Ham med buk­ser­ne på

Sym­bol­po­li­tik. Ef­ter at ha­ve va­e­ret i klam­me­ri med sig selv på den in­den­rigs­po­li­ti­ske front be­gynd­te Ita­li­en i den­ne uge og­så at ska­en­des med si­ne na­bo­er, da mi­grantski­bet Aqua­ri­us blev na­eg­tet ad­gang til ita­li­en­ske hav­ne. Bag bal­la­den står Ita­li­ens nye,

Weekendavisen - - Udland - Af MOR­TEN BEITER

Søn­dag klok­ken 19.15, midt un­der det ita­li­en­ske kom­mu­nalvalg, op­da­te­re­de Le­ga-le­der og in­den­rigs­mi­ni­ster Mat­teo Sal­vi­ni sin Fa­ce­book-pro­fil med et nyt po­rtra­et af sig selv.

Sal­vi­ni ple­jer ik­ke at va­e­re ver­dens mest velkla­ed­te mand, men den­ne gang hav­de han smidt ha­et­te­trøj­en og la­det sig ik­la­e­de et skra­ed­der­sy­et sa­et tøj, ly­se­blå skjor­te og et mat­chen­de slips. Så­dan hav­de in­gen, for­ment­lig ik­ke en­gang hans egen mor, set ham før.

Det fjo­ge­de grin var va­ek og an­sig­tet lagt i al­vor­li­ge, ud­for­dren­de fol­der. Det of­te så må­ne­sø­gen­de blik var ret­tet di­rek­te mod be­sku­e­ren. Ar­me­ne lagt over kors som i en dansk slag­ter­re­k­la­me. Kun et for­ra­e­de­risk glimt i øj­ne­ne af­slø­re­de, at den me­gen stats­mandsal­vor var på­ta­get, og der­med kom Sal­vi­ni ufri­vil­ligt til at lig­ne en velkla­edt dø­ge­nigt fra Fel­li­nis film »Dag­dri­ver­ne«. Men bud­ska­bet var ik­ke til at ta­ge fejl af. Det var re­du­ce­ret til ét en­kelt hash­tag, som var lagt ind i et rødt bånd i bun­den af bil­le­det: #chi­u­di­a­moipor­ti, »vi luk­ker hav­ne­ne«.

Fi­re ti­mer se­ne­re be­gynd­te stem­mer­ne fra kom­mu­nalval­get at bli­ve talt op, og Le­ga og cen­trum-høj­re blev de sto­re vin­de­re på be­kost­ning af al­le an­dre, in­klu­si­ve re­ge­rings­part­ne­ren Den Fem­stjer­ne­de Be­va­e­gel­se, M5S. Og ik­ke på grund af bil­le­det, men me­re den selv­for­sta­er­ken­de bøl­ge, det er ud­tryk for. Sal­vi­ni har fun­det frem til ita­li­e­ner­nes ma­ve og er be­gyndt at ta­le til den. Og ma­ven sva­rer til­ba­ge. Få da­ge for­in­den hav­de Sal­vi­ni stå­et i skjor­tea­er­mer og talt til en be­gej­stret fol­ke­ska­re i den si­ci­li­an­ske hav­ne­by Ca­ta­nia. I gam­le da­ge hav­de han få­et en røv­fuld for si­ne ned­la­den­de ud­ta­lel­ser om Sy­di­ta­li­en. Nu var han en helt for ud­ta­lel­ser som »vi har ik­ke plads til he­le Afri­ka i Ita­li­en.« Bag hash­tag­get gem­te sig Sal­vi­nis før­ste op­sigtsva­ek­ken­de hand­ling som ita­li­ensk in­den­rigs­mi­ni­ster: at luk­ke de ita­li­en­ske hav­ne for det pri­va­te mi­gran­tred­nings­skib Aqua­ri­us og la­de det va­e­re star­ten på en ny, hård linje, som skal få Sal­vi­ni til at for­vand­le sig fra den, han er, til den, han ger­ne vil va­e­re. Nem­lig Ita­li­ens na­e­ste pre­mi­er­mi­ni­ster.

Ski­bet er la­det med ...

Da Sal­vi­ni op­lo­a­de­de sit nye bil­le­de, var ski­bet, som ejes og dri­ves af ngo’er­ne SOS Mé­di­ter­ranée og La­e­ger uden Gra­en­ser, ef­ter in­struks fra den ita­li­en­ske sø­red­ning­s­tje­ne­ste på vej mod den si­ci­li­an­ske hav­ne­by Mes­si­na med 629 mi­gran­ter om bord, her­i­blandt 123 uledsa­ge­de min­dre­åri­ge og fle­re gravi­de kvin­der. Da­gen for­in­den, om lør­da­gen, var 119 ble­vet ta­get om bord fra et ita­li­ensk fragtskib, 70 fra et af den ita­li­en­ske kystvagts eg­ne far­tø­jer, 129 fra en cypri­o­tisk sla­e­bebåd, 87 var først ble­vet red­det af en ita­li­ensk sla­e­bebåd og der­na­est flyt­tet over på et par an­dre kystvagtski­be og her­fra vi­de­re over på Aqua­ri­us, som selv hav­de red­det 224. Ski­bet var nu me­re end fuldt og hav­de brug for at kom­me af med sin men­ne­ske­last. Men så var det, at Sal­vi­ni stik imod al­le af­ta­ler, reg­ler og prak­sis sag­de nej, ski­bet måt­te al­li­ge­vel ik­ke an­lø­be ita­li­ensk havn.

