Ny­borg Slot 1

Weekendavisen - - Opinion -

Peter Drags­bo

For­mand for Lan­gelands Mu­se­um

I se­ne­ste num­mer af We­e­ken­da­vi­sen var der en glim­ren­de ar­ti­kel om de­bat­ten om det nye Ny­borg Slot. Ef­ter man­ge år i mu­se­ums- og be­va­rings­mil­jø­et for­står jeg umid­del­bart godt kri­tik­ken af det sto­re ud­byg­nings­pro­jekt. I man­ge år har vi her i Nor­den, isa­er i Dan­mark, dyr­ket en puri­tansk mini­ma­lis­me med hen­syn til, hvad man kan og ik­ke kan, når der er ta­le om kul­tu­rarv. Der har va­e­ret en angst for at til­fø­je no­get nyt, ty­de­lig­gø­re el­ler ud­vik­le til nyt liv og ny me­ning. Det har pa­ra­doksalt nok va­e­ret nem­me­re at få lov til at ri­ve 50 be­va­rings­va­er­di­ge hu­se ned end at få lov til at re­kon­stru­e­re et styk­ke af en vold­grav fra Jer­nal­de­ren. Jeg kan for ek­sem­pel hu­ske fra min tid som di­rek­tør for Søn­der­borg Slot, hvor­dan sty­rel­ser­ne i Kø­ben­havn pro­teste­re­de imod, at man genop­byg­ge­de en dansk skan­se på ste­det. Med det re­sul­tat, at in­gen på ste­det for­står si­tu­a­tio­nen 18. april 1864. I an­dre lan­de er man ik­ke så ban­ge af sig. Ta­enk ba­re på genop­byg­nin­ger­ne ef­ter An­den Ver­denskrig, hvor man rask va­ek har re­kon­stru­e­ret, ko­pi­e­ret el­ler ny­skabt hi­sto­ri­en – frem til vo­re da­ges Tys­kland, hvor slot­te og by­ker­ner i Ber­lin, Pots­dam, Han­nover, Dres­den og Frank­furt genop­står i de­res gam­le pragt. Hel­dig­vis har vi da her­hjem­me og­så en tra­di­tion for, at man godt kan til­fø­je no­get nyt til kul­tu­rar­ven, og­så til na­tio­na­le monu­men­ter. Tag det genop­byg­ge­de Kol­ding­hus med de nye spa­en­den­de sa­le og rum, som al­le i dag ro­ser. Tag Car­lHen­ning Pe­der­sens udsmyk­ning af Ri­be Dom­kir­ke, som mød­te hård kri­tik, da den blev ud­ført, men som al­le i dag er eni­ge om er en be­ri­gel­se af dom­kir­kens in­te­r­i­ør. El­ler tag de spa­en­den­de til­fø­jel­ser til de hi­sto­ri­ske fyn­s­ke ha­ver på San­de­rum­gård og Gl­orup. El­ler kron­prins Fre­de­rik og kron­prin­ses­se Marys nye va­e­g­udsmyk­nin­ger på Ama­li­en­borg. Og helt ak­tu­elt det me­get ro­ste for­mid­lings­cen­ter ved Ham­mers­hus el­ler dron­ning Mar­gret­hes nye grav­ma­e­le i Roskil­de Dom­kir­ke, ind­ret­tet i et go­tisk bis­pe­ka­pel, der måt­te om­byg­ges til for­må­let. Så hvor­for ik­ke Ny­borg Slot? Trans­for­ma­tion og til­fø­jel­se kan i høj grad be­ri­ge kul­tu­rar­ven, hvis det sker med kva­li­tet og sans for ste­dets ånd, ge­ni­us lo­ci – og hvis in­tet va­er­di­fuldt for­svin­der. Det ga­el­der i høj grad pro­jek­tet for Ny­borg Slot. Slot­tet har si­den 1700tal­let lig­get hen som en for­sømt torso, selv om det er et af dan­marks­hi­sto­ri­ens vig­tig­ste ste­der, sa­e­det for ri­gets før­ste par­la­ment, Da­ne­hof­fet. Med det nye pro­jekt kan slot­tet gen­vin­de no­get af sin gam­le stor­hed, sam­ti­dig med at der ik­ke øde­la­eg­ges no­get som helst af den be­va­re­de del af slot­tet. Tva­er­ti­mod, den del er jo al­le­re­de fa­er­di­gre­stau­re­ret, sam­ti­dig med at de ar­ka­e­o­lo­gi­ske un­der­sø­gel­ser på slots­hol­men har gi­vet fan­ta­stisk ny vi­den om bor­gens hi­sto­rie, som skal for­mid­les i det nye slot.

Det undrer mig, at det isa­er er ’na­tio­nal­kon­ser­va­ti­ve’ og kul­tur­be­va­ren­de kred­se, der pro­teste­rer. De skul­le jo om no­gen va­e­re gla­de, når na­tio­na­le kul­tu­rarvs­ste­der løf­tes op i en hø­je­re klas­se og får nyt liv, der sva­rer til de­res hi­sto­ri­ske be­tyd­ning. Og det vil ske med Ny­borg Slot, som ind­til nu har va­e­ret halvt glemt og gemt, men som kan få en chan­ce som ’stor forta­el­ling’ i en ram­me, som, i mod­sa­et­ning til for ek­sem­pel BLOX, er skabt i for­stå­el­se af ste­dets ånd.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.