Vig­ti­ge­re end liv og død

Hvad la­e­ser Mor­ten Beiter, når han ik­ke skri­ver?

Weekendavisen - - Kultur - LAY­OUT: ANETTE RIEMANN KORREKTUR: LIS­BETH RINDHOLT, ANNI DAMGAARD

I dag

For­vir­ring hos Pu­tin ef­ter gårs­da­gens kamp mod Sau­di-Ara­bi­en, da man fin­der ud af, at sau­di­ske me­di­er brug­te samt­li­ge 90 mi­nut­ter på at kal­de va­ert­slan­det for en »gud­løs og moralsk de­ge­ne­re­ret ve­st­lig dja­e­vel«. Den rus­si­ske pra­esi­dent vak­ler mel­lem at fra­ta­ge ugif­te rus­si­ske kvin­der de­res kø­re­kort og på­pe­ge, at man i Rusland i det mind­ste ik­ke hug­ger ho­ve­d­et af ho­mo­seksu­el­le. »Det er vel en god ting?« spør­ger han si­ne rå­d­gi­ve­re. En spin­dok­tor/oligark i na­er­me­ste fa­mi­lie/ selvla­ert eks­pert i ner­ve­gift fo­re­slår, at den rus­si­ske turist­bran­che frem­over prom­ove­rer lan­det som den gyld­ne mid­del­vej mel­lem løs­slup­ne Pri­de-pa­ra­der og of­fent­li­ge hen­ret­tel­ser. En an­den spin­dok­tor/ klep­to­kra­tisk eks-KGB-of­fi­cer/selvla­ert eks­pert i la­e­kre pirog­ger til­by­der at skri­ve en Eu­ro­vi­sion-sang ud fra selv­sam­me te­ma.

I mor­gen

Dan­mark spil­ler mod Peru, og dan­sker­ne bli­ver skuf­fe­de, da de fin­der ud af, at lan­det hver­ken har fo­stret Eva Peron, kendt fra Ma­don­na-filmen Evi­ta, el­ler dan­net bag­grund for ro­ma­nen Ån­der­nes hus. Nog­le forta­el­ler be­gej­stret om det ven­li­ge per­u­vi­an­ske folk, fra den­gang de var på ba­ck­pa­ck­ing-tur i An­des­b­jer­ge­ne, mens an­dre spe­ku­le­rer på, om pan­fløjte­spil­le­ren fra gå­ga­den mon er fra Peru, og om man i så fald bør gå stil­le med dø­re­ne for at und­gå et fløjte­ba­se­ret over­fald, hvis Dan­mark vin­der. er lan­der ik­ke me­get i min po­st­kas­se ef­ter­hån­den. En ufran­ke­ret hånd­va­er­ker­reg­ning i ny og nae. En ufor­me­lig ku­vert fra Re­gion Midtjyl­land med op­for­dring til af­la­eg­gel­se af ba­e­prø­ve til den pe­ri­o­di­ske scre­e­ning for tarm­kra­eft med ud­før­lig brugs­an­vis­ning samt re­le­vant ud­styr så­som op­sam­lings­pa­pir og pla­sti­c­be­hol­der. Man har jo for la­engst run­det de 50. Og så, én gang om må­ne­den og vel me­get pas­sen­de til al­de­ren, kom­mer po­st­fe­en med et gan­ske sa­er­ligt or­gan i om­trent A5-stør­rel­se og ty­pisk på 30 si­der, men det kan va­ri­e­re: Tids­skrift for Bi­avl, Dan­marks Bi­av­ler­for­e­nings med­lems­blad.

Jeg har va­e­ret bi­av­ler de se­ne­ste ti år el­ler derom­kring, og sam­men med en mak­ker pas­ser vi om­kring 13 sta­der for­delt på tre bi­går­de, så det er in­ter­es­sant at føl­ge med i, hvad der sker rundt­om­kring hos de an­dre, og­så selv om vi end­nu ik­ke har va­e­ret ramt af al­le de tra­el­se ting, man kan la­e­se om i avi­ser­ne, med mysti­ske mas­se­døds­fald, ka­em­pe­ma­es­si­ge dra­e­b­er­hvep­se og ge­me­ne ty­ve­ri­er. Det kø­rer så­dan set ja­evnt, og sid­ste år blev det til et par hund­re­de ki­lo hon­ning, her­i­blandt 25 ki­lo lyng­hon­ning, som vi end ik­ke hav­de bedt dem om, for­stå­et på den må­de, at vi ik­ke hav­de tril­let dem ud på he­den, men at de selv hav­de fun­det nog­le få lyng­tot­ter i na­er­he­den. Men det var og­så et fan­ta­stisk lyn­går, 2017. Den blom­stre­de na­e­sten ud af ører­ne på folk, så me­get var der af den.

Bi­avl har som re­gel mindst én bi på for­si­den, og som re­gel og­så blom­ster, hvil­ket jo nok ik­ke kom­mer bag på no­gen. Se­ne­ste num­mer, jeg har lig­gen­de for­an mig, ba­e­rer des­u­den over­skrif­ten »Så er det for­år«, hvil­ket jo hur­tigt gik over i en tid­lig som­mer med tid­lig blom­string og fuldt tryk på bi­fa­mi­li­er­ne, men det kun­ne in­gen jo for­ud­si­ge, da bla­det blev ud­gi­vet.

