Giv os fle­re mel­lem­sto­re be­vil­lin­ger

Grund­forsk­ning. Etab­le­re­de for­ske­re får sto­re be­vil­lin­ger i det nu­va­e­ren­de sy­stem, så ad­junk­ter og yn­gre lek­to­rer bli­ver klemt, og forsk­nings­mil­jø­er bry­des op.

Weekendavisen - - Opinion - Af MO­GENS HØGH JEN­SEN Mo­gens Høgh Jen­sen er pro­fes­sor og pra­esi­dent for Det Kon­ge­li­ge Dan­ske Vi­den­ska­ber­nes Sel­skab.

Vi gen­ta­ger her­hjem­me he­le ti­den og ved en­hver lej­lig­hed for hin­an­den, hvor vig­tig vi­den er – at den re­elt er vo­res ene­ste res­sour­ce. Og det er igen og igen ble­vet på­vist, hvor gi­ven­de in­ve­ste­ring i grund­forsk­ning er, da nye ind­sig­ter og op­da­gel­ser her­fra ba­ner vej­en for in­nova­tion i pri­va­te virk­som­he­der og den of­fent­li­ge sek­tor, der kom­mer he­le sam­fun­det til gavn.

Men en ten­dens til pri­ma­ert at gi­ve sto­re forsk­nings­be­vil­lin­ger til etab­le­re­de for­ske­re be­ty­der, at det i forsk­nings­be­vil­lings­sy­ste­met er ble­vet sva­e­re­re at få ad­gang til de små og mel­lem­sto­re be­vil­lin­ger, som de fle­ste for­ske­re fak­tisk ef­ter­spør­ger. Forsk­nings­be­vil­lings­sy­ste­met er der­med på fle­re om­rå­der ble­vet en ha­em­sko for no­get af det vig­tig­ste, det skal un­der­støt­te, nem­lig yn­gre for­ske­res forsk­ning. Der ska­bes der­med en ti­meg­las-ef­fekt mel­lem ph.d.er og etab­le­re­de for­ske­re, hvor isa­er mel­lem­la­get af ad­junk­ter og yn­gre lek­to­rer bli­ver klemt. Kon­se­kven­sen er, at igang­va­e­ren­de forsk­ning må brem­ses el­ler helt stop­pes, at forsk­nings­mil­jø­er bry­des op, og kom­pe­ten­cer spre­des.

Det vi­ser en helt ny un­der­sø­gel­se blandt 923 for­ske­re, fo­re­ta­get af Det Un­ge Aka­de­mi un­der Det Kon­ge­li­ge Dan­ske Vi­den­ska­ber­nes Sel­skab, Dan­marks Frie Forsk­nings­fond (DFF) og Ta­en­ket­an­ken DEA. Al­le ads­purg­te for­ske­re har mod­ta­get en forsk­nings­be­vil­ling fra DFF i pe­ri­o­den 2010-14. Her­af har 455 el­ler 49 pro­cent be­sva­ret spørgs­mål om de­res ide­el­le forsk­nings­be­vil­ling samt de­res vur­de­ring af mu­lig­he­der­ne for at fi­nan­si­e­re forsk­ning i Dan­mark. Un­der­sø­gel­sen er den før­ste af sin art her­hjem­me, hvor man spør­ger for­ske­re selv, hvil­ke be­vil­lin­ger de ef­ter­spør­ger. Her er nog­le af re­sul­ta­ter­ne:

– En va­e­sent­lig an­del af de ads­purg­te for­ske­re har ne­ga­ti­ve for­vent­nin­ger til de­res mu­lig­he­der for at få ønskva­er­di­ge forsk­nings­be­vil­lin­ger i det nu­va­e­ren­de sy­stem. Kon­kur­ren­cen om forsk­nings­mid­ler­ne er ble­vet stor, og mu­lig­he­der­ne for en be­vil­ling til­sva­ren­de lav. Det kan dels til­skri­ves mang­len­de vil­lig­hed til at in­ve­ste­re i grund­forsk­ning, dels den nu­va­e­ren­de ten­dens til at gi­ve stør­re be­vil­lin­ger.

– Ten­den­sen i ret­ning af sto­re forsk­nings­be­vil­lin­ger – stør­re end 15-20 mil­li­o­ner kro­ner – har­mone­rer ik­ke med, hvad fler­tal­let af ads­purg­te for­ske­re, på tva­ers af fag­gre­ne, ef­ter­spør­ger. Tre ud af fi­re for­ske­re ef­ter­spør­ger be­vil­lin­ger på 3-10 mil­li­o­ner kro­ner, hvil­ket in­den for de fle­ste forsk­nings­fel­ter be­trag­tes som en min­dre el­ler mel­lem­stor in­ve­ste­ring. Sam­ti­dig mind­sker de sto­re be­vil­lin­ger det sam­le­de ud­bud af forsk­nings­mid­ler. De fle­ste fon­de har i dag en be­vil­lings­pro­fil, der til­go­de­ser an­søg­nin­ger på be­vil­lin­ger over 10 mil­li­o­ner kro­ner.

– Man­ge for­ske­re ef­ter­spør­ger pro­jekt­be­vil­lin­ger til ek­si­ste­ren­de, igang­va­e­ren­de forsk­nings­spor, mens fon­de­ne of­te ale­ne be­vil­ger til nye pro­jek­ter. Og en forsk­nings­pe­ri­o­de på et-tre år er ik­ke til­stra­ek­ke­lig la­en­ge til, at de får den nød­ven­di­ge ar­bejds­ro til at vi­dere­fø­re forsk­nings­ar­bej­det. Fi­re af fem ads­purg­te for­ske­re øn­sker at fort­sa­et­te ek­si­ste­ren­de forsk­nings­spor med hen­blik på ny el­ler dy­be­re ind­sigt. Over halv­de­len øn­sker mu­lig­hed for at vi­dere­fø­re el­ler ud­vi­de ek­si­ste­ren­de forsk­nings­grup­per og der­med fast­hol­de op­nå­e­de kom­pe­ten­cer. Og to tred­je­de­le øn­sker at kun­ne for­føl­ge nye forsk­nings­spor, som de ik­ke uden yder­li­ge­re be­vil­lin­ger har res­sour­cer til.

Un­der­sø­gel­sen vi­ser sam­let set en man­gel på mid­ler i forsk­nings­be­vil­lings­sy­ste­met, spe­ci­elt in­den for Dan­marks Frie Forsk­nings­fond. Men man kun­ne be­gyn­de med dem, der er til rå­dig­hed, og sik­re en om­for­de­ling af de ek­si­ste­ren­de mid­ler til fle­re små og mel­lem­sto­re forsk­nings­be­vil­lin­ger. Det vil gav­ne fle­re forsk­nings­pro­jek­ter. Og der­med os al­le sam­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.