Den hy­bri­de krig

Stra­te­gi. Dan­mark må ru­ste sig mod cy­be­ran­greb, på­virk­nings­kampag­ner og vå­ben­gø­rel­se af flygt­nin­ge, hvis vi skal mod­stå kon­se­kven­ser­ne af Pu­tin-Ruslands fan­toms­mer­ter fra det am­pu­te­re­de sov­je­ti­ske im­pe­ri­um. IL­LU­STRA­TION: CHARLOTTE PARDI

Weekendavisen - - Opinion - Af AN­DRÉ KEN JAKOBSSON An­dré Ken Jakobsson er po­st­doc hos Cen­ter for Mi­li­ta­e­re Stu­di­er på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Når man på årets Fol­ke­mø­de li­ge nu de­bat­te­rer sta­tens og sam­fun­dets hel­bredstil­stand, må op­ma­er­k­som­he­den og­så fal­de på Dan­marks før­ste uden­rigs- og sik­ker­heds­po­li­ti­ske stra­te­gi no­gen­sin­de, som re­ge­rin­gen pra­e­sen­te­re­de for et år si­den. Den skal nu re­vi­de­res, og et cen­tralt te­ma bør va­e­re Dan­mark som hy­brid front­linje­stat i kon­flik­ten mel­lem Ve­sten og Rusland.

Stra­te­gi­en le­ve­re­de den før­ste sam­le­de pri­o­ri­te­ring af trus­ler og mu­lig­he­der, men en glo­ba­li­se­ret ver­den slår hur­tigt skår i så­dan en førsteud­ga­ve, og kloge­ligt var ud­løbs­da­to­en sat til 2018. I skri­ven­de stund ar­bej­der man i Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et på at re­ka­li­bre­re kur­sen, mens rus­sisk kul­de bla­e­ser ind fra øst. Det har Dan­mark ma­er­ket via en ra­ek­ke hy­bri­de trus­ler og an­greb, der­i­blandt fler­årig rus­sisk ha­ck­ing af For­sva­ret. Hy­bri­de an­greb sker ved, at mod­stan­de­ren an­gri­ber for­skel­li­ge de­le af stat og sam­fund med det sig­te at ud­nyt­te svag­he­der for at ska­be en sy­ner­gi­ef­fekt, der må­ske først alt for sent bli­ver syn­lig. Re­ge­rin­gens re­vi­de­re­de stra­te­gi må der­for som en an­svar­lig op­følg­ning ud­vik­le på ud­sag­net fra førsteud­ga­ven, hvor rus­si­ske på­virk­nings­kampag­ner er en »sti­gen­de ud­for­dring«, og hvor re­ge­rin­gen vil ar­bej­de for, at »Dan­mark bli­ver bed­re i stand til at imø­de­gå på­virk­nings­kampag­ner«.

Det kra­e­ver, at den nye stra­te­gi byg­ger på en bred for­stå­el­se af sik­ker­hed og ser Dan­mark som en hy­brid front­linje­stat, og at hy­brid mod­stands­dyg­tig­hed er ba­se­ret på en for­stå­el­se af Pu­tins Rusland som en or­dens­un­der­gra­ven­de ak­tør. Ho­ved­fo­kus har hidtil va­e­ret på den geo­gra­fi­ske front­linje mod øst med dan­ske sol­da­ter i NATOs frem­skud­te til­ste­de­va­e­rel­se i Est­land. Rusland skub­ber imid­ler­tid den hy­bri­de front­linje rundt ef­ter for­godt­be­fin­den­de via cy­be­ran­greb el­ler flygt­nin­ge og gi­ver Dan­mark en front­linje­sta­tus, som vi skal va­e­re klar til. Ud­for­drin­ger­ne i at for­sva­re mod og fore­byg­ge hy­bri­de an­greb bun­der i de pa­ra­dok­ser, der ken­de­teg­ner et åbent sam­fund som det dan­ske, hvor det li­be­ra­le de­mo­kra­tis prin­cip­per og frem­brin­gel­ser kan bru­ges i en kamp mod os selv. Cen­tra­le fri­heds­ret­tig­he­der som yt­rings­fri­hed og for­e­nings­fri­hed, der be­skyt­ter in­di­vi­det, kan og­så mis­bru­ges i en kamp mod Dan­mark via fa­ke news, fjendt­lig pro­pa­gan­da og or­ga­ni­se­ring af desta­bi­li­se­ren­de grup­per. Det ga­el­der og­så, når den of­fent­li­ge sek­tors im­po­ne­ren­de di­gi­ta­li­se­ring gør det nem­me­re at va­e­re bor­ger, men på sam­me tid er et åbent an­grebs­punkt, som re­ge­rin­gens nye stra­te­gi for cy­ber- og in­for­ma­tions­sik­ker­hed gla­e­de­ligt er me­get op­ma­er­k­som på.

