Midt i en fla­ske­hals­tid

Dilem­ma. Opsvin­get går nu uden om de for­sik­re­de le­di­ge. Trods sti­gen­de be­ska­ef­ti­gel­se bli­ver der ik­ke la­en­ge­re fa­er­re dag­pen­ge­mod­ta­ge­re.

Weekendavisen - - Samfund - Af HEN­RIK DØRGE

Mens an­tal­let af men­ne­sker på kon­tant­hja­elp er mind­sket kraf­tigt de se­ne­ste par år, står dag­pen­ge­le­dig­he­den i stam­pe. An­tal­let af dag­pen­ge­mod­ta­ge­re på jagt ef­ter et job er i dag om­trent det sam­me som i som­me­ren 2016.

Pro­ble­met med de fort­sat man­ge ar­bejds­lø­se i a-kas­ser­ne er et pa­ra­doks. Na­tio­nen be­fin­der sig som be­kendt i et op­sving, be­ska­ef­ti­gel­sen sti­ger mod nye høj­der, og virk­som­he­der­ne mel­der om vok­sen­de pro­ble­mer med at skaf­fe ar­bejds­kraft. Sam­ti­dig sker der en be­ty­de­lig re­duk­tion af ma­eng­den af per­so­ner i kon­tant­hja­elps­sy­ste­met. Ind­til som­me­ren 2016 steg an­tal­let af kon­tant­hja­elps­mod­ta­ge­re, men si­den da er det gå­et den an­den vej. I juli 2016 var der 153.900 fuld­tids­per­so­ner i kon­tant­hja­elps­sy­ste­met. April i år, hvor Sty­rel­sen for Ar­bejds­mar­ked og Re­k­rut­te­ring (STAR) sidst tal­te ef­ter, var der 131.700. I lø­bet af knap to år er der ble­vet 22.200 fa­er­re kon­tant­hja­elps­mod­ta­ge­re, hvad der sva­rer til et fald på 14 pro­cent. Sam­me po­si­ti­ve ten­dens spo­res ik­ke på dag­pen­ge­om­rå­det, selv om dag­pen­ge­mod­ta­ger­ne el­lers be­trag­tes som sta­er­ke­re le­di­ge, der er ta­et­te­re på ar­bejds­mar­ke­det. I juli 2016 var der 73.500 fuld­tids­le­di­ge. April i år lød tal­let på 72.900. Trods den øko­no­mi­ske optur og di­ver­se fla­ske­halspro­ble­mer på ar­bejds­mar­ke­det, har le­dig­he­den blandt de for­sik­re­de så­le­des stort set ik­ke rok­ket sig ud af ste­det.

Stil­stan­den i dag­pen­ge­le­dig­he­den mar­ke­rer en hård op­brems­ning. Fra 2010, da ar­bejds­løs­he­den blandt a-kas­ser­nes med­lem­mer top­pe­de un­der den øko­no­mi­ske kri­se, og frem til 2016 faldt an­tal­let af dag­pen­ge­mod­ta­ge­re med cir­ka 50.000. Men her­ef­ter er det alt­så gå­et i stå.

For­kla­rin­gen på dag­pen­ge­mod­ta­ger­nes plud­se­li­ge van­ske­lig­he­der med at pe­ne­tre­re job­mar­ke­det yder­li­ge­re mel­der STARs da­ta ik­ke no­get om. Men en af år­sa­ger­ne er mu­lig­vis, at man­ge dag­pen­ge­mod­ta­ge­re ik­ke le­ver op til ar­bejds­gi­ver­nes de­fi­ni­tion på kva­li­fi­ce­ret ar­bejds­kraft. Der­for skyl­des frem­gan­gen i be­ska­ef­ti­gel­sen i ste­det se­ni­o­rer, som ud­sky­der til­ba­ge­til­tra­ek­nin­gen fra ar­bejds­mar­ke­det og bli­ver la­en­ge­re tid i job­bet, samt den fort­sat­te ind­van­dring af ar­bejds­kraft fra ud­lan­det. Beska­ef­ti­gel­ses­ind­sat­sen kan til­li­ge dis­ku­te­res. For ek­sem­pel har det la­en­ge va­e­ret kendt, at den sik­re­ste vej til et or­di­na­ert ar­bej­de går gen­nem et prø­vejob på en pri­vat virk­som­hed med lønt­ilskud i ryg­gen. Syv ud af ti dag­pen­ge­mod­ta­ge­re er i be­ska­ef­ti­gel­se et halvt år ef­ter, at de er kom­met ud i et pri­vat fir­ma med lønt­ilskud. In­gen an­dre ak­ti­ve­rings­in­stru­men­ter har sam­me suc­ces­ra­te. Al­li­ge­vel bru­ges red­ska­bet sja­el­dent, hvad en­ten det så skyl­des mang­len­de vil­je i job­cen­tre­ne til at ban­ke på hos virk­som­he­der­ne el­ler mang­len­de in­ter­es­se i fir­ma­er­ne for at ta­ge imod en af de le­di­ge med et of­fent­ligt til­skud på 78,12 kro­ner i ti­men. De pri­va­te lønt­ilskud­sjob ud­gør blot fem pro­cent af ak­ti­ve­rings­til­bud­de­ne til lan­dets dag­pen­ge­mod­ta­ge­re. Iføl­ge di­rek­tør Ver­ner Sand Kirk fra bran­che­or­ga­ni­sa­tio­nen Dan­ske A-kas­ser er det og­så gra­ve­ren­de, at ak­ti­ve­rings­ind­sat­sen over for de for­sik­re­de le­di­ge i lø­bet af nog­le år er ble­vet be­skå­ret med me­re end 2/3:

