Stil­le rå­ben

Tavs­he­dens lov. Hver en sten var ik­ke vendt al­li­ge­vel. Ti­bet-sa­gen er genåb­net.

Weekendavisen - - Samfund - Af LENY MALACINSKI

Hvis der fin­des en ry­gen­de pi­stol i Ti­bet-sa­gen, er den for­sy­net med lyd­da­em­per. Si­den det før­ste flag blev re­vet ud af ha­en­der­ne på dan­ske ak­ti­vi­ster i 2012, har det for­ment­lig stør­ste ind­greb i yt­rings­og for­sam­lings­fri­he­den i ny­e­re tid va­e­ret et tavst ra­ma­skrig, en skan­da­le i slo­w­mo­tion.

Først tre et halvt år ef­ter de sy­ste­ma­ti­ske brud på Grund­loven blev Ti­bet­kom­mis­sio­nen ned­sat i 2015. På trods af en lang ra­ek­ke af­hø­rin­ger af be­tjen­te i uni­form, em­beds­ma­end fra Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et i jak­kesa­et, PET-be­tjen­te i ci­vil og an­sat­te fra Kon­ge­hu­set måt­te kom­mis­sio­nen i de­cem­ber af­gi­ve sin be­ret­ning uden at kun­ne be­sva­re det cen­tra­le spørgs­mål: Hvor­fra ud­sprang øn­sket, der før­te til, at dan­ske be­tjen­te for­hin­dre­de dan­ske bor­ge­re i at yt­re sig un­der to ki­ne­si­ske stats­be­søg i 2012 og 2013? Ger­nings­man­den, el­ler ger­nings­ma­en­de­ne, for­bli­ver an­sigts­lø­se.

Nu ta­ges spørgs­må­let op igen. P1 Ori­en­te­ring kun­ne for ny­lig af­slø­re, at Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et har en ba­ck­up af slet­te­de mails, som kom­mis­sio­nen al­drig fik ud­le­ve­ret, li­ge­som Rigs­po­li­ti­et plud­se­lig er fal­det over nye mails »i for­bin­del­se med en ru­ti­ne­ma­es­sig ser­ver­kon­trol«. Det har få­et ju­stits­mi­ni­ster Søren Pa­pe Poul­sen til at genåb­ne kom­mis­sio­nen. »Der kan ik­ke fin­des to hold­nin­ger i den her sag om, at det her skal af­kla­res,« slog han fast.

Og­så selv om han umid­del­bart ef­ter de nye mails kom frem, hav­de ind­ta­get den stik mod­sat­te hold­ning:

»Jeg sy­nes egent­lig, at man skal spør­ge sig selv, når der nu i he­le det her lan­ge kom­mis­sions­ar­bej­de ik­ke har vist sig no­gen ry­gen­de pi­stol el­ler no­get, der til­ken­de­gi­ver, at der skul­le lig­ge no­get sa­er­ligt in­ter­es­sant, mon ik­ke – med de her man­ge men­ne­sker, der er ble­vet af­hørt, og med de man­ge do­ku­men­ter og lyd­fi­ler – at der var kom­met et el­ler an­det frem, hvis der hav­de va­e­ret no­get at kom­me ef­ter? Det kan jeg ik­ke la­de va­e­re med at ta­en­ke,« sag­de ju­stits­mi­ni­ster Søren Pa­pe Poul­sen den­gang.

In­gen whi­st­le­blower

Al­le­re­de ons­dag hang der me­re røg i luf­ten. Kø­ben­havns po­li­ti har fun­det end­nu et nyt do­ku­ment, der rej­ser tvivl om hånd­te­ring af de­mon­stran­ter ved et ki­ne­sisk stats­be­søg al­le­re­de i 2011. I en tak­tisk be­fa­ling skri­ver po­li­ti­et, at hvis pres­sen tid­ligt skri­ver om be­sø­get, vil det øge kend­ska­bet blandt »grup­per som for ek­sem­pel Støt­te­ko­mi­te­en for Ti­bet, som måt­te ha­ve en in­ten­tion om at de­mon­stre­re mod be­sø­get«. Genåb­nin­gen af kom­mis­sio­nen kom­mer der­for og­så til at om­fat­te ki­ne­si­ske stats­be­søg helt til­ba­ge til 1995.

Søren Pa­pe er dog langt­fra er den ene­ste, der har for­holdt sig tve­ty­digt til at få alt frem i Ti­bet-sa­gen. I de selv­sam­me in­sti­tu­tio­ner, der vir­ker ved hie­rar­kisk or­den og krystal­kla­re kom­man­d­ove­je – Stats­mi­ni­ste­ri­et, Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et, po­li­ti­et, PET – er an­sva­ret for­dam­pet, jo hø­je­re man når på rangsti­gen. Ik­ke en ene­ste whi­st­le­blower er stå­et frem. In­gen af­hør­te har pe­get opad i sy­ste­met. Af de fle­re hund­re­de in­vol­ve­re­de, der var i ta­et ko­or­di­na­tion med hin­an­den om af­vik­lin­gen af be­sø­ge­ne, har in­gen af­slø­ret no­get af­gø­ren­de.

Det er og­så sva­ert at over­vur­de­re, hvor langt de dan­ske myn­dig­he­der vil­le gå for at gø­re stats­be­sø­ge­ne til en suc­ces. Dan­mark hav­de va­e­ret lagt på is af Ki­na, si­den Lars Løk­ke Ras­mus­sen modt­og Da­lai La­ma på Ma­ri­en­borg i 2009, og det be­tød in­gen han­del­s­af­ta­ler med det vok­sen­de mar­ked. For at blø­de op vedt­og den dan­ske re­ge­ring en så­kaldt ver­bal­no­te om, at Dan­mark skam an­er­ken­der, at Ti­bet til­hø­rer Ki­na. Og da Ki­na i 2012 en­de­lig tak­ke­de ja til en in­vi­ta­tion fra det dan­ske kon­ge­hus, blev al­le sejl sat til. Her var mu­lig­he­den for at kom­me ind i var­men igen og un­der­skri­ve han­del­s­af­ta­ler for an­slå­et 20 mil­li­ar­der kro­ner. De­mon­stran­ter blev an­holdt, af­ska­er­met, flyt­tet og fra­ta­get de­res flag, mens den fol­ke­li­ge og po­li­ti­ske for­ar­gel­se ude­blev. Da ki­ne­ser­ne vend­te til­ba­ge i 2013, gjor­de po­li­ti­et det sam­me en gang til.

Det sam­me møn­ster har og­så fun­det sted i an­dre lan­de, når ki­ne­ser­ne kom­mer på be­søg. I New Ze­aland trak ki­ne­si­ske sik­ker­heds­folk et ti­be­tansk flag ud af hån­den på et par­la­ments­med­lem i 2010. I Ir­land kla­ge­de en kvin­de over, at ir­ske po­li­ti­folk hav­de kna­ek­ket hen­des »Free Ti­bet«-skilt i 2012. I Bel­gi­en kla­ge­de de­mon­stran­ter over at få fra­ta­get flag af bel­gi­ske be­tjen­te i 2014, og i Lon­don kon­fi­ske­re­de Me­tro­po­li­tan Po­li­ce flag i 2000 og kør­te po­li­ti­vog­ne op for­an de­mon­stran­ter. I Schweiz tog ki­ne­si­ske sik­ker­heds­folk hals­greb på en de­mon­strant i 2014, mens hun råb­te »Free Ti­bet! This is not China! This is Switzer­land!«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.