Caru­a­nas sti­me

Af Peter He­i­ne Ni­el­sen

Weekendavisen - - Bøger - KORREKTUR: LIS­BETH RINDHOLT

I de hid­ti­di­ge repor­ta­ger fra Norway Che­s­s­tur­ne­rin­gen var Fa­bi­a­no Caru­a­nas rol­le sta­ti­stens. Men med fi­re run­der igen ryk­ke­de den ame­ri­kan­ske VM-ud­for­drer he­le vej­en fra sid­ste­plad­sen til udelt sejr! Før sid­ste run­de var fi­re spil­le­re på delt før­ste­plads, men hvor Magnus Carl­sen og Hi­karu Na­kamu­ra spil­le­de hur­ti­ge re­mi­ser, gam­b­le­de Caru­a­na:

Fa­bi­a­no Caru­a­na – Wes­ley So

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 Sf6 4.d3 Lc5 5.0–0 Sd4 6.Sxd4 Lxd4 7.La4 c6 8.c3 Lb6 9.Sa3 Caru­a­na har valgt en ro­lig åb­ning uden sa­er­li­ge am­bi­tio­ner om at op­nå ob­jek­tiv for­del, sat­sen­de på at ud­spil­le mod­stan­de­ren se­ne­re i par­ti­et. 9...d6 10.Lc2 Le6 11.De2 h6 12.Kh1? g5? Kon­se­kvent føl­gen­de sin plan om at for­hin­dre et hvidt f4, men 12... Sg4!, med po­in­ten 13 f4?? Sxh2! 14 Kxh2 Dh4 mat, vil­le ha­ve tvun­get hvid til pas­sivt for­svar med 13 Le3. 13.Sc4 Lc7 14.Se3 d5 15.Te1 De7 16.a4 0–0–0 17.Tb1!? Caru­a­na vi­ser sig som en sta­erk psy­ko­log. Han an­ty­der an­greb på dron­nin­ge­fløj­en og for­nem­mer, at for­sig­ti­ge So vil be­gyn­de at for­sva­re sig frem­for at gå til modan­greb med 17...Tdg8 fulgt af ...h5, hvor­ef­ter sort vil­le ha­ve de bed­ste chan­cer. 17...d4 18.Sf1 Lb6 19.Ld2 Lg4?! Alt for for­fi­net, par­ti­et er på vej i et slags­mål, hvor­for hård­ha­en­de­de me­to­der frem­for fi­nes­ser er vej­en frem. 20.f3 Le6 21.Sg3 Thg8 22.b4 g4 Sos plan var at an­gri­be den frem­pro­vo­ke­re­de sva­ek­kel­se på f3, men hvids an­greb kom­mer først. 23.a5 dxc3 24.Lxc3 Ld4 25.Lxd4 Txd4 26.b5 c5 27.Lb3 h5 28.Sf5 Lxf5 29.exf5 Te8 30.Tbc1 gxf3 31.Dxf3 Ted8 32.Lc4 e4? En fejl­be­reg­ning i en dår­lig stil­ling. 33.dxe4 De5!? So indså, at 33...Txe4 34 Le6+! fxe6 35 Txe4 Sxe4 36 Dxe4 var håb­løst, og han prø­ver i ste­det en slags modan­greb. 34.Lxf7 Td3 35.Df2 T8d4 36.Ld5 Kd7 37.b6 axb6 38.axb6 Sg4 39.Dg1 Kd8 40.h3?? Wes­ley So hav­de få se­kun­der igen til tids­kon­trol­len ved tra­ek 40, hvor­for Caru­a­na trak hur­tigt, men frem­for de knu­sen­de mu­lig­he­der som for ek­sem­pel Lxb7, Ta1 el­ler Tf1 spil­ler han et tra­ek, der umid­del­bart lig­ner ge­vinst, men som com­pu­ter­ne om­gå­en­de na­er­mest skreg ud, var en gra­ve­ren­de fejl. Sos tid tik­ke­de imod nul, men han fandt: 40...Txh3+!! 41.gxh3 Kom­men­ta­to­rer­ne nå­e­de pra­e­cis at kon­sta­te­re, at nu bli­ver par­ti­et re­mis, og at he­le fem spil­le­re der­med vil­le skul­le i en hi­sto­risk om­kamp. Ef­ter tra­ek 40 bli­ver spil­ler­ne til­delt en times ek­stra be­ta­enk­nings­tid, men med 50.000 eu­ro samt tur­ne­rings­sejr på spil fej­l­e­de ner­ver­ne, og uden at ta­en­ke sig om i me­re end få se­kun­der trak So: 41...Td3?? Ef­ter 41...Td2! 42 hxg4 hxg4 tru­er sort ...Dh8+ med mat, og da 43 f6 Dh5+ in­tet aen­drer der­på, har hvid ik­ke bed­re end 43 Dg2 Dh8+ 44 Kg1 Txg2+ 45 Kxg2 Dh3+