Det sto­re spring

Weekendavisen - - Faktisk - Af BO GREEN JEN­SEN

I bi­o­gra­fen. Ani­ma­tions­fil­men Bal­le­ri­na hand­ler al­ler­mest om even­tyr og in­dre va­er­di­er. Men det er dan­sen, der gør den til no­get sa­er­ligt.

al­let­dans kan va­e­re den smuk­ke­ste blan­ding af kunst, mu­sik og te­a­ter. Du skal ba­re se or­dent­ligt ef­ter. Ani­ma­tions­fil­men Bal­le­ri­na ud­spil­ler sig i Pa­ris. Året må va­e­re 1888, for der byg­ges sta­dig på Eif­feltår­net, som stod klar til ver­dens­ud­stil­lin­gen i 1889. Fil­mens ene helt, dren­gen Vik­tor, bli­ver net­op an­sat hos ar­ki­tek­ten Gu­sta­ve Eif­fel, da han kom­mer til by­en sam­men med pi­gen Féli­cie, som al­tid har va­e­ret hans bed­ste ve­nin­de. Jeg vil ik­ke nar­re no­gen. Bal­le­ri­na er nok mest til pi­ger, og Féli­cie er helt klart hel­tin­den i cen­trum. Hun og Vik­tor er vok­set op på et hjem for fora­el­d­re­lø­se børn. Han er god til me­ka­ni­ske ting, hun har al­tid drømt om at dan­se. De får ska­el­dud, når de prø­ver at stik­ke af,

Bmen non­ner­ne er go­de nok. Se­ne­re, da det vir­ke­lig ga­el­der, er det fak­tisk op­syns­man­den, som hja­el­per Féli­cie med at nå frem til den af­gø­ren­de prø­ve. Men først må hun gru­e­lig me­get igen­nem. Hun drøm­mer om at dan­se Sva­ne­sø­en i den sto­re ope­ra­byg­ning, som og­så var ny i 1888. Men in­gen vil gi­ve en be­gyn­der en chan­ce, isa­er hvis hun ik­ke har ri­ge fora­el­dre og kom­mer fra den rig­ti­ge bag­grund. Det har kon­kur­ren­ten Ca­mil­la, hvis nedri­ge mor, Ma­rie Kongs­gård, gør alt for at skub­be sin dat­ter helt frem. Fil­mens bud­skab er net­op, at der ik­ke fin­des no­gen »rig­tig« bag­grund. Det vig­ti­ge er, at man dan­ser fra hjer­tet, når man har me­stret den sva­e­re tek­nik. Féli­cie sny­der sig ind på bal­letsko­len. Hun bli­ver tra­e­net af Odet­te, som gør rent, men en­gang var »den bed­ste dan­ser i sin ge­ne­ra­tion«. Det si­ger Menan­der, som un­der­vi­ser pi­ger­ne og be­stem­mer, hvem der skal dan­se. Bal­let­meste­ren er hel­dig­vis en god mand, der for­står at aen­dre me­ning. Først vil han ba­re af med Féli­cie. Så ser han, hvor me­get hun kan. Fak­tisk bli­ver det vig­tigt for Menan­der at gi­ve Féli­cie chan­cen. Imens flak­ker Vik­tor plan­løst om­kring. Han re­pa­re­rer spil­ledå­sen, som er det ene­ste, Féli­cie har ef­ter sin mor. Og han hå­ber, at hun hol­der af ham. Bal­le­ri­na er ik­ke stor i hi­sto­ri­en, men den er fan­ta­stisk flot teg­net, og det lyk­kes at gø­re dan­sen så smuk og dra­ma­tisk, at man na­e­sten glem­mer tid og sted. Tid­ligt i fil­men er Féli­cie for­tryl­let, da hun ser den voks­ne bal­le­ri­na, som skal dan­se ho­ved­rol­len. Dan­se­rin­den ud­fø­rer det sto­re spring, som kal­des le grand jeté på bal­let­s­prog. Til slut er der så dan­se­krig, og Féli­cie ta­ger selv det sto­re spring ud over ope­ra­trap­pen, mens ti­den i bi­o­gra­fen står stil­le. Det er ma­ge­løst. Selv Ca­mil­la sy­nes, Féli­cie skal vin­de. Men hen­des mor har an­dre pla­ner. Bal­le­ri­na er en­kel, flot og klart for­talt. Ani­ma­tions­sti­len min­der me­get om Pixar­fil­men Ra­ta­tou­il­le, men fil­men bli­ver sin egen, når Fe­li­cie dan­ser bal­let. Vik­tors op­fin­del­ser er og­så ret sjove. Du kom­mer op at fly­ve højt over Pa­ris. Jeg så fil­men med min yng­ste dat­ter, som selv har gå­et til bal­let i tre år. Vi var beg­ge to be­gej­stre­de for le grand jeté, og hun kun­ne godt li­de, når der blev tra­e­net i slow mo­tion. Du kan ro­ligt med­brin­ge he­le fa­mi­li­en. Go­de bal­let­film er ik­ke det va­er­ste.

Bal­le­ri­na. In­str.: Eric Sum­mer og Eric Wa­rin. 89 min. Ca­na­da-Frank­rig 2016. Dan­ske stem­mer. Fra­rå­des un­der 7 år. 81 bi­o­gra­fer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.