Ruslands an­nek­te­ring af Krim er et klart ek­sem­pel på et syn­kro­ni­se­ret hy­bri­dan­greb med mas­si­ve mi­s­in­for­ma­tions­kampag­ner og rus­si­ske sol­da­ter for­kla­edt som ’små grøn­ne ma­end’. Krim er et ek­stremt til­fa­el­de, som Rusland får sva­ert ved at gen­ta­ge. Min­dre kan dog og­så gø­re det.

DEN hy­bri­de front­linje lig­ger langt fra den tid­li­ge­re for­stå­el­se af mi­li­ta­e­re trus­ler fra øst, hvor Ve­sten fryg­te­de, at sov­je­ti­ske tanks gen­nem­brød Den Kol­de Krigs jer­n­ta­ep­pe og kør­te ind i Vest­tys­kland med ri­si­ko for glo­bal ato­mar øde­la­eg­gel­se. Hy­bri­de an­greb be­hø­ver der­i­mod hver­ken ba­el­te­kø­re­tø­jer el­ler mis­si­ler for at va­e­re ef­fek­ti­ve. De kan ud­lø­ses fra stor af­stand med mini­mal ri­si­ko og er of­te uden åben­lys af­sen­der. Li­sten over mu­li­ge hy­bri­de an­greb be­gra­en­ses mest af an­gri­be­rens kre­a­ti­vi­tet, og Dan­mark har ma­er­ket en del til rus­sisk in­nova­tion. Ek­semp­ler in­klu­de­rer det glo­ba­le rus­si­ske No­tPe­tya-cy­be­ran­greb i 2017, der ram­te Ma­ersk og ko­ste­de ship­ping­fir­ma­et op mod 1,9 mil­li­ar­der kro­ner, fa­ke news om dan­ske dy­re­bor­del­ler, po­li­ti­ske trus­ler fra Rusland om at ret­te atom­vå­ben mod dan­ske mål, hvis Dan­mark del­ta­ger i NATOs de­fen­si­ve mis­sil­for­svar mod trus­ler fra Mel­le­mø­sten, samt si­mu­le­re­de, rus­si­ske mis­silan­greb med kamp­fly mod Fol­ke­mø­det på Born­holm i 2014. Dan­ske fol­ke­tings­po­li­ti­ke­re ud­tryk­ker frygt for at bli­ve ha­ck­et og af­pres­set pa­ral­lelt med, at USA og Stor­bri­tan­ni­en har af­slø­ret Ruslands åre­lan­ge glo­ba­le Grizzly Step­pe-cy­be­ran­greb, der in­fi­ce­rer kri­tisk stats­lig og pri­vat IT-in­fra­struk­tur. Hidtil har an­gre­be­ne va­e­ret ret om­kost­nings­frie for Rusland. Den rus­si­ske Fan­cy Bear-ha­ck­er­grup­pe, der over to år ud­før­te cy­be­ran­greb mod det dan­ske for­svar, sad af­slap­pe­de på de­res kon­tor­sto­le uden frygt for, at et ene­ste skud blev løs­net. Men hvad er for­må­let med hy­bri­de an­greb i gråzo­nen mel­lem krig og fred?

