Et an­tro­po­lo­gisk blik

Af Bo Gre­en Jen­sen

Weekendavisen - - Kultur - LAY­OUT: MAI-BRITT BERNT JEN­SEN

Uly­dig­hed (Diso­be­di­en­ce). In­str.: Se­ba­stián Le­lio. Ma­nus: Re­bec­ca Lenki­ewi­cz og Se­ba­stián Le­lio. Fo­to: Dan­ny Co­hen.

114 min. Ir­land-USA-Stor­bri­tan­ni­en 2018. 6 bi­o­gra­fer.

BYDELEN Hen­don i Lon­don har cir­ka 50.000 ind­byg­ge­re. En tred­je­del er prak­ti­se­ren­de jø­der, som over tid har op­byg­get et af de sta­er­ke­ste or­to­dok­se sam­fund. Det er hver­ken sek­te­risk el­ler sa­er­ligt ra­di­kalt. Det er ba­re en kon­form jø­disk ver­den, som for­ven­ter, at tra­di­tio­nen bli­ver fulgt.

Det var der­for en util­gi­ve­lig hand­ling, som Ronit Krus­hka (Ra­chel Wei­sz) fo­re­tog, da hun brød med sin bag­grund og rej­ste til New York for at bli­ve fo­to­graf. Ti år ef­ter er rab­bi­ne­rens dat­ter til­ba­ge for at be­gra­ve sin far. Avi­sens ne­kro­log be­kla­ger, at han ik­ke ef­ter­lod sig børn.

Egent­lig vil­le in­gen gi­ve Ronit be­sked, men hun kom­mer hjem og rin­ger på hos sin sted­bror, den from­me Dovid (Ales­san­dro Ni­vo­la), der er ud­set til at bli­ve den nye rab­bi­ner. Det er et kejtet, men hjerte­ligt gen­syn. Dovid har i mel­lem­ti­den gif­tet sig med Esti (Ra­chel McA­dams), som var Ro­nits bed­ste og ta­et­te­ste ve­nin­de. For Ronit kom­mer ae­g­te­ska­bet som et stør­re chok end fa­de­rens død. Hun undsag­de ik­ke jø­de­dom­men. Hun flyg­te­de, for­di han over­ra­ske­de de to pi­ger i et san­se­ligt ka­er­tegn. Dovid og hans skrift­klo­ge fa­el­ler dis­ku­te­rer net­op san­se­lig­he­den, da Ronit og Esti gen­op­ta­ger for­hol­det. Så­dan er der he­le ti­den over­ens­stem­mel­se mel­lem hand­ling og bag­grund i Uly­dig­hed. Filmen ud­spil­ler sig over tre da­ge, hvor Ronit kryd­ser sit spor. Hun el­sker in­der­ligt med Esti, som be­der Dovid om sin fri­hed. De får al­le tre et stort valg at tra­ef­fe. Al­ting er op­pe at ven­de, før bil­le­det stiv­ner igen. Filmen byg­ger på en ro­man af Na­o­mi Al­der­man, som selv er en jø­disk kvin­de fra Hen­don. Hun si­ger, at hun med vil­je holdt sig »me­get re­li­gi­øs«, mens hun skrev. Til hver­dag le­ver hun me­re som Ronit. Chi­le­ne­ren Se­ba­stián Le­lio har flair for at skil­dre ’ud­sat­te’ kvin­der. En fan­ta­stisk kvin­de (2017) un­der­søg­te smer­ten hos en trans­seksu­el, som ik­ke må sør­ge over sin mand. Før da gav Gl­o­ria (2014) et so­li­da­risk po­rtra­et af en fri, mi­dal­dren­de kvin­de, som ik­ke vil op­gi­ve sit køns­liv. I Uly­dig­hed ka­ster Le­lio et an­tro­po­lo­gisk blik på det luk­ke­de sam­fund, som er skil­dret i ro­li­ge bil­le­der af fo­to­gra­fen Dan­ny Co­hen. Ho­vedsa­gen er dog ka­er­lig­he­den mel­lem to kvin­der. Der er sto­re ero­ti­ske sce­ner mel­lem Wei­sz og McA­dams, men filmen står sta­er­ke­st i skil­drin­gen af den va­em­mel­se, som Esti fø­ler ved Dovid, da hun har el­sket med Ronit igen.

Det er en mo­den film om ka­er­lig­hed for voks­ne, kra­e­ven­de til­sku­e­re. Min ene­ste an­ke er se­xs­ce­ner­ne. Ik­ke at de er fal­ske el­ler for pa­e­ne. Jeg tror på kraf­ten i det spyt, som Esti la­der dryp­pe ned i Ro­nits mund. Men kvin­der­ne sy­nes at el­ske til ae­re for ka­me­ra­et, na­e­sten som var sen­gen en sce­ne. Den sam­me uskik øde­lag­de de les­bi­ske sce­ner i Adè­les liv kap 1 & 2. Og­så her var ka­er­lig­he­den is­ce­ne­sat af en mand. Uly­dig­hed gi­ver en smuk skil­dring af et al­ter­na­tivt sam­fund og er en iden­ti­tetspo­li­tisk uaf­ha­en­gig­hed­ser­kla­e­ring. Ame­ri­ka­ne­ren McA­dams – der er bedst kendt for hår­de rol­ler som glat­krop – spil­ler li­ge op med ånds­men­ne­sket Ra­chel Wei­sz. Det kla­e­der filmen at va­e­re neut­ral om­kring tro­en. Og at gi­ve man­den i sa­gen et ha­e­der­ligt va­e­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.