Bri­tisk­hed

Weekendavisen - - Kultur -

vis man skal til Lon­don den­ne som­mer, er det åben­bart va­erd at til­brin­ge nog­le ti­mer på Bur­ling­ton Hou­se, hvor Roy­al Aca­de­mys tra­di­tio­nel­le Sum­mer Exhi­bi­tion run­der 250 år. Det er ver­dens stør­ste, åb­ne, cen­su­re­re­de kunst­ud­stil­ling, og i år skal den va­e­re sa­er­ligt god. Udstil­lin­gen er til­ret­telagt af den bri­ti­ske kunst­ner Gray­son Per­ry (58, fo­to). Trans­ve­stit­ten Per­ry er, som Lau­ra Fre­e­man no­te­rer i The Sun­day Times, gå­et fra at va­e­re »ynd­lings­of­fer i tabloi­da­vi­ser­ne til na­tio­nalt kleno­die«. Gray­son Per­ry har sat fuldt knald på kulø­ren og bragt vild­skab ind i udstil­lin­gen. Mark Hud­son op­sum­me­rer i Daily Te­le­graph: »Som et sam­let og vildt in­kon­si­stent, men of­te mor­somt ge­samt­kunstwerk ud­gør den­ne som­mer­ud­stil­ling en for­fri­sken­de kon­trast til den hu­mor­for­lad­te, di­sting­ve­re­de ’sam­tids­kunst’.« Hud­son ser no­get ur­bri­tisk i Per­rys til­gang: »Per­ry har vil­let dre­je udstil­lin­gen til­ba­ge til den skram­len­de, visu­el­le kako­fo­ni, den var en­gang, og der­med hyl­de klas­sisk, bri­tisk ex­cen­tri­ci­tet og in­di­vi­du­a­lis­me.«

I The Gu­ar­di­an be­ma­er­ker Jonathan Jo­nes man­ge frem­stil­lin­ger af po­li­ti­ske ak­tø­rer, fra tid­li­ge­re UKIP-le­der Ni­gel Fa­ra­ge til dron­ning Eliza­beth:

»Per­rys ud­stil­ling er så­vel po­li­tisk som ae­ste­tisk pro­miskuøs. Bank­sy de­ler rum med Fa­ra­ge. Det re­sul­te­rer i en fa­sci­ne­ren­de psy­ko­lo­gisk af­søg­ning af det mør­ke­ste Stor­bri­tan­ni­en an­no 2018. Ved at in­klu­de­re så me­gen kunst, som cen­so­rer ple­jer at re­fu­se­re, kort­la­eg­ger den­ne ud­stil­ling vor tids ube­vid­ste. Pla­get af Gre­en­fell-brand­ka­ta­stro­fen og split­tet af Bre­xi­t­af­stem­nin­gen er det­te på in­gen må­de den ha­ve­fest-na­tion, som som­mer­ud­stil­lin­gen tra­di­tio­nelt frem­ma­ner.«

H

FO­TO: SCAN­PIX

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.