Tyr­ke­re smidt på po­r­ten

Østrig. Den østrig­ske høj­re­r­e­ge­ring har luk­ket syv mo­ske­er og vil ud­vi­se 40 ima­mer med til­knyt­ning til Tyr­ki­et. Den tyr­ki­ske pra­esi­dent Er­do­gan sva­rer igen. År­hund­red­gam­le mod­sa­et­nin­ger duk­ker op på ny.

Weekendavisen - - Udland - Af JES­PER VIND

er er i dag godt 1000 ki­lo­me­ter mel­lem Østrig og Tyr­ki­et, men gen­nem hi­sto­ri­en var de la­en­ge na­bo­er. Det var den­gang, Østrig var et habs­burgsk im­pe­ri­um med en syd­gra­en­se på Bal­kan, hvor det stød­te op til det tyr­kisk-do­mi­ne­re­de Os­man­ni­ske Ri­ge. De to ri­ger var fle­re gan­ge i blo­dig kon­flikt, i året 1683 for ek­sem­pel. Her be­lej­re­de den os­man­ni­ske sul­tans 160.000 sol­da­ter Wi­en i fle­re må­ne­der. Men Wi­ens por­te holdt stand. Os­man­ner­ne tog flug­ten til­ba­ge; de­res eks­pan­sion i Eu­ro­pa led ne­der­lag.

I som­me­ren 2018 er der at­ter kon­flikt mel­lem østri­ge­re og tyr­ke­re. Den dre­jer sig om na­tio­na­li­sti­ske tyr­ke­res ind­fly­del­se i Østrig. Den nye østrig­ske høj­re­r­e­ge­ring har gre­bet ind over for mo­ske­er og ima­mer, der an­gi­ve­ligt har vir­ket som den tyr­ki­ske pra­esi­dent, Re­cep Tayyip Er­do­gans for­la­en­ge­de arm.

Det har få­et Er­do­gan til at ven­de sin vre­de mod re­ge­rin­gen, som han be­skyl­der for at va­e­re frem­med­fjend­sk og for at an­stif­te »et nyt kor­stog«, der kan fø­re til en krig mel­lem kri­sten­dom og is­lam. Kon­flik­ten be­gynd­te i sid­ste uge. Østrigs re­ge­ring, le­det af kans­ler Sebastian Kurz fra det kon­ser­va­ti­ve ÖVP, luk­ke­de syv mo­ske­er og tog skridt til at ud­vi­se 40 ima­mer, der me­nes at va­e­re af­løn­net af den tyr­ki­ske stat. Be­grun­del­sen var, at mo­ske­er­ne og ima­mer­ne har brudt med østrig­ske love om ud­lands­fi­nan­si­e­ring af re­li­gi­øse ak­ti­vi­te­ter, men re­ge­rin­gens mål var bre­de­re end som så. »Pa­ral­lel­sam­fund, po­li­tisk is­lam og ra­di­ka­li­se­ring­s­ten­den­ser har ik­ke plads i vo­res land,« for­kla­re­de Kurz.

De ram­te ak­ti­vi­te­ter knyt­ter sig til den stør­ste mus­lim­ske or­ga­ni­sa­tion i lan­det, Østrigs Tyr­kiskIs­la­mi­ske Uni­on, ATIB. Det er en or­ga­ni­sa­tion, der er an­kla­get for at ple­je bånd til den tyr­ki­ske fa­sci­sti­ske grup­pe De Grå Ul­ve.

Tid­li­ge­re i år vak­te ATIB op­sigt, da en moské til­knyt­tet or­ga­ni­sa­tio­nen fik mus­lim­ske børn til at genop­fø­re et tyr­kisk slag fra Før­ste Ver­denskrig ik­la­edt uni­for­mer med tyr­ki­ske sym­bo­ler.

DDet kom og­så frem, at børn i en moské hav­de »le­get« mar­ty­rer, hvor de skul­le spil­le dø­de sol­da­ter indsvøbt i tyr­ki­ske flag. Af­slø­rin­ger­ne vak­te rø­re i of­fent­lig­he­den, og det kun var et spørgs­mål om tid, før den bor­ger­li­ge-høj­re­po­puli­sti­ske ko­a­li­tions­re­ge­ring vil­le slå til mod ATIB og lig­nen­de or­ga­ni­sa­tio­ner.

Er­do­gan til modan­greb

Men det vil­le Er­do­gan ik­ke fin­de sig i. Han fø­rer p.t. valgkamp og gjor­de den østrig­ske re­ge­rings til­tag til et tyr­kisk valg­te­ma. Ved en ta­le lør­dag i Istan­bul be­skyld­te pra­esi­den­ten den østrig­ske re­ge­ring for at fø­re høj­re­ra­di­kal po­li­tik: En po­li­tik, som »dri­ver ver­den i ret­ning af krig mel­lem kors og halv­må­ne«, lød det fra Er­do­gan, der uden at va­e­re kon­kret tru­e­de med gen­ga­el­del­se.

