PSST..!

Weekendavisen - - Kultur - Af KLAUS ROTHSTEIN LAY­OUT: PER­NIL­LE KLEINERT

OG­SÅ den­ne fre­dag af­ten lig­ger Dan­mark for­list i sol (som In­ger Chri­sten­sen skrev til sank­t­hans i Dej­lig­heds­sang), og den dan­ne­brogs­smyk­ke­de Fre­de­riks­berg Al­lé si­trer små­pa­ri­sisk af ind­bild­ske bou­le­vard­drøm­me. Luf­ten em­mer af for­kor­tel­ser, det er bå­de FRB Da­ge og CPH Sta­ge. For­an Bet­ty Nan­sen Te­a­tret sid­der folk ba­en­ket ved bor­de og mis­ser hedo­ni­stisk mod af­ten­so­len, mens de spi­ser hels­tegt pat­te­gris med ros­ma­rin, island­sk laks med kan­di­se­ret in­ge­fa­er, hon­ning og mand­ler, to som­mer­sa­la­ter og års­ti­dens sprø­de grønt­sa­ger med to slags dres­sing ef­ter­fulgt af en li­flig ra­b­ar­ber­tri­fli. Og om lidt skal vi ind i sa­len og ny­de et brutalt par­for­holds­sam­men­brud.

Den af­gå­en­de te­a­ter­chef Vi­be­ke Win­de­løv by­der vel­kom­men med lidt små­hek­tisk sniksnak for­an et blodrødt bag­ta­ep­pe. På sce­nen står to no­de­sta­ti­ver. Så kom­mer Søren Sa­et­ter-Las­sen og Ti­na Gyl­ling Mortensen ind med rol­le­ha­ef­ter i ha­en­der­ne. Det her er ik­ke fa­er­digt te­a­ter, det er en ’re­a­ding’ af den sven­ske su­per­fe­mi­nist, kri­ti­ker, kom­men­ta­tor og lit­te­ra­tur­pro­fes­sor Eb­ba Witt-Bratt­ströms stem­me­spil År­hund­re­dets ka­er­lig­heds­krig, en kun svagt slø­ret rap­port om op­tak­ten til hen­des ce­le­bre skils­mis­se fra Hora­ce Eng­da­hl, tid­li­ge­re se­kre­ta­er fra det skan­da­le­ram­te No­bel-aka­de­mi. Bo­gen ud­kom, la­en­ge før no­gen hav­de hørt om #Metoo, og la­en­ge før No­bel brød sam­men. Men hvor det­te po­wer coup­le dog kan ha­de hin­an­den på højt in­tel­lek­tu­elt ni­veau! Hvor de dog kan iro­ni­se­re ele­gant! »Kvin­dens op­ga­ve er at va­e­re so­len og var­men i man­dens liv,« si­ger han. »Jeg er Nor­d­eu­ro­pas stør­ste ube­hagscon­tai­ner,« iro­ni­se­rer hun. Hun si­ger, at Besty­rel­sen (her sig­tes til Det Sven­ske Aka­de­mi) er hans narko. Han si­ger iskoldt til sig selv: »Med mor gjaldt det om at hol­de ud. Al­drig sva­re. Hun gav al­tid op til sidst.« Så får de en lil­le sving­om i et ja­zzet in­ter­mezzo, så kort som et suk i som­mer­var­men. År­hund­re­dets ka­er­lig­heds­krig er den ene­ste skøn­lit­te­ra­e­re tekst, Eb­ba Witt-Bratt­ström no­gen­sin­de har skre­vet, men den blev straks la­est i for­la­en­gel­se af Strind­bergs, Berg­mans og Noréns skil­drin­ger af det høj­bor­ger­li­ge ae­g­te­skabs sam­men­brud. Og ef­ter No­belskan­da­len bli­ver den gen­la­est som en slags be­vis­fø­rel­se for de hø­je cirk­lers ma­skuli­ne miso­gy­ni. På vej­en hjem stop­per vi ved en viet­na­me­sisk re­stau­rant. Vi er et mi­dal­dren­de ae­g­te­par. Vi ta­ler pa­ent til hin­an­den, mens vi spi­ser vo­res fri­ske rul­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.