Sy­ge­fra­va­er

Weekendavisen - - Opinion -

Hans Jacob Pars­lov, lek­tor, Va­er­lø­se

Jør­gen Grønnegård Chri­sten­sen for­sø­ger sig d. 8/6 i We­e­ken­da­vi­sen med tre hy­po­te­ser om, hvor­for sy­ge­fra­va­e­ret i den of­fent­li­ge sek­tor er stør­re end i den pri­va­te. Jeg vil godt hja­el­pe JGC med tre hy­po­te­ser, der sprin­ger i øj­ne­ne, men alt­så ik­ke i hans.

Hy­po­te­se 4: Be­ta­ling af pri­vat sy­ge­for­sik­ring og di­ver­se fit­ness-abon­ne­ment­er er na­er­mest ik­ke-ek­si­ste­ren­de i den of­fent­li­ge sek­tor. De of­fent­li­ge ar­bejds­gi­ve­re ser så­dan luksus som ude­luk­ken­de en ud­gift og ik­ke en in­ve­ste­ring i me­d­ar­bej­der­nes hel­bred og der­med la­ve­re sy­ge­fra­va­er. Be­hand­lings­for­løb i den pri­va­te sek­tor er of­test hur­ti­ge­re, me­re kon­cen­tre­re­de og sker tit uden for ar­bejds­ti­den. Alt sam­men no­get, der bi­dra­ger til la­ve­re sy­ge­fra­va­er. Hy­po­te­se 5: Op­ga­ver, der kan gi­ve kon­fron­ta­tion med ’kun­der­ne’, lig­ger na­e­sten ude­luk­ken­de i den of­fent­li­ge sek­tor: fa­engsels­funk­tio­na­e­rer, po­li­ti­be­tjen­te, ple­je­re i den psy­ki­a­tri­ske sek­tor, pa­e­da­go­ger for util­pas­se­de un­ge, tog­kon­trol­lø­rer, sags­be­hand­le­re i kom­mu­ner­ne, per­so­na­le i sund­heds­sek­to­rens aku­t­mod­ta­gel­ser mv. Og­så pa­e­da­go­ger og la­e­re­re mø­der of­te­re og of­te­re kon­fron­ta­tio­ner med util­pas­se­de børn, un­ge og de­res fora­el­dre. Alt sam­men no­get, der skub­ber til det psy­ki­ske ar­bejds­mil­jø, med der­af føl­gen­de syg­dom in­den for me­d­ar­bej­der­grup­per, der nor­malt ik­ke er sa­er­ligt sy­ge.

Hy­po­te­se 6: Sund­heds- og ple­je­per­so­na­le er i sa­gens na­tur of­te i kon­takt med sy­ge og må­ske smit­ten­de per­so­ner. Pa­e­da­go­ger og la­e­re­re er i ta­et kon­takt med man­ge børn på me­get få kva­drat­me­ter. Børn har fle­re smit­som­me syg­dom­me end be­folk­nin­gen i øv­rigt. I fol­ke­sko­lens ae­ld­ste klas­ser og i ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne mø­der de un­ge hyp­pigt op, selv om de er sy­ge (og smit­ten­de) for at ned­brin­ge de­res sy­ge­fra­va­er

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.