Klo­ge­å­ge og ko­r­ansko­len

Weekendavisen - - Samfund -

DEN po­li­ti­ske ver­den er gan­ske pa­ent re­pra­e­sen­te­ret blandt de 1.685 ord, som tors­dag blev op­ta­get i Den Dan­ske Ord­bog. Og in­den for det po­li­ti­ske er det isa­er ord, som kan for­bin­des med ind­van­drin­gen i bre­de­ste for­stand, som nu får egen ma­tri­kel i ord­bo­gen.

Is­la­mi­se­re og is­la­mo­fo­bi­sk er med, det sam­me er af­ra­di­ka­li­se­ring, asyl­par (men ik­ke bar­ne­bru­de. Kom nu, In­ger Støj­berg!), ind­van­drertung, be­de­rum og ko­r­ansko­le, li­ge­som ka­el­der­men­ne­ske, der vist isa­er er en kendt fi­gur i ud­la­en­din­ge­de­bat­ten. Der­i­mod har spyt­te­man­den, som blev be­grebs­sat ef­ter­å­ret 2015, ik­ke op­nå­et ord­bogs­va­er­dig­hed. Han står sta­dig på en bro og spyt­ter ned på de flygt­nin­ge og mi­gran­ter, som kom van­dren­de ad vo­re mo­tor­ve­je. Og­så ord fra den klas­si­ske po­li­ti­ske ver­den er kom­met med. Ne­o­li­be­ral ek­sem­pel­vis, ven­stre­flø­jens slid be­løn­nes om­si­der. Na­tio­nal­kon­ser­va­tiv, kul­tur­kon­ser­va­tiv, høj­re­na­tio­na­list og høj­re­fløjs­par­ti er med; der her­sker omvendt pro­por­tio­na­li­tet mel­lem De Kon­ser­va­ti­ves man­datsuc­ces og det an­tal ord, den po­li­ti­ske strøm­ning af­sa­et­ter. En­de­lig ha­en­ger en po­li­tisk odør over klo­ge­å­ge og flu­ek­nep­pe, som er nye på li­sten. Or­de­ne er ik­ke nød­ven­dig­vis selv nye, men man har ik­ke tid­li­ge­re haft ka­pa­ci­tet til at med­ta­ge dem. dis

FO­TO: SCAN­PIX

’Den Dan­ske Ord­bog’ har som am­bi­tion at til­fø­je 10.000 ord i lø­bet af få år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.