten på en ny tri­lo­gi, som fo­re­går før Det gyld­ne kom­pas. Den forta­el­ler, hvor­dan pi­gen Lyra, der er ho­ved­per­so­nen i Det gyld­ne

Pkom­pas, kom­mer til Jor­dan-kol­le­gi­et, som er ste­det, hvor Det gyld­ne kom­pas be­gyn­der. For­hi­sto­ri­en har kro­e­je­rens søn, den 11-åri­ge Malcolm Polste­ad, i ho­ved­rol­len. Han er et us­a­ed­van­ligt kvikt barn, der la­eg­ger ma­er­ke til alt, hvad der fo­re­går om­kring ham, og ger­ne lyt­ter til sam­ta­ler­ne i krostu­en. Kro­en lig­ger ved Themsen, på den mod­sat­te bred af det klo­ster, hvor Lyra som spa­ed bli­ver over­ladt i non­ner­nes va­re­ta­egt. Malcolm hja­el­per of­te non­ner­ne og bli­ver ma­eg­tig be­ta­get af Lyra. Da Lyra bli­ver bragt til kloste­ret, sker der me­get på rig­tig kort tid. Malcolm over­va­e­rer en mand bli­ve slå­et ihjel, hans sko­le over­ta­ges af re­li­gi­øse fa­na­ti­ke­re, og be­tyd­nings­ful­de men­ne­sker be­gyn­der at duk­ke op på kro­en og stil­le spørgs­mål om Lyra og non­ner­ne. Malcolm bli­ver des­u­den ven­ner med for­ske­ren Han­nah Relf, der lå­ner ham bø­ger og bru­ger ham som spion. Si­tu­a­tio­nen til­spid­ses, da reg­nen uven­tet ska­ber en ka­em­pe over­svøm­mel­se, og en ond­skabs­fuld mand ved navn Ge­rard Bon­ne­vil­le for­sø­ger at bort­fø­re den få må­ne­der gam­le Lyra. Malcolm og køk­ken­pi­gen Ali­ce flyg­ter i en ka­no med den spa­e­de Lyra, skar­pt for­fulgt af Bon­ne­vil­le. Malcolm og Ali­ce for­sø­ger at nå frem til Jor­dan-kol­le­gi­et, hvor Lyra vil va­e­re i sik­ker­hed for kir­kens agen­ter, som i bo­gen er on­de­re end dja­ev­len selv. De ja­ges ik­ke kun af kir­kens agen­ter, men og­så af den gru­som­me Bon­ne­vil­le, der ik­ke vi­ger til­ba­ge fra at dra­e­be en­hver, der står mel­lem ham og bar­net. Midt i den­ne flugt er der si­de­hi­sto­ri­er, hvor Han­nah Rel­fs te­o­ri­er om den frie tan­ke pra­e­sen­te­res. Bo­gen har i høj grad be­vidst­he­den som te­ma og er na­er­mest et fi­lo­so­fisk kamp­skrift mod en­hver form for or­ga­ni­se­ret re­li­gion, i sa­er­de­les­hed den krist­ne kir­ke. Må­ske der­for vir­ker bo­gen til ti­der tem­me­lig tung, og det va­rer lidt, før man for al­vor en­ga­ge­res i Malcolms pro­ble­mer. Pul­l­man kan fak­tisk til ti­der ly­de som en sur, gam­mel Ox­ford­pro­fes­sor fra Jor­dan-kol­le­gi­et. Tek­sten mang­ler, isa­er i de fi­lo­so­fi­ske af­snit, no­get af den spa­endstig­hed og yn­de, som den op­rin­de­li­ge tri­lo­gi til­bød. Fo­re­stil­lin­ger om støv er en in­ter­es­sant, men me­get uja­evn bog, som eg­ner sig bedst til sa­er­ligt ta­enk­som­me la­e­se­re.

Fo­re­stil­lin­ger om Støv 1 – La Bel­le Sa­u­va­ge. Phi­lip Pul­l­man. Over­sat af Han­na Lützen. Gyl­den­dal. 574 si­der. 299,95 kr.

11-åri­ge Malcolm for­sø­ger at red­de spa­ed­bar­net Lyra fra kir­kens agen­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.