Ja­zzskat

Weekendavisen - - Kultur -

en 6. marts 1963 gik saxo­fo­ni­sten Jo­hn Col­tra­ne (fo­to) i stu­di­et i New Jer­sey for at ind­spil­le et al­bum, som rum­me­de bå­de nye kom­po­si­tio­ner og ver­sio­ner af kend­te num­re. Or­ke­stret var Col­tra­nes klas­si­ske kvar­tet med McCoy Ty­ner på pi­a­no, El­vin Jo­nes på trom­mer og Jim­my Gar­ri­son på bas. Det var den­ne kvar­tet, som i før­ste halv­del af 1960er­ne gen­nem­brød bar­ri­e­ren til fi­ne salgstal for ny­ska­ben­de ja­zz. Det var sket med al­bum­met Col­tra­ne i 1962, og det skul­le ik­ke mindst ske med Cres­cent i 1964 og A Love Supre­me i 1965.

Så i marts 1963 lå det li­ge for, at kvar­tet­ten le­ve­re­de end­nu et stort al­bum. Men ind­spil­nin­gen blev al­drig ud­sendt, og stu­di­ets ejer smed på et tids­punkt i 1970er­ne ma­ster­bån­det ud. Et mu­ligt stor­va­erk, som ba­re gik tabt.

Li­ge ind­til i fre­dags. Her med­del­te det ame­ri­kan­ske pla­de­sel­skab Im­pul­se!, at det for­s­vund­ne Col­tra­ne-al­bum ud­kom­mer 29. ju­ni. Det vi­ste sig, at Col­tra­ne selv hav­de ta­get en ko­pi med hjem. For ny­lig op­da­ge­de fa­mi­li­en så skat­ten, og i pres­se­ma­te­ri­a­let ud­ta­ler saxo­fon-kol­le­ga Son­ny Roll­ins: »Det er som at op­da­ge et nyt rum i den sto­re py­ra­mi­de.«

Det nye al­bum Bo­th Di­rections at On­ce in­de­hol­der syv ska­e­rin­ger fra ar­bejds­da­gen i 1963, mens en de­luxe-ud­ga­ve og­så har syv al­ter­na­ti­ve ver­sio­ner med, her­un­der he­le fi­re af num­me­ret Im­pres­sions, som el­lers kun fin­des i li­ve-ver­sio­ner. I The New York Times og The Gu­ar­di­an er mu­si­ke­re og kri­ti­ke­re, som har lyt­tet til al­bum­met, eni­ge om, at den­ne 1963-ind­spil­ning må­ske er det stu­di­e­al­bum, hvor kvar­tet­ten kom­mer ta­et­test på sin li­ve-magi.

Jo­hn Col­tra­ne dø­de i 1967 af le­ver­kra­eft, 40 år gam­mel.

D

FO­TO: SCAN­PIX

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.