RUSLANDS hy­bri­de an­greb mod Ve­sten skal sva­ek­ke Ve­stens rets­stats­li­ge, li­be­ra­le mar­keds­de­mo­kra­ti­er og in­ter­na­tio­na­le in­sti­tu­tio­ner, der er sa­er­ligt sår­ba­re på grund af de­res åb­ne na­tur. Pu­tins Rusland li­der un­der det, som rus­se­re selv kal­der fan­toms­mer­ter fra det am­pu­te­re­de sov­je­ti­ske im­pe­ri­um. Fan­toms­mer­ter­ne in­klu­de­rer Dan­marks bal­ti­ske NATOal­li­e­re­de Est­land, Let­land og Li­tau­en samt Ukrai­ne, der al­le har sat sejl mod Ve­sten.

Ruslands for­mål med at ope­re­re i gråzo­nen og ko­or­di­ne­re an­greb for at ska­be en hy­brid sy­ner­gi­ef­fekt er led i den rus­si­ske smerte­lin­dring, der skal gi­ve Pu­tin-re­gi­met en fri­e­re hånd i Ruslands ge­opo­li­ti­ske in­ter­es­ses­fa­e­re og der­med i den eu­ro­pa­ei­ske sik­ker­heds­ar­ki­tek­tur. Ba­e­ren­de in­sti­tu­tio­ner som EU og NA­TO skal sva­ek­kes. Ukrai­nes til­na­er­mel­se til beg­ge or­ga­ni­sa­tio­ner var ud­slags­gi­ven­de for den rus­si­ske ag­gres­sion mod og fort­sat­te mi­li­ta­e­re til­ste­de­va­e­rel­se i lan­det.

Rusland ud­nyt­ter styr­ken i én-til-én-kon­fron­ta­tion med små sta­ter, hvil­ket det dan­ske for­knud­re­de for­løb om den nye rus­si­ske gas­led­ning, Nord Stream 2, gen­nem dansk ter­ri­to­ri­alt far­vand vid­ner om. Den rus­si­ske fan­toms­merte­lin­dring gen­nem sva­ek­kel­se af ve­st­li­ge in­sti­tu­tio­ner flyt­ter bå­de be­vidst og vil­kår­ligt den hy­bri­de front­linje til Dan­mark.

I 2016 ud­tal­te Phi­lip Bre­ed­love, NATOs da­va­e­ren­de øver­st­be­fa­len­de i Eu­ro­pa, at Rusland og Sy­ri­ens be­vid­ste stra­te­gi er at ska­be en flygt­nin­ge­strøm mod Eu­ro­pa for at desta­bi­li­se­re eu­ro­pa­ei­ske sam­fund. En vå­ben­gø­rel­se af flygt­nin­ge, kald­te Bre­ed­love stra­te­gi­en. Så­le­des va­er­ker de rus­si­ske im­pe­ri­a­le fan­toms­mer­ter og­så i Dan­mark og teg­ner et li­det flat­te­ren­de bil­le­de af Rusland som en spoi­ler – en stat, der ka­ster møtrik­ker ind i det glo­ba­le ma­skin­rum i ste­det for at på­fø­re olie.

SUN Tzu, den gam­le ki­ne­si­ske mi­li­ta­er­stra­teg, til­rå­der i sin klas­si­ske bog, Krigskun­sten, at man skal ken­de bå­de sig selv og fjenden, for gør man dét, skal man end ik­ke fryg­te hund­re­de slag. Det råd skal Dan­mark lyt­te til, når den nye uden­rigs- og sik­ker­heds­po­li­ti­ske stra­te­gi skri­ves. Det sker i en ny ae­ra, hvor hid­ti­di­ge ta­er­s­k­ler for krig og fred su­ges ind i en vok­sen­de gråzo­ne af kon­flikt, og hvor over­tra­e­del­ser af reg­ler og nor­mer grad­vist ud­vi­sker dis­se. Vi skal ken­de eg­ne svag­he­der bed­re, end mod­stan­de­ren gør, og ha­ve et ved­hol­den­de kri­tisk blik på de mest be­ta­end­te sam­funds­ma­es­si­ge pro­ble­mer og kri­tisk in­fra­struk­tur.

