Post­kort fra Pe­ters­borg

Weekendavisen - - Kultur - Af MARIE TETZLAFF KORREKTUR: LIS­BETH RINDHOLT, LOU­I­SE LUND­BERG CLAESEN

Ka­e­re Synne

dag så jeg en pla­kat fra et ind­købs­cen­ter her i by­en, der re­k­la­me­re­de med ’fod­bold­frit om­rå­de’, så det er alt­så ik­ke al­le, der er op­pe at kø­re over fod­bold­mester­ska­ber­nes af­hol­del­se i Rusland. Her i Pe­ters­borg har de el­lers langt om la­en­ge få­et byg­get ver­dens ef­ter si­gen­de dy­re­ste sta­dion. Det ser nu me­get al­min­de­ligt ud, men re­kor­den skyl­des na­tur­lig­vis, at der var så man­ge lom­mer, der skul­le fyl­des un­der­vejs. Her­ov­re er der in­gen, der of­fent­ligt luf­ter no­gen me­ning om, at ud­gif­ter­ne til af­hol­del­se af VM i fod­bold må­ske ik­ke er no­gen sa­er­lig god in­ve­ste­ring. Dels er fod­bold-VM nok un­der ba­ga­tel­gra­en­sen for, hvad rus­ser­ne va­el­ger at fin­de pro­ble­ma­tisk i de­res stats­for­valt­ning, dels er man jo vant til – og for­ven­ter – sto­re og dy­re arm­be­va­e­gel­ser, når pre­sti­gen skal ple­jes, og der skal trods alt ik­ke pro­du­ce­res sne som i So­tji.

Med hen­syn til pre­sti­ge og an­sig­tet udadtil for­tol­kes det som be­kendt grund­la­eg­gen­de an­der­le­des i Rusland end i lil­le Dan­mark. I sid­ste uge skul­le Dansk Kul­turin­sti­tut, sam­men med de an­dre nor­di­ske lan­des kon­su­la­ter, ha­ve af­holdt Nor­di­ske da­ge i den gam­le by Pskov (fak­tisk en han­sestad, har jeg først op­da­get for ny­lig – pin­ligt!). Part­ner­ne var på plads, vi skul­le vi­se film og ud­stil­lin­ger, pra­e­sen­te­re over­sa­et­tel­se, de lo­ka­le sko­lebørn øve­de sig på at re­ci­te­re In­ger Chri­sten­sen (det gør de godt, skul­le jeg hil­se og si­ge). Vi ven­te­de og ven­te­de på at få grønt lys til de fa­ci­li­te­ter og til­la­del­ser, der var nød­ven­di­ge, fra gu­ver­nø­ren (for et om­rå­de no­get stør­re end Dan­mark), som jeg og an­dre jo og­så skul­le mø­de. Det vi­ste sig at va­e­re et hvem blin­ker først-spil, for at vi skul­le op­gi­ve og af­ly­se. Sven­sker­ne, som før­te for­hand­lin­ger­ne, var tå­l­mo­di­ge, men til sidst af­ly­ste – el­ler ud­sat­te – gu­ver­nø­rens kon­tor.

Vi kan må­ske få lov at kom­me til ef­ter­å­ret, og så vil de lo­ka­le myn­dig­he­der ha­ve ret til at cen­su­re­re vo­res i al­le an­dres øj­ne

Iu­skyl­di­ge bi­drag. Men for det kon­ser­va­ti­ve og kir­ke­sta­er­ke Psko­vs gu­ver­nør, der kun er kon­sti­tu­e­ret og ik­ke skal ha­ve klin­ket no­get, før han for­melt va­el­ges til sep­tem­ber, er det for ri­si­ka­belt at mod­ta­ge dis­se moralsk an­løb­ne skan­di­na­ver. Isa­er når de kom­mer i flok.

NÅ, og hvad var det så, der var så far­ligt, hvis det alt­så ik­ke ba­re var et på­skud for at gi­ve Nor­den en kold skul­der: Jo, fin­ner­ne kom med no­get ’gen­der equa­li­ty’ – det lug­ter uva­e­ger­ligt af LGBT og al­skens ho­mo, som er en ve­der­styg­ge­lig­hed her­ov­re i et om­fang, dan­ske­re un­der 40 ik­ke kan fo­re­stil­le sig. Na­e­sten som en slags bak­te­ri­o­lo­gisk krigs­fø­rel­se fra vo­res si­de. Nord­ma­en­de­ne hav­de Knut Hams­un på pro­gram­met; han var som be­kendt na­zist, og det frem­kald­te li­ge de­le må­ben og for­ar­gel­se i Pskov, at de over­ho­ve­det kun­ne fin­de på det. Der var hår­de kam­pe i Pskov i 1944, og den har sta­tus af krigs­hel­te­by. Der var og­så en en­kelt, sa­er­lig nid­ka­er funk­tio­na­er i Pskov, der men­te, at 100års­ju­bila­ren Berg­man, som sven­sker­ne na­tur­lig­vis hav­de på de­res program, hel­ler ik­ke var helt fin i kan­ten og be­rør­te nog­le un­der­li­ge te­ma­er i si­ne film. Den ind­ven­ding blev dog dys­set ned.

Med an­dre ord: Vi står i vis­se lom­mer langt fra hin­an­den, og kul­tur­ud­veks­ling er så nød­ven­dig som no­gen­sin­de. I den an­den en­de af spek­t­ret kan man vi­se Ma­ta­dor for en flok rus­se­re, og det går li­ge ind. Men det var fod­bol­den, jeg kom fra: Der ved jeg ik­ke me­get an­det, end at Poul-Erik og tre kam­mes­juk­ker fra old­boys­hol­det i Borup kom den 12. ju­ni, og jeg hav­de hy­ret en dansk­stu­de­ren­de til at vi­se dem rundt i Sankt Pe­ters­borg, in­den tu­ren gik vi­de­re med tog til Moskva, Sa­ma­ra og Saransk. Sidst­na­evn­te by er ho­ved­sta­den i re­pu­blik­ken Mor­d­ovia, kendt fra Alek­s­an­dr Sol­sje­nit­syns bø­ger om Gu­lag øha­vet af fan­ge­lej­re, og det sted Pus­sy Ri­ot blev sendt til. Det kom­mer fod­bold­t­uri­ster­ne na­ep­pe til at hø­re me­get om.

Ka­er­lig hil­sen fra Marie

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.