Ji­had

Weekendavisen - - Kultur - LAY­OUT: BEN­TE BRUUN

n rap­per, som pra­e­di­ker ji­had og kors­fa­e­stel­se af an­der­le­des ta­en­ken­de. På spil­le­ste­det Ba­ta­clan i Pa­ris, hvor 90 men­ne­sker i novem­ber 2015 blev dra­ebt af ji­ha­di­ster. Det­te sce­na­rio blev an­non­ce­ret sid­ste weekend, da den fran­ske rap­per Mé­di­ne of­fent­lig­gjor­de ef­ter­å­rets tur­né­plan, her­un­der to op­tra­e­de­ner i ok­to­ber på det genåb­ne­de Ba­ta­clan.

I 2015 ud­send­te Mé­di­ne et al­bum med den ufor­blom­me­de ti­tel Ji­had. Her rap­pe­de han: »Lad os kors­fa­e­ste de se­ku­la­e­re som på Gol­gatha.«

Dag­bla­det Le Fi­ga­ro ci­te­re­de en stri­be bor­ger­li­ge po­li­ti­ke­re og folk fra den yder­ste høj­re­fløj, som vil brem­se Mé­di­nes op­tra­e­den. Ma­ri­ne Le Pen, le­der af det høj­re­na­tio­na­le par­ti Na­tio­nal Sam­ling (tid­li­ge­re Front Na­tio­nal), skrev på Twit­ter: »In­gen fransk­mand kan ac­cep­te­re, at den­ne ty­pe skal ud­g­y­de sit skidt på blod­ba­dets Ba­ta­clan. Nu ra­ek­ker det med ef­ter­gi­ven­he­den.«

Lau­rent Wau­quiez, for­mand for Re­pu­bli­ka­ner­ne, kal­der det an­non­ce­re­de show »en hån mod of­re­ne, en ska­end­sel for Frank­rig«. Fle­re an­dre po­li­ti­ke­re fra Re­pu­bli­ka­ner­ne for­lan­ger, at pra­esi­dent Ma­cron skal gri­be ind.

Og­så to ad­vo­ka­ter, som re­pra­e­sen­te­rer på­rø­ren­de til de dra­eb­te på Ba­ta­clan, vil un­der­sø­ge, om de kan få ned­lagt fo­ged­for­bud mod Mé­di­nes show.

Den 35-åri­ge rap­per fra Le Hav­re stil­ler sig iføl­ge Le Fi­ga­ro ufor­stå­en­de. Han har ud­trykt sin med­fø­lel­se med de ef­ter­lad­te, og han for­sva­rer sin kors­fa­e­stel­ses­replik med, at den var ret­tet mod »an­ti­re­li­gi­øs pro­pa­gan­da«, li­ge­som Ji­had-tit­len hand­le­de om en in­dre strid. På sam­me al­bum rap­pe­de Mé­di­ne og­så mod ra­di­ka­le is­la­mi­ster: »Kom ik­ke og re­k­rutér i mit kvar­ter/det er ik­ke je­res re­vir.«

E

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.