Søn­dag fort­sat­te han band­bul­ler­ne, den­ne gang ret­tet mod kans­ler Kurz per­son­ligt: »Jeg kal­der Østrigs kans­ler! De er end­nu ung, De har end­nu brug for er­fa­ring,« lød det fra Er­do­gan, der op­for­dre­de Tys­kland til at kal­de den østrig­ske kans­ler »til or­den«.

Der­på gik Østrigs høj­re­po­puli­sti­ske vi­ce­kans­ler He­inz-Chri­sti­an Stra­che til me­di­er­ne og fastslog, at Er­do­gans re­ak­tion kun vi­ser, »hvor nød­ven­digt re­ge­rin­gens skridt har va­e­ret.« Stra­che til­fø­je­de, at Er­do­gans øgen­de magt i Tyr­ki­et var vok­set ham over ho­ve­d­et og om­tal­te ham som »en ny ef­ter­føl­ger til sul­ta­nen«.

Og­så kans­ler Kurz har re­a­ge­ret på Er­do­gans ud­mel­din­ger. »Hvad vi gør er rig­tigt og nød­ven­digt, nem­lig at be­ka­em­pe en ra­ek­ke for­ker­te ud­vik­lin­ger. Vi har re­li­gions­fri­hed, men vi er og­så en rets­stat, hvor love­ne skal over­hol­des og ac­cep­te­res,« sag­de han.

Men det har ik­ke stop­pet Er­do­gans an­greb i den tyr­ki­ske valgkamp. Tirs­dag trak han det klas­si­ske na­zi­kort over for Østrig, der som be­kendt var en del af Hit­ler­tys­kland i 1930rne og 40rne. »Det nyt­ter ik­ke at gø­re mus­li­mer til sky­de­ski­ve og opild­ne til fjendt­lig­he­der mod ud­la­en­din­ge. De li­del­ser, som over­gik jø­der, ro­ma og sin­ti i An­den Ver­denskrig, og de mas­sa­krer, de blev ud­sat for, har klart de­mon­stre­ret, hvad der kan bli­ve kon­se­kven­ser­ne af den­ne slags mis­ger­nin­ger,« lød det med di­rek­te hen­vis­ning til den østrig­ske re­ge­rings ind­greb over for mo­ske­er og ima­mer.

Over­dre­vet po­le­mik

Spør­ger man den østrig­ske po­li­to­log og freds­for­sker Dr. Da­ni­ela In­gru­ber fra uni­ver­si­te­tet i Inns­bruck, er der grund til at va­e­re kri­tisk over for beg­ge lan­des ud­mel­din­ger. Beg­ge si­der er pra­e­get af en over­dre­ven po­le­mik, me­ner hun.

»For beg­ge par­ter hand­ler sa­gen fak­tisk ik­ke så me­get om uden­rigs­po­li­tik, men me­re om at vi­se in­dadtil, hvor sta­er­ke man er, og at man ik­ke bø­jer sig for mod­stan­de­ren. De mid­ler, som par­ter­ne an­ven­der, ad­skil­ler sig hel­ler ik­ke spe­ci­elt me­get i stil. Beg­ge si­der pro­vo­ke­rer for at få en modre­ak­tion, som man så kan re­a­ge­re på.«

Da­ni­ela In­gru­ber vur­de­rer, at tids­punk­tet for de østrig­ske moskéluk­nin­ger og imam­ud­vis­nin­ger ik­ke er til­fa­el­digt valgt.

»Når man fo­re­ta­ger dem, li­ge før der er valg i Tyr­ki­et, er man sik­ker på at op­nå me­get me­re op­ma­er­k­som­hed, bå­de i Tyr­ki­et og i Østrig. Re­ak­tio­ner­ne bli­ver i den si­tu­a­tion me­re fyldt med vre­de. Det kan Er­do­gan ud­nyt­te til at bli­ve gen­valgt, og den østrig­ske re­ge­ring kan si­ge, at re­ak­tio­ner­ne er et be­vis på, at den før­te po­li­tik er den rig­ti­ge,« an­fø­rer den østrig­ske for­sker. »Det far­li­ge ved det­te spil er, at man kun kan spil­le det en vis tid, før man be­la­ster re­la­tio­ner­ne el­ler end­da øde­la­eg­ger dem per­ma­nent,« un­der­stre­ger Da­ni­ela In­gru­ber, der ik­ke er i tvivl om, at re­ge­rin­gen i Wi­en vil kom­me med yder­li­ge­re skridt imod de mus­lim­ske tros­sam­fund.

Hun pe­ger på, at det for­gif­te­de for­hold mel­lem Østrig og Tyr­ki­et har en lang for­hi­sto­rie.

»De så­kald­te tyr­ker­be­lej­rin­ger i det 16. og 17. år­hund­re­de har va­e­ret iden­ti­tets­ska­ben­de for østri­ger­ne, isa­er wi­e­ner­ne. Det si­ges, at den wi­en­ske kaf­fe, str­u­del og gif­fel blev bragt til Østrig af be­lej­re­r­ne. Men på den an­den si­de kom dis­se re­li­gi­øse krige og­så til at ind­ta­ge en af­gø­ren­de rol­le i den østrig­ske be­folk­nings hukom­mel­se som no­get, der var pra­e­get af sa­er­ligt gru­som­me hi­sto­ri­er.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.