»Der er skå­ret ned på al­le in­stru­men­ter. Man har er­stat­tet dår­li­ge pip­fug­le­kur­ser med in­gen­ting i ste­det for no­get godt. Det er en for­søm­mel­se, som der bør ret­tes op på,« til­fø­jer han.

Aka­de­mi­ker­nes pro­blem

Nog­le fag­grup­per har få­et sva­e­re­re vil­kår end an­dre. Fra 2010 til 2017 faldt an­tal­let af fuld­tids­per­so­ner i dag­pen­ge­sy­ste­met sam­let set med 38 pro­cent. Det har man blandt an­det ma­er­ket i nog­le af de sto­re a-kas­ser på LO-om­rå­det. An­tal­let af dag­pen­ge­mod­ta­ge­re i HK’s a-kas­se er mind­sket med 40 pro­cent i pe­ri­o­den, i 3F’s a-kas­se er der ble­vet 70 pro­cent fa­er­re le­di­ge, og i Me­tals a-kas­se er an­tal­let af dag­pen­ge­mod­ta­ge­re gå­et ned med he­le 76 pro­cent. En til­sva­ren­de ned­gang fin­der man ik­ke blandt de højtud­dan­ne­de. Tva­er­ti­mod er an­tal­let af le­di­ge i Magi­stre­nes a-kas­se i de sam­me syv år øget med 33 pro­cent, og i Aka­de­mi­ker­nes a-kas­se er der kom­met 22 pro­cent fle­re ar­bejds­lø­se med­lem­mer. Det er med an­dre ord blandt nog­le af de bedst ud­dan­ne­de, at ar­bejds­løs­he­den be­gyn­der at bre­de sig. Pro­ble­met er i høj grad ge­ne­ra­tions­be­stemt, og det om­ta­les i de øko­no­mi­ske vis­ma­ends se­ne­ste rap­port: Da kri­sen sat­te ind, for­lod man­ge un­ge ar­bejds­styr­ken for at sø­ge ind på en ud­dan­nel­se. De be­gyn­der ef­ter­hån­den at va­e­re fa­er­di­ge, og an­tal­let af di­mit­ten­der har der­for va­e­ret sti­gen­de de se­ne­ste år.

Det er ba­re ik­ke al­le, der fin­der et job. Så­le­des forta­el­ler tal fra STAR, at i Aka­de­mi­ker­nes a-kas­se er an­tal­let af le­di­ge mel­lem 25 og 29 år for­doblet si­den 2010. I Magi­stre­nes a-kas­se er an­tal­let tredoblet.

Hvis man kan be­skyl­de ar­bejds­gi­ver­ne for at al­der­s­diskri­mi­ne­re, sy­nes un­ge uden jo­ber­fa­ring i det he­le ta­get nu at va­e­re me­re ud­sat­te end det grå guld blandt de gar­ve­de se­ni­o­rer. Iføl­ge en ana­ly­se, som Øko­no­mi- og In­den­rigs­mi­ni­ste­ri­et lag­de frem sid­ste må­ned, er hver fjer­de i dag­pen­ge­sy­ste­met i dag på di­mit­tend­sats. I åre­ne op til 2010 var blot hver tien­de dag­pen­ge­mod­ta­ger på di­mit­tend­sats. De nyud­dan­ne­de ud­gør med an­dre ord en vok­sen­de og be­trag­te­lig ska­re blandt dag­pen­ge­mod­ta­ger­ne, hvor di­mit­ten­der med for­sør­gel­ses­pligt kan få op til 15.279 kro­ner om må­ne­den før skat, mens nyud­dan­ne­de uden børn kan få op til 13.323 kro­ner om må­ne­den.

