Ny­borg Slot 2

Weekendavisen - - Opinion -

Jens Ove­rø, Lyng­by

I We­e­ken­da­vi­sen 8/6 og på Re­al­da­ni­as hjem­mesi­de er om­talt et prospekt for re­stau­re­ring og ny­byg­ge­ri i for­bin­del­se med Ny­borg Slot. Der er ef­ter min me­ning ta­le om et helt us­a­ed­van­ligt ha­es­ligt pro­jekt. Ny­borg Slot er af man­ge grun­de ene­stå­en­de i vor hi­sto­rie og fortje­ner ik­ke den­ne grum­me ska­eb­ne, hvor slot­tet na­er­mest er helt va­ek.

I Palle Laurings bog Dan­mark i Skå­ne kan man la­e­se om de ka­ta­stro­fa­le om­byg­nin­ger, som Hel­go Zet­ter­vall fo­re­tog ad­skil­li­ge ste­der. I be­gyn­del­sen skri­ver Lauring for­døm­men­de om dis­se ka­ta­stro­fer. Der­ef­ter skri­ver han blot »Hel­go Zet­ter­vall var her« ved om­ta­len af end­nu en kir­ke el­ler et slot. Så er la­e­se­ren ori­en­te­ret.

Ny­borg Slot skul­le ik­ke ger­ne en­de med, at der i frem­ti­di­ge be­skri­vel­ser af slot­tet blot kom­mer til at stå, at »Re­al­da­nia var her«.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.