Sa­mero­ck

Weekendavisen - - Kultur - KORREKTUR: FLEM­M­ING GERTZ

t af par­ti­er­ne i de sven­ske sa­mers par­la­ment, Sa­me­tin­get, hed­der Land­s­par­ti­et Svenska Sa­mer. Par­ti­for­mand er Lars-Jo­nas Jo­hans­son, som og­så er med­lem af et ro­ck­band ved navn Noise Ma­kers. Og det er Jo­hans­sons op­tra­e­den som ro­ck­s­an­ger, der i den se­ne­ste uge har bragt hans for­mand­spost i fa­re.

Jo­hans­son lag­de nem­lig en ny sang med tit­len Me Too på Youtu­be: »Jeg blev kaldt bå­de klam og svin/ de vil­le kap­pe di­l­le­ren min/ That’s true/ that’s what they call me too.« Jo­hans­son ind­le­der Youtu­be-klip­pet med en sva­da: »Den her sang bli­ver man jo nok strangu­le­ret for af fe­mi­ni­st­ka­el­lin­ger­ne. Men det ski­der vi ro­ck­e­re fra Noise Ma­kers på.«

Si­den har hund­red­vis af men­ne­sker kra­e­vet Lars-Jo­nas Jo­hans­sons af­gang som par­ti­for­mand. Ak­ti­vi­sten Ida Östens­son fra Umeå ud­ta­ler til SVT Nyhe­ter: »Jeg hav­de ik­ke i min vil­de­ste fan­ta­si tro­et, at der fin­des ma­end, som går rundt med et så fora­el­det syn på kvin­der og of­re for se­x­for­bry­del­ser.« Li­se­lot­te Wa­j­stedt er ved at fa­er­dig­gø­re en do­ku­men­tar­film om en ned­dys­set sag, hvor to un­ge pi­ger var ud­sat for se­xover­greb. Filmen hed­der Tavs­hed i Sap­mi (Sa­meland). »Det er sør­ge­ligt, at mo­di­ge pi­ger, der står frem og forta­el­ler, skal hå­nes,« si­ger Wa­j­stedt. »Jeg sy­nes, han skal af­gå.« Par­ti­le­del­sen holdt man­dag mø­de om bal­la­den, men Jo­hans­son selv har in­gen pla­ner om at af­gå. Han er­kla­e­rer sig som til­ha­en­ger af #MeToo-kampag­nen, men vil ha­ve lov at på­pe­ge kri­tisab­le si­der. Han si­ger til Sve­ri­ges Ra­dio:

»Jeg kan ik­ke se, hvor­dan den her sang skul­le kra­en­ke ud­sat­te kvin­ders si­tu­a­tion, når den egent­lig hand­ler om, hvor­dan sel­ve red­ska­bet er ble­vet an­vendt for­kert.«

Til Väster­bot­tens-Kuri­ren si­ger Jo­hans­son, at han in­tet for­try­der: »Men jeg kon­sta­te­rer, at det er et føl­somt em­ne.«

E

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.