Ska­er­pe­de sank­tio­ner

Sid­ste ef­ter­år for­søg­te re­ge­rin­gen for­ga­e­ves at få en kraf­tig be­ska­e­ring af di­mit­tend­sat­sen igen­nem. Iføl­ge che­fø­ko­nom Mads Lund­by Han­sen fra CEPOS er der dog god grund til at sa­en­ke di­mit­tend­sat­sen til om­kring 8.000 kro­ner, hvad der vil øge be­ska­ef­ti­gel­sen »blandt blom­sten af Dan­marks ung­dom« med 4.000 per­so­ner:

»En af grun­de­ne til de man­ge le­di­ge blandt de nyud­dan­ne­de fra uni­ver­si­te­ter­ne er, at du kan få cir­ka dob­belt så me­get som SU’en, hvis du ik­ke kan fin­de dit fo­re­truk­ne aka­de­mi­kerjob fra day one. Hvor­for skul­le man så egent­lig sa­et­te sig ned bag kas­sen i Net­to, ser­ve­re på en bar el­ler kø­re med avi­ser? Re­du­ce­res di­mit­tend-dag­pen­ge­ne, for­ven­tes de nyud­dan­ne­de at ta­ge fle­re fore­fal­den­de job, men de vil og­så bli­ve min­dre kra­es­ne med hen­syn til, hvil­ket aka­de­mi­kerjob de vil ta­ge, og de vil sand­syn­lig­vis trans­por­te­re sig over la­en­ge­re af­stand for at ta­ge et job. En ung nyud­dan­net, der har la­est hi­sto­rie el­ler no­get lig­nen­de på uni­ver­si­te­tet, er alt­så hel­ler ik­ke et svagt of­fer. Og selv om man ser­ve­rer på en café om da­gen, kan man godt skri­ve an­søg­nin­ger om af­te­nen,« si­ger Mads Lund­by Han­sen. Be­ska­ef­ti­gel­ses­mi­ni­ster Tro­els Lund Poul­sen frem­lag­de for et par uger si­den et ud­spil til at sik­re kva­li­fi­ce­ret ar­bejds­kraft i he­le lan­det, der blandt an­det er mønt­et på de for­sik­re­de le­di­ge. Her la­eg­ges for ek­sem­pel op til ska­er­pe­de sank­tio­ner for dag­pen­ge­mod­ta­ge­re »ved selv­for­skyldt le­dig­hed«. Le­di­ge skal og­så ar­bej­de fle­re ti­mer for at få lov til at kom­me ind i dag­pen­ge­sy­ste­met igen, hvis de er ble­vet sendt uden­for på grund af mang­len­de over­hol­del­se af rå­dig­heds­reg­ler­ne. Des­u­den skal ar­bejds­lø­se va­e­re me­re mo­bi­le, så man »frem­over skal sø­ge og kun­ne ta­ge ar­bej­de i he­le Dan­mark uan­set den dag­li­ge trans­port­tid«. DF vil imid­ler­tid ik­ke va­e­re med til ska­er­pel­ser­ne. Iføl­ge be­ska­ef­ti­gel­ses­ord­fø­rer Bent Bøg­sted er der re­strik­tio­ner og krav nok til de le­di­ge i for­vej­en. Det er opkva­li­fi­ce­ring, der er brug for, me­ner Bent Bøg­sted, som kal­der det »lidt ufor­klar­ligt«, at an­tal­let af dag­pen­ge­mod­ta­ge­re ik­ke la­en­ge­re mind­skes: »Må­ske er ar­bejds­gi­ver­ne me­re in­ter­es­se­ret i at an­sa­et­te uden­land­sk ar­bejds­kraft end at kig­ge på, hvor­dan de får dag­pen­ge­mod­ta­ger­ne ud i et job.«

FO­TO: HOVE OLE­SEN/SCAN­PIX

Par­ke­ret. Langt fa­er­re er kom­met på kon­tant­hja­elp, men pa­ra­doksalt nok har an­tal­let af folk på dag­pen­ge ik­ke aen­dret sig. Isa­er for højtud­dan­ne­de er det sva­ert at fin­de ar­bej­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.