For­svar for EVA

In­ten­de­ret. Dan­marks Eva­lu­e­rings­in­sti­tuts rap­port om fag­lig­hed i gym­na­si­et ba­se­rer sig på vi­den og de da­ta, der fin­des.

Weekendavisen - - Opinion - Af MIK­KEL HARDER Mik­kel Haar­der er di­rek­tør for EVA.

»EVA gør un­der­ti­den ud­dan­nel­ser­ne bed­re, end de fak­tisk er«. Så­dan kun­ne man la­e­se i We­e­ken­da­vi­sen den 1. ju­ni. Mikael Busch har la­est en ny­lig rap­port fra EVA, Dan­marks Eva­lu­e­rings­in­sti­tut, og den bry­der han sig ik­ke om.

I rap­por­ten, der er be­stilt af Un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ri­et, un­der­sø­ger vi fag­lig­he­den i gym­na­si­et over de se­ne­ste 50 år. Det er selvsagt en stor op­ga­ve, som man­ge vil ha­ve me­nin­ger om. Man skal hol­de tun­gen li­ge i mun­den, når det kom­mer til, hvor­dan fag­lig­hed skal for­stås, hvor­dan fag­lig­hed skal un­der­sø­ges, samt hvil­ke de­le af fag­lig­he­den man kan – og ik­ke kan – ud­ta­le sig om.

»Der fo­re­ta­ges … en ny grad­bøj­ning af fag­lig­heds­be­gre­bet,« skri­ver Busch. Han bry­der sig ik­ke om be­gre­bet in­ten­de­ret fag­lig­hed, som EVA bru­ger. Fag­lig­hed kan un­der­sø­ges på fle­re ni­veau­er, og det er vig­tigt at de­fi­ne­re be­gre­bet pra­e­cist. I un­der­sø­gel­sen skel­ner vi – i tråd med in­ter­na­tio­nal cur­ri­culum­forsk­ning – mel­lem den in­ten­de­re­de fag­lig­hed, alt­så det, som ele­ver­ne iføl­ge la­e­re­pla­ner og be­kendt­gø­rel­ser skal la­e­re; den im­ple­men­te­re­de fag­lig­hed, for­stå­et som det, la­e­rer­ne un­der­vi­ser i, og må­den, de gør det på; samt den til­eg­ne­de fag­lig­hed, som er det, ele­ver­ne la­e­rer gen­nem un­der­vis­nin­gen og ar­bej­det med fa­get. For at få det ful­de bil­le­de af fag­lig­he­den bør man ide­elt set un­der­sø­ge al­le tre ni­veau­er og gra­den af over­ens­stem­mel­se imel­lem dem.

Til­ga­en­ge­lig­hed af da­ta og kil­der har stor be­tyd­ning for, hvil­ke de­le af fag­lig­he­den man kan un­der­sø­ge. Når det kom­mer til at be­ly­se fag­lig­hed, fin­des der ik­ke da­ta til at be­ly­se den im­ple­men­te­re­de og den til­eg­ne­de fag­lig­hed over 50 år. Vi kan ik­ke ob­ser­ve­re un­der­vis­ning, der fo­re­gik i 1970. Un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ri­et har ik­ke en re­pra­e­sen­ta­tiv sam­ling op­ga­ve­be­sva­rel­ser, der kan dan­ne ba­sis for en sam­men­lig­ning (som i øv­rigt vil­le skul­le hånd­te­re, at op­ga­ve­for­mu­le­rin­ger, vur­de­rings­kri­te­ri­er og be­døm­mel­ses­grund­lag aen­drer sig).

Og selv om ka­rak­te­rer er en in­di­ka­tion for ele­ver­nes fag­li­ge ni­veau, er det ik­ke en­ty­digt, om en aen­dring i ka­rak­te­rer er ud­tryk for det til­eg­ne­de fag­li­ge ni­veau el­ler for, at vur­de­rings­kri­te­ri­er og be­døm­mel­ses­grund­lag har aen­dret sig.

EVAs un­der­sø­gel­se fo­ku­se­rer på den in­ten­de­re­de fag­lig­hed. Bå­de for­di det er den, vi re­elt og med me­to­disk be­la­eg kan si­ge no­get om, og for­di la­e­re­pla­ner og ek­sa­mens­sa­et er go­de pej­le­ma­er­ker. La­e­re­pla­ner gi­ver na­tur­lig­vis ik­ke et 1:1-bil­le­de af, hvad ele­ver­ne la­e­rer, men de sa­et­ter ram­mer­ne for un­der­vis­nin­gen, li­ge­som ek­sa­mens­sa­et ud­gør et ele­ment ik­ke ba­re af den in­ten­de­re­de, men og­så af den im­ple­men­te­re­de fag­lig­hed, for­di det er krav, ele­ver­ne i prak­sis bli­ver te­stet i. DER er ja­evn­ligt nog­le, der sky­der EVA sa­e­re mo­ti­ver i sko­e­ne. »Re­elt er EVA selv en in­te­gre­ret del af det ud­dan­nel­ses­po­li­ti­ske kredsløb,« skri­ver Mikael Busch. Jeg op­le­ver nu ik­ke, at vi ta­ler ud­dan­nel­ses­ver­de­nen ef­ter mun­den. Tva­er­ti­mod sy­nes jeg, at vo­res ar­bej­de of­te gi­ver an­led­ning til me­get nød­ven­di­ge dis­kus­sio­ner. Nog­le ek­semp­ler fra de se­ne­re år er vo­res ar­bej­de om skole­le­der­ud­dan­nel­sens mang­len­de ef­fekt, om man­ge voks­nes mang­len­de ba­sa­le fa­er­dig­he­der, om ef­fek­ten af 10. klas­ser på fol­ke­sko­ler, om kom­mu­ner­nes til­syn med dag­til­bud og om pa­e­da­gog­ud­dan­nel­sens ud­for­drin­ger. Un­der­sø­gel­sen af fag­lig­he­den i gym­na­si­et bør li­ge­le­des dan­ne af­sa­et for en for­ny­et dis­kus­sion om fag­lig­hed i gym­na­si­et. Hvis man la­e­ser, hvad der står i rap­por­ten, i ste­det for at la­e­se ef­ter det, der ik­ke står, gi­ver den et glim­ren­de grund­lag for en me­re pra­e­cis dis­kus­sion af, hvil­ke fag­li­ge krav vi skal stil­le til ele­ver­ne i frem­ti­den. Det er der brug for.

En af rap­por­tens gen­nem­gå­en­de po­in­ter på tva­ers af fa­ge­ne dansk, ma­te­ma­tik, en­gelsk og fy­sik er, at over de 50 år er de fag­li­ge krav øget i bred­den, uden at man har sla­ek­ket på krav til dyb­den, sam­ti­dig med at der er fa­er­re ti­mer til un­der­vis­ning og til skrift­li­ge af­le­ve­rin­ger. Der er ef­ter min me­ning brug for en me­re be­vidst pri­o­ri­te­ring af, hvad vi vil la­e­re vo­res un­ge, og rap­por­ten er et rig­tigt godt grund­lag for den po­li­ti­ske og fag­li­ge dis­kus­sion her­om.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.