Vre­de på Mors

Weekendavisen - - Bøger - ham

»Den dy­be gif­tig­hed i gen­ga­el­del­sen er jy­dens styr­ke,« skrev Ak­sel San­de­mo­se, der var op­vok­set i Ny­kø­bing Mors. Hvis det er sandt, er en en­kelt ly­ri­kan­mel­der på vej til at ge­rå­de ud i van­ske­lig­he­der.

Dig­te­ren Knud Sø­ren­sens ny­e­ste sam­ling, In­den la­en­ge, der net­op er ud­kom­met, hø­ster stort set enig ap­plaus. »Det kra­e­ver lang er­fa­ring – og li­geg­lad­hed med den er­fa­ring! – at skri­ve så li­ge­fremt og ba­nalt og de­ci­de­ret ka­ert og sto­le på, at ta­len­tet nok skal hi­ve dig­tet i land,« skrev Lars Buk­da­hl her i avi­sen, mens In­for­ma­tions Erik SkyumNi­el­sen hyl­de­de for­fat­te­ren som »Må­de­holds­meste­ren« og Ber­ling­s­ke kvit­te­re­de med fem stjer­ner.

Kun Nord­jy­ske og der­med og­så fi­li­a­len Mor­sø Fol­ke­blad i Sø­ren­sens hjem­by ram­te ik­ke sam­me ski­ve som re­sten. »Sø­bemad,« døm­te Chri­sti­an Stok­bro Karl­sen, der sav­ne­de den kant og re­flek­sion, som an­dre an­mel­de­re med let­hed hav­de set.

Lo­kalt er man ik­ke enig, og nu er strøm­men af la­e­ser­bre­ve i Fol­ke­bla­det mas­siv. »Det er en be­drift, at Knud Sørensen i en al­der af 90 år har fø­jet end­nu et va­erk til sin lan­ge li­ste af be­tyd­nings­ful­de va­er­ker, og digtsam­lin­gen hav­de fortjent en kom­pe­tent lit­te­ra­turkyn­dig an­mel­der. Var en så­dan ik­ke til rå­dig­hed, var det må­ske en bed­re idé at nø­jes med en re­dak­tio­nel om­ta­le,« skrev Bent Dupont, mens en an­den Mor­sing­bo, Hen­rik Se­jer­skil­de men­te:

»Det er en skam, at mod­ta­ge­ren af Det Dan­ske Aka­de­mis Sto­re Pris for sit livslan­ge, va­e­sent­li­ge for­fat­ter­skab, er ble­vet la­est, men ik­ke for­stå­et, af en an­mel­der, som ty­de­lig­vis hel­le­re vil­le ha­ve haft lidt ver­denstun­ge lig i vand­kan­ten og lidt ind­for­stå­et sprog­tek­nisk ra­masjang end de skar­pt po­in­te­r­e­de sans­nin­ger, som Knud Sørensen sik­kert le­ve­rer i sin digtsam­ling.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.