Her be­gynd­te den in­ter­na­tio­na­le bal­la­de, som ind­til vi­de­re for mi­gran­ter­nes ved­kom­men­de end­te med, at Spa­ni­en og den nye so­ci­a­li­sti­ske pre­mi­er­mi­ni­ster, Pedro Sán­chez, for­bar­me­de sig over dem, og de er for øje­blik­ket for­delt på fle­re far­tø­jer, her­i­blandt to fra den ita­li­en­ske kystvagt, på vej ve­stover til den span­ske hav­ne­by Va­len­cia. »Vi kan ik­ke til­la­de, at Mid­del­ha­vet, som al­tid har va­e­ret en bro mel­lem per­so­ner og kul­tu­rer, for­vand­les til en skam­mens mas­se­grav,« ud­tal­te Va­len­ci­as borg­me­ster, Jo­an Ri­bó.

Og mens alt det stod på, an­løb et an­det ita­li­ensk kystvagtskib Ca­ta­nia med 932 mi­gran­ter om bord, re­sul­ta­tet af syv for­skel­li­ge red­nings­o­pe­ra­tio­ner ud for Li­by­ens kyst.

Hav­ne­ne var alt­så ik­ke luk­ke­de al­li­ge­vel, i hvert fald ik­ke for den ita­li­en­ske kystvagts eg­ne ski­be. Umid­del­bart gav det he­le ik­ke me­gen me­ning – an­det end som et pro­pa­gan­dastunt for den ny­slå­e­de in­den­rigs­mi­ni­ster, som al­le­re­de un­der de lang­va­ri­ge re­ge­rings­for­hand­lin­ger var trå­dt i ka­rak­ter som ham med buk­ser­ne på, og­så selv om han ik­ke kom­mer fra det stør­ste par­ti.

»Det kan be­ta­le sig at ha­e­ve stem­men, no­get en ita­li­ensk re­ge­ring ik­ke har gjort me­get la­en­ge,« kom­men­te­re­de Sal­vi­ni selv Spa­ni­ens be­slut­ning om at ta­ge imod de 629 fra Aqua­ri­us, hvil­ket han tog som ud­tryk for »et godt hjer­te«.

»Men EU kan ik­ke fort­sa­et­te kun på go­de hjer­ter,« fort­sat­te han og luf­te­de her­med end­nu en gang sit og den ita­li­en­ske re­ge­rings øn­ske om, at Dublin-af­ta­len bry­des op og er­stat­tes af et sy­stem, der for­de­ler ski­be og mi­gran­ter me­re li­ge­ligt blandt EU-part­ner­ne, men og­så sen­der fle­re mi­gran­ter til­ba­ge og luk­ker gra­en­ser­ne af, hvor det er mu­ligt.

»Kval­men­de«

Her­med er der lagt i kak­ke­lov­nen til Det Eu­ro­pa­ei­ske Rå­ds mø­de 28.-29. ju­ni, når EUs stats- og re­ge­rings­che­fer mø­des i Bruxel­les for at drøf­te blandt an­det mi­gra­tion. In­gen kan la­en­ge­re va­e­re i tvivl om, at Ita­li­en for­lan­ger en ny kurs, og at lan­det er klar til at gå la­en­ge­re end før i be­stra­e­bel­ser­ne på at få det.

Der er na­tur­lig­vis ta­le om et tem­me­ligt ri­si­ka­belt spil for Ita­li­en, som kan en­de med at stå me­re iso­le­ret end tid­li­ge­re i for­hold til si­ne sto­re eu­ro­pa­ei­ske part­ne­re.

Sa­er­ligt Frank­rig har i hår­de ven­din­ger kri­ti­se­ret Ita­li­en for Aqua­ri­us-af­fa­e­ren, og pra­esi­dent Ma­cron har brugt ord som »an­svars­løs« og »ky­nisk« om Sal­vi­nis ini­ti­a­tiv, en tals­mand for hans par­ti En Mar­che har brugt or­det »kval­men­de«, og den fran­ske re­ge­rings­le­der, Edou­ard Phi­lip­pe, har sagt, at »Ita­li­en har valgt ik­ke at respek­te­re si­ne in­ter­na­tio­na­le for­plig­tel­ser.«

Spa­ni­er­ne har hel­ler ik­ke va­e­ret be­gej­stre­de og har vars­let, at Aqua­ri­us-af­fa­e­ren vil få juri­di­ske føl­ger for Ita­li­en. Omvendt mod­ta­ger Sal­vi­ni støt­te fra bå­de Un­garns pre­mi­er­mi­ni­ster, Vik­tor Or­bán, og Østrigs kans­ler, Sebastian Kurz. Men in­ter­nt er Sal­vi­nis spil mindst li­ge så ri­si­ka­belt. Den hår­de linje er sva­er at slu­ge for man­ge af M5S’ po­li­ti­ke­re og va­el­ge­re, hvor sa­er­ligt de sid­ste be­gyn­der at gi­ve ud­tryk for, at der må­ske er be­talt en fa­ta­lt høj pris for re­ge­rings­dan­nel­sen. Det er be­gyndt at kna­ge i det spa­e­de sam­ar­bej­de, der i sti­gen­de grad be­gyn­der at lig­ne en tra­e­de­sten på Sal­vi­nis vej til end­nu me­re magt.

Mat­teo Sal­vi­ni i ny, skra­ed­der­sy­et ud­ga­ve. Går må­l­ret­tet ef­ter pre­mi­er­mi­ni­ster­po­sten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.