I krig for Rust­ba­el­tet

Hvis De er abon­nent, kan De hø­re Nik­las Hessel la­e­se sin ar­ti­kel op på Ly­da­vi­sen.dk Han­del. Vi er spa­re­gri­sen, al­le rø­ver, si­ger USAs pra­esi­dent Trump. Har han ret? El­ler er USAs ind­fø­rel­se af straf­told på stål og alu­mi­ni­um »af hen­syn til den na­tio­na­le si

Weekendavisen - - Udland - Af NIK­LAS HESSEL

Vi er spa­re­gri­sen, al­le rø­ver. Og det vil hø­re op.« »

Så­dan ud­lag­de Do­nald Trump den han­delspo­li­ti­ske re­la­tion mel­lem USA og lan­dets part­ne­re un­der G7-mø­det i we­e­ken­den. Er der no­get om snak­ken? Trump har blandt an­det pe­get på den hø­je told på 270 pro­cent, som Ca­na­da på­la­eg­ger im­por­te­ret ma­elk, og har ha­ev­det, at EU gør det »umu­ligt« for USA at af­sa­et­te bi­ler på det eu­ro­pa­ei­ske mar­ked med en told på 10 pro­cent – mod de 2,5 pro­cent, ame­ri­ka­ner­ne på­la­eg­ger eu­ro­pa­ei­ske per­son­bi­ler. Pro­ble­met ved at gø­re sa­ger­ne op på den må­de er, at USA selv går ivrigt til va­er­ks over for an­dre pro­duk­ter: va­re­vog­ne frem­stil­let i Eu­ro­pa på­la­eg­ges for ek­sem­pel en told på 25 pro­cent, og det sam­me gør im­por­te­ret suk­ker.

Me­re re­le­vant er det at se på de gen­nem­snit­li­ge, han­delsva­eg­te­de told­sat­ser, som WTO se­ne­st op­gjor­de i 2015, og som iføl­ge The Gu­ar­di­an var hen­holds­vis 3 pro­cent for EUs ved­kom­men­de, 3,1 pro­cent i Ca­na­das til­fa­el­de, og 2,4 pro­cent i USAs. Alt­så ret be­sked­ne for­skel­le.

Sam­ti­dig for­kla­rer in­tet af det­te, hvor­for Trump har på­lagt stål og alu­mi­ni­um fra EU, Ca­na­da og Me­xi­co en straf­told på hen­holds­vis 25 og 10 pro­cent. Det sker for­melt med hjem­mel i den sja­el­dent an­vend­te pa­ra­graf 232 i en han­dels­lov fra 1962, som gør det mu­ligt med hen­vis­ning til USAs na­tio­na­le sik­ker­hed.

Ar­gu­men­ta­tio­nen er mildt sagt ekso­tisk. Pen­ta­gons be­hov for stål og alu­mi­ni­um sva­rer iføl­ge for­svars­mi­ni­ste­ri­et til tre pro­cent af den ame­ri­kan­ske pro­duk­tion, hvad net­me­di­et Po­li­tiFa­ct har frem­dra­get. USA bur­de med an­dre ord ha­ve rig mu­lig­hed for at da­ek­ke si­ne for­svars­ma­es­si­ge be­hov på egen hånd, hvor­for der ik­ke er no­gen grund til pro­tek­tio­ni­sti­ske til­tag.

Han­dels­mi­ni­ste­ri­et la­eg­ger imid­ler­tid en no­get me­re eks­pan­siv for­tolk­ning for da­gen: »Øko­no­misk sik­ker­hed er mi­li­ta­er sik­ker­hed,« som han­dels­mi­ni­ster Wil­bur Ross i sid­ste må­ned sag­de til CNBC.

»Bru­gen af pa­ra­graf 232, som kun var de­sig­net til at bli­ve an­vendt ved salg af vå­ben og i til­fa­el­de af krig, er rent ud sagt lat­ter­lig,« me­ner Mi­ck­ey Kan­tor, tid­li­ge­re han­dels­mi­ni­ster og han­dels­rå­d­gi­ver un­der Bill Cl­in­ton.

Han på­pe­ger, at USAs øko­no­mi ak­tu­elt er me­get sta­erk – med en ar­bejds­løs­hed, som for ny­lig nå­e­de det la­ve­ste ni­veau i 17 år – hvil­ket gør Trumps han­delspo­li­ti­ske straf­fe­ak­tion end­nu me­re ma­er­ke­lig: »Hvor­for vi skal gø­re det­te nu, er et myste­ri­um for al­le.«

Et na­er­lig­gen­de bud på en for­kla­ring er selv­føl­ge­lig, at Trump vil gi­ve en hånds­ra­ek­ning til Rust­ba­el­tet for­ud for ef­ter­å­rets midt­vejsvalg. Men ga­ven til pres­se­de stå­l­ar­bej­de­re kan bli­ve dyr for an­dre. Som Lawren­ce Sum­mers, Har­vard­pro­fes­sor og tid­li­ge­re øko­no­misk rå­d­gi­ver for Oba­ma, på­pe­ger i en kommentar i Was­hin­g­ton Post, er stål en vig­tig kom­po­nent i in­du­stri­er, der be­ska­ef­ti­ger om­kring 50 gan­ge så man­ge, som stål­sek­to­ren gør, hvor­for ge­vin­sten for den­ne grup­pe vil gå ud over øko­no­mi­en som hel­hed. Straf­tol­den mod USAs part­ne­re er med an­dre ord en boo­me­rang: »’Stop el­ler jeg sky­der mig selv i fo­den’ er en ual­min­de­ligt in­ef­fek­tiv trus­sel,« kon­sta­te­rer han.

Der er ri­si­ko for, at stri­den vil eska­le­re til en re­gu­la­er han­delskrig – for ek­sem­pel hvis Trump re­a­ge­rer på EUs, Ca­na­das og Me­xi­cos mod­svar ved at ka­ste sig over im­por­te­re­de bi­ler, så­dan som han har tru­et med; iføl­ge fle­re me­di­er over­ve­jer ad­mi­ni­stra­tio­nen en told på 25 pro­cent. De tre han­dels­part­ne­re har ind­kla­get USAs stål- og alu­mi­ni­um­stold for WTO, som nu be­fin­der sig i en van­ske­lig si­tu­a­tion.

Som Fi­nan­ci­al Times på­pe­ge­de i en le­der i marts, er der me­get på spil: Til­la­der or­ga­ni­sa­tio­nen USAs ad­fa­erd, vil al­le frem­over kun­ne tra­ek­ke sik­ker­heds­kor­tet, når de øn­sker at be­skyt­te en hjem­lig in­du­stri. Af­vi­ser WTO Trumps til­tag, vil USA må­ske va­el­ge at sid­de af­gø­rel­sen over­hø­rig, be­ma­er­ke­de avi­sen, »hvor­med man un­der­mi­ne­rer he­le grund­la­get for in­ter­na­tio­nal han­del«.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.