DTirs­dag

Sam­me dag som Rusland skal spil­le mod Egyp­ten, dør en rus­sisk jour­na­list ef­ter et uhel­digt fald hen over tre brød­k­ni­ve. Det bli­ver be­ma­er­ket, at han en uge tid­li­ge­re skrev kri­tisk om sit lands­holds tak­tik. Rus­si­ske me­di­er bli­ver hur­tigt eni­ge om, at Rusland for­ment­ligt kom­mer i fi­na­len, men hvis ik­ke, vil det skyl­des, at bå­de dom­me­re, straf­fes­parks­fel­ter og fod­bol­de har ud­vik­let sig i en rus­so­fo­bi­sk ret­ning. Jeg blad­rer som re­gel hen til den fa­ste ru­brik ’Må­ne­dens ar­bej­de’, som skri­ves af ak­ti­ve bi­av­le­re på skift, og i år er det søn­derjy­den Jørn Eg­holm Jen­sen fra Rød­ding, der forta­el­ler og fi­lo­so­fe­rer, no­get bi­av­le­re som re­gel er go­de til:

»I sid­ste num­mer be­skrev jeg, hvor­dan jeg be­nyt­te­de mig af at sa­et­te et tomt ma­ga­sin un­der bi­er­ne hen over vin­te­r­en. Det gjor­de jeg for at hin­dre dan­nel­se af mug, og jeg skrev li­ge­le­des, at det ef­ter si­gen­de og­så skul­le kun­ne hol­de mu­se­ne Fik De hel­ler ik­ke la­est he­le

Vi hja­el­per Dem avi­sen den­ne med en kort gang? over­sigt.

En ma­tri­ce af un­der­tryk­kel­se, 1. sek­tion De har nok la­en­ge vidst, at man skal bru­ge or­det ’men­stru­a­tor’ i ste­det for ’kvin­de’ om per­so­ner, der har men­stru­a­tion, at man skal over­ve­je at ha­ve sex med kvin­der, der har en pe­nis, for ik­ke at frem­stå trans­fo­bi­sk, og at mand­li­ge fe­mi­ni­ster kan sam­men­lig­nes med gu­le fag­for­e­nin­ger. Men nu ta­ger vi den én gang til for prins Knud. Nå ja, Mi­cha­el Ja­ck­son blev i øv­rigt hel­ler al­drig rig­tigt hvid. Af Søren K. Villemoes

Ele­ven op­da­te­res, 1. sek­tion

Den­ne ar­ti­kel an­ven­der or­det ’in­nova­tion’ tre gan­ge, or­det ’kom­pe­ten­ce’ 16 gan­ge, ’kre­a­ti­vi­tet’ to gan­ge samt ud­tryk­ke­ne ’bra­en­den­de plat­form’ og ’dis­rup­tion’ én gang hver, hvil­ket mar­ke­rer en klar We­e­ken­da­vi­sen-re­kord, der na­ep­pe vil bli­ve slå­et fo­re­lø­bigt.

Af Markus Bernsen va­ek – det kan det ik­ke! Ud af ot­te sta­der i en bi­gård hav­de mu­se­ne va­e­ret for­bi de fem (se fi­gur 3). Der var ty­de­li­ge spor af, hvor de var krav­let ind. De hav­de ae­dt alt fo­de­ret, og den mad­pak­ke jeg hav­de lagt over bi­er­ne, var li­ge­le­des va­ek. Det var et sør­ge­ligt syn, der mød­te mig. Bun­den var da­ek­ket af en 5 cm tyk blan­ding af voks og bi­er. Kun­ne jeg ha­ve und­gå­et det? Na­eh, det tror jeg egent­lig ik­ke. Vil mu­se­ne ind, skal de nok og­så kom­me det.«

Det er nem­lig rig­tigt, ta­en­ker jeg, og min­des flyg­tigt en rot­te, jeg pan­de­de ned med en sko­vl i høn­se­hu­set. Og dra­e­ber­sneg­le, for den sags skyld. Og hvad vi el­lers fin­der af slikmun­de i sta­der­ne. Men der er an­det i bla­det.

På si­de 3 kri­ti­se­rer den nye for­mand, Ar­ne T. Hen­rik­sen, at Dan­mark bli­ver ved med at dis­pen­se­re for brug af en sa­er­lig bi-ska­de­lig in­sekt­gift i land­bru­get, og og­så den­ne gang er der et indslag fra ud­lan­det, den­ne gang om bi­avl i Ar­gen­ti­na og Bra­si­li­en, hvor bi­av­len og­så har det sva­ert, men hvor der fin­des no­get så fan­ta­stisk som brod­lø­se bi­er. De kan alt­så ik­ke stik­ke, men til gen­ga­eld kan nog­le af dem bi­de, og de byg­ger selv de­res fly­ve­hul, som kal­des ’Dja­e­vel­ens an­sigt’. En ver­den for sig, som man må­ske for­nem­mer. Sta­der­nes ud­se­en­de og bi­er­ne va­ri­e­rer fra land til land og fra kon­ti­nent til kon­ti­nent, og de ste­der i Ki­na, hvor det er gå­et helt galt, har de måt­tet sen­de men­ne­sker op i tra­e­er­ne for at be­stø­ve frugt­tra­e­er­ne. Jeg har set bil­le­der af det. Helt vildt ser det ud. Så det er godt, at der sta­dig er bi­er til­ba­ge på klo­den. Og bi­av­le­re. Og at vi har no­get at la­e­se i. Bla­det bli­ver nok al­drig en be­st­sel­ler, men min­dre kan jo og­så gø­re det, når man en gang om ugen i den­ne tid har gla­e­den af at lin­de på lå­get og kig­ge ned til alt det, der er på vej. Mor­ten Beiter

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.