I Stor­bri­tan­ni­en har re­ge­rin­gen i kølvan­det på Skri­pal­mord­for­sø­get pra­e­sen­te­ret de­res Fu­sion-dok­trin, der for­sø­ger at adres­se­re hy­brid-ud­for­drin­ger i ét sam­let do­ku­ment og fu­sio­ne­rer ta­enk­nin­gen om hy­bri­de trus­ler, der per de­fi­ni­tion er fler­ty­di­ge og an­går for­skel­li­ge aspek­ter af bå­de den of­fent­li­ge og pri­va­te sek­tor samt ci­vil­sam­fun­det. I Dan­mark er vi me­re fod­sla­e­ben­de, og det var ek­sem­pel­vis først i star­ten af april må­ned, at Dan­mark som det sid­ste land i Øster­sø­re­gio­nen blev med­lem af det fin­ske NA­TO- og EU-støt­te­de Cen­ter for Imø­de­gå­el­se af Hy­bri­de Trus­ler. Med­lem­ska­bet er en del af det nye for­svars­for­lig, der hel­dig­vis ta­ger hul på det hy­bri­de med ek­sem­pel­vis fo­kus på det na­tio­na­le be­red­skab, der kom­mer på en al­vor­lig op­ga­ve, hvis de hy­bri­de an­greb in­ten­si­ve­res og syn­kro­ni­se­res ved at for­styr­re el-, vand-, te­leog bred­bånds­for­sy­ning, spre­de fa­ke news om po­li­ti­ke­re og bru­ge kri­mi­nel­le ban­der til at ska­be ka­os.

Den hy­bri­de mod­stands­dyg­tig­hed er dog mindst li­ge så vig­tig som re­ak­tio­nen på et an­greb – og dér skal ind­sat­sen og­så in­ten­si­ve­res. For­svars­for­li­get har stort fo­kus på cy­ber­trus­ler, men det skal un­der­stre­ges, at cy­ber kun er ét aspekt af hy­bri­de an­greb, der ul­ti­ma­tivt sig­ter på at sva­ek­ke sam­fun­dets sam­men­ha­engs­kraft og sta­tens ev­ne til at sty­re. Den po­li­ti­ske op­ma­er­k­som­hed på bå­de na­tio­nalt og lo­kalt ni­veau mang­ler, og For­sva­ret kan kun da­ek­ke en del­ma­eng­de af ud­for­drin­gen. Når mod­stan­de­ren flyt­ter den hy­bri­de front­linje til Dan­mark, sker det med phis­hing-mails til em­beds­man­den, re­k­rut­te­ring i kom­mu­nalt støt­te­de for­e­nin­ger el­ler via ui­gen­nem­sig­ti­ge IT-le­ve­ran­dø­rer, der vin­der lov­plig­ti­ge ud­bud. Hy­brid mod­stand­s­kraft kra­e­ver der­for ud­dan­nel­se, op­ma­er­k­som­hed og ud­bed­rin­ger af svag­he­der på al­le sam­funds­ma­es­si­ge ni­veau­er. Det kra­e­ver et klart styr­ket fo­kus fra po­li­ti­ke­re, myn­dig­he­der, pri­va­te ak­tø­rer samt den al­min­de­li­ge dan­sker at kun­ne mod­stå hy­bri­de pres.

Hy­brid mod­stands­dyg­tig­hed er en af de vig­tig­ste po­li­ti­ske op­ga­ver at løf­te for at be­va­re og for­sva­re Dan­mark som et li­be­ralt de­mo­kra­ti og kra­e­ver ud­vik­ling og im­ple­men­te­ring af kon­kre­te po­li­ti­ske ini­ti­a­ti­ver, som for­svars­for­li­get kun er be­gyn­del­sen på. Dén op­ga­ve må den nye uden­rigs- og sik­ker­heds­po­li­ti­ske stra­te­gi om­fav­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.