Ky­nis­mens pris

»Det var, som når man er ble­vet for­ladt og al­drig vil bli­ve fo­rel­sket igen.« Den peru­an­ske for­fat­ter San­ti­a­go Ron­cag­li­o­lo forta­el­ler om sit for­hold til hjem­lan­dets fod­bold­lands­hold, der ef­ter 36 års fra­va­er er til­ba­ge ved VM og mø­der Dan­mark i mor­gen.

Weekendavisen - - Kultur - Af MOR­TEN GLINVAD LAY­OUT: PER­NIL­LE KLEINERT

an­ti­a­go Ron­cag­li­o­los før­ste ty­de­li­ge min­de om fod­bold lig­ger til­ba­ge i 1982. Han var en sy­vårig kna­egt, der var be­gyndt at for­stå spil­lets magi, og ved VM i Spa­ni­en skul­le Peru i den sid­ste grup­pe­kamp mø­de Po­len. Peru tab­te 5-1 og var ude af VM. Så­dan star­te­de det. Med en af de man­ge skuf­fel­ser, der si­den har ken­de­teg­net den pris­be­løn­ne­de for­fat­ters hjem­land som fod­bold­na­tion. Fra at va­e­re en na­tio­nal stolt­hed ud­vik­le­de lands­hol­det sig til et na­tio­nalt trau­me. For den i dag 43-åri­ge San­ti­a­go Ron­cag­li­o­los ge­ne­ra­tion blev det en del af iden­ti­te­ten at kom­me fra et land med et elen­digt lands­hold, der al­drig kva­li­fi­ce­re­de sig til VM. I 36 år har han ven­tet og ven­tet og set slut­run­de ef­ter slut­run­de uden Perus del­ta­gel­se. Li­ge ind­til nu.

»Jeg blev en ky­ni­ker. I tre år­ti­er har jeg haft det så­dan her: ’Hold nu op, tror I vir­ke­lig, at vi sco­rer et mål? Vi er jo elen­di­ge. Hvor­for ser vi over­ho­ve­det den kamp?’ Ky­nis­men gør dig im­mun over for smer­ten, men den sva­ek­ker og­så be­gej­strin­gen. Da Peru kva­li­fi­ce­re­de sig til VM, var de mest lyk­ke­li­ge dem, der hav­de gå­et i 36 år og tro­et på, at det den­ne gang vil­le lyk­kes,« si­ger San­ti­a­go Ron­cag­li­o­lo om sit hjem­lands uven­te­de VM-co­me­ba­ck, hvor Dan­mark nu ven­ter sin åb­nings­kamp i Rusland på lør­dag.

SVI mø­des på en café i en bog­han­del i Mir­afl­o­res-kvar­te­ret i Li­ma til en snak om Perus tragi­ske fod­bold­kul­tur, om ne­der­la­gets smer­te og om den nu­va­e­ren­de eu­fori. På hyl­der­ne står en ra­ek­ke af Ron­cag­li­o­los bø­ger. Han brød igen­nem i 2006, da han som den hidtil yng­ste for­fat­ter modt­og den for­nem­me lit­te­ra­tur­pris Pre­mio Al­fagu­a­ra for ro­ma­nen Abril ro­jo (Rø­de april) og blev ud­råbt som en af de sto­re, nye lat­i­na­me­ri­kan­ske for­fat­te­re. Hans in­ter­es­se for fod­bold kom­mer og­så til ud­tryk i hans tek­ster som i ro­ma­nen La Pe­na Máxi­ma fra 2014, der fin­der sted un­der VM i 1978 i Ar­gen­ti­na.

Den­gang hav­de Peru et af de bed­ste lands­hold i Sy­da­me­ri­ka, men i den sid­ste kamp i mel­lem­run­den tab­te de rød-hvi­de he­le 6-0 til va­er­ter­ne, der skul­le bru­ge en stor­sejr for at gå vi­de­re. Kam­pen blev spil­let un­der det ar­gen­tin­ske mi­li­ta­er­dik­ta­tur, som mu­lig­vis hav­de en fin­ger med i spil­let.

»Folk her i Peru fast­hol­der, at vi tab­te til Ar­gen­ti­na, for­di spil­ler­ne blev be­stuk­ket. Det er me­get tan­ke­va­ek­ken­de, at det skul­le va­e­re min­dre pin­ligt at va­e­re kor­rupt end at va­e­re dår­lig til at spil­le fod­bold,« si­ger San­ti­a­go Ron­cag­li­o­lo.

Peru har den fjer­de­stør­ste be­folk­ning i Sy­da­me­ri­ka, og in­ter­es­sen for fod­bold er enorm. I 1970 nå­e­de lands­hol­det kvart­fi­na­len ved VM, og fem år se­ne­re vandt Peru for an­den gang i hi­sto­ri­en Co­pa Améri­ca, det sy­da­me­ri­kan­ske mester­skab. En ge­ne­ra­tion af strå­len­de tek­ni­ke­re med Teó­fi­lo Cu­bil­las som den stør­ste skab­te et se­va­er­digt lands­hold. Men suc­ce­sen fik de an­svar­li­ge til at fal­de i søvn. Peru tog det for gi­vet, at nye ta­len­ter vil­le af­lø­se de gam­le, og ud­vik­lin­gen gik i stå.

FO­TO: RITZAU/SCAN­PIX

»Folk her i Peru fast­hol­der, at vi tab­te til Ar­gen­ti­na, for­di spil­ler­ne blev be­stuk­ket. Det er me­get tan­ke­va­ek­ken­de, at det skul­le va­e­re min­dre pin­ligt at va­e­re kor­rupt end at va­e­re dår­lig til at spil­le fod­bold,« si­ger San­ti­a­go Ron­cag­li­o­lo.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.