Et hjem er ba­re en Put & Ta­ke-sø

Sig­ne Gjes­sings prosa­de­but snur­rer rundt i po­e­ti­ske lo­gik­ker og la­ver små over­springs­hand­lin­ger, før den sam­ler sig. Så sker der no­get vi­dun­der­ligt, og så er det for­bi. FO­TOS: SCAN­PIX

Weekendavisen - - Bøger - Af CHRI­STI­AN DORPH

Sig­ne Gjes­sing: Sy­net og ven­nen. 47 si­der. 99 kr. Gyl­den­dal.

ig­ne Gjes­sings Sy­net og ven­nen er en forta­el­ling om sor­gen over ven­nen Fl­o­ri­ans død. Det er ik­ke no­gen al­min­de­lig sorg, og det er hel­ler ik­ke en al­min­de­lig død. Hos Gjes­sing in­vol­ve­res uni­ver­set i al­le ta­en­ke­li­ge for­hold, og det sker som re­gel på en på én og sam­me tid me­ga­lo­man og ind­ly­sen­de må­de: »Det var him­len, der hav­de an­sva­ret for Fl­o­ri­ans død den nat. Fl­o­ri­an dø­de, og og­så den nat var hans udø­de­lig­hed mit an­svar. Dødsår­sag: uni­ver­sets til­bli­vel­se.«

Ale­ne nav­net – ven­nens ful­de navn er Fl­o­ri­a­no Fran­cesco­ni – klin­ger af even­tyr og barn­lig po­esi. Det er og­så så­dan en ver­den, vi er dum­pet ned i, en ver­den uden syn­li­ge gra­en­ser og bar­ri­er.

Hvor er vi? Vi er blandt an­det i na­tu­ren, og vi er i spro­get og i en po­e­tisk forta­el­ling be­sla­eg­tet med Jens Au­gust Scha­de og Lou­is Jen­sens ro­ma­ner, hvor kaus­a­li­tet og lo­gik­ker er sat ud af spil.

Gjes­sing fø­rer os rundt mel­lem jeg­forta­el­le­rens ven­ner og og­så nog­le, hun til­fa­el­digt stø­der ind i og/el­ler flyg­ter fra. Si­tu­a­tio­ner­ne er of­te aka­ve­de, men kan og­så va­e­re skrø­be­li­ge, flyg­ti­ge el­ler øm­me. Fa­el­les for dem er, at forta­el­le­ren ik­ke kan va­e­re i dem ret la­en­ge ad gan­gen. Hun er i sin sorg over Fl­o­ri­an, og den re­la­tion var og­så ma­er­ke­lig og ma­er­ke­ligt forskudt. For ek­sem­pel tal­te hun med ham gen­nem si­ne ven­ner: »Ele­na var af os al­le den,

Sder var mest for­tro­lig med Fl­o­ri­an, der­for sva­re­de hun som det na­tur­lig­ste mig, når jeg hen­vend­te mig for­tro­ligt til ham.«

Det er sjovt og sa­ert, og der er fe­de pas­sa­ger og sta­er­ke linjer, som ly­ser op lo­kalt. Men som sam­men­ha­en­gen­de forta­el­ling bli­ver det for distraet og ru­di­men­ta­ert og for van­ske­ligt at hu­ske bag­ef­ter. Forta­el­le­ren små­fi­lo­so­fe­rer over li­vet, ti­den og kir­se­ba­er­blom­ster­ne og snur­rer rundt i po­e­ti­ske lo­gik­ker og fal­der ind i ze­n­ag­ti­ge di­a­lo­ger som den­ne: »For­å­ret er spa­en­den­de i år ... Hvor­for? ... – For­di det er vin­ter. – Er for­å­ret vin­ter?«, og der er an­dre kort­slut­nings­ma­nøv­rer som »Kron­bla­de­ne kan ik­ke fal­de et ma­ra­ton« og »Kun­ne det ik­ke va­e­re sjovt, hvis so­len be­tød Hej?« Nej.

Be­stan­digt flim­rer det vi­de­re. Så er vi på en strand, så i en lund, så, ek­stremt kort, i en kan­ti­ne. Det er en po­in­te i bo­gen, at sorg op­ha­e­ver ste­det, at sor­gen gør den ram­te hjem­løs og sted­løs, og det sid­ste er på sin vis ae­r­ger­ligt, for da forta­el­le­ren om­si­der an­kom­mer til og bli­ver et be­stemt sted, nem­lig Kir­kens Kors­ha­ers gen­brug­s­tøj­bu­tik, sker der no­get vi­dun­der­ligt. Så kom­mer der rum om sce­ner­ne og gang i bu­tik­ken med en bla­e­ret tur­ne­ret revy af pin­li­ge op­trin med nog­le ma­end, der op­sø­ger vo­res jeg­forta­el­ler. Først Vin­ke­ren Jan: »... hans spritån­de, hans kap­pe, hans al­ting. Han står og la­der ly­set bra­en­de i en lej­lig­hed på Sop­hien­straße i Ber­lin, imens jeg hol­der ham om li­vet.« Se­ne­re mø­der ven­nen Svend op i bu­tik­ken og in­ti­mi­de­rer kun­der­ne, »Kan vi få lidt ... pri­va­cy?«, og ef­ter­føl­gen­de be­lem­rer han i bag­lo­ka­let den navn­lø­se med en lang sang om sit ka­er­lig­heds­liv og en bal­lon­tur, han vil fora­e­re til sin ko­ne. Det er nog­le go­de si­tu­a­tio­ner og nog­le sta­er­ke di­a­lo­ger, og de rum­mer en kim til no­get vir­ke­lig fint og loven­de. Men det er lidt sent, at Gjes­sings prosa be­slut­ter sig for at bli­ve, ja, prosa, nem­lig først på nr. 32 af de 47 di­mi­nu­ti­ve si­der.

Sy­net og ven­nen

Det er i gen­brugs­bu­tik­ken, Sig­ne Gjes­sings for al­vor let­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.