Frit­stil­ling 1

Weekendavisen - - Opinion -

Pia Kja­ers­gaard, MF For­mand for Fol­ke­tin­get

Tom W. Petersen an­kla­ger mig i et la­e­ser­brev her i avi­sen den 8.6 for at

mis­for­stå Grund­lovens pa­ra­graf 56, idet jeg har kri­ti­se­ret, at vis­se par­ti­er i sti­gen­de grad gør brug af frit­stil­ling af de­res fol­ke­tings­med­lem­mer i po­li­ti­ske spørgs­mål, som man af den ene el­ler an­den grund har berøringsangst over­for. Men det er helt mis­for­stå­et, og Tom W. Petersen le­ve­rer så­dan set selv sva­ret, når han gan­ske rig­tigt skri­ver, at Grund­loven af go­de grun­de ik­ke be­ska­ef­ti­ger sig med po­li­ti­ske par­ti­er. Nej, net­op ik­ke.

For at et par­la­ment skal kun­ne fun­ge­re ef­fek­tivt, er der nødt til at va­e­re et ele­ment af for­ud­si­ge­lig­hed i de for­skel­li­ge par­ti­ers ud­mel­din­ger og po­li­tik. Det bør ik­ke va­e­re så­le­des, at en af­ta­le par­ti­er­ne imel­lem kan op­ha­e­ves – el­ler li­ge­frem fal­de – for­di an­dre med­lem­mer af det på­ga­el­den­de par­ti ik­ke er ble­vet ta­get i ed. Det er en af år­sa­ger­ne til, at par­ti­er­ne i Fol­ke­tin­get af­hol­der grup­pe­mø­der, så­le­des at hold­nin­ger­ne er ko­or­di­ne­re­de. Mon ik­ke en­hver kan si­ge sig selv, at dansk po­li­tik vil­le va­e­re hand­ling­s­lam­met, hvis Fol­ke­tin­get be­stod af 179 ’mi­kro­par­ti­er’, re­pra­e­sen­te­ret af de en­kel­te med­lem­mer?

Nog­le par­ti­er har haft travlt med at kri­ti­se­re mig for at sko­se frit­stil­lin­gen af fol­ke­tings­med­lem­mer, men som tid­li­ge­re ju­stits­mi­ni­ster og for­mand for Fol­ke­tin­get Er­ling Ol­sen (S) i sin tid sag­de, var det hans over­be­vis­ning, at han fulg­te par­ti­di­sci­pli­nen. Bå­de pro­fes­sor i stats­ret ved Aar­hus Uni­ver­si­tet Jør­gen Al­ba­ek Jen­sen og hø­jeste­rets­dom­mer Jens Peter Chri­sten­sen for­sva­rer i Ber­ling­s­ke, 20.5, bru­gen af par­ti­di­sci­plin – uden at de af den grund dra­ger det en­kel­te med­lems grund­lovs­sik­re­de ret til at føl­ge egen over­be­vis­ning i tvivl.

Jens Peter Chri­sten­sen be­kra­ef­ter, at det vil va­e­re van­ske­ligt at fo­re­stil­le sig vo­res par­la­men­ta­ri­ske sy­stem uden par­ti­di­sci­plin, og Jør­gen Al­ba­ek Jen­sen un­der­stre­ger, at »det jo er par­ti­er, vi stem­mer på«. I øv­rigt til­fø­jer Jør­gen Al­ba­ek Jen­sen, at der er et ele­ment af hyk­le­ri, når mi­ne kri­ti­ke­re selv prak­ti­se­rer par­ti­di­sci­plin i de­res par­ti­er. En sid­ste nok så va­e­sent­lig po­in­te er, at det er de fa­er­re­ste fol­ke­tings­med­lem­mer, der har truk­ket al­le de­res stem­mer ved egen kraft. De fle­ste er og­så valgt på li­stestem­mer – alt­så stem­mer, som af va­el­ger­ne er af­gi­vet i for­vent­nin­gen om en gen­nem­fø­rel­se af det på­ga­el­den­de par­tis po­li­ti­ske program. Det for­plig­ter moralsk yder­li­ge­re det en­kel­te med­lem på at ar­bej­de loy­alt for sit par­tis po­li­tik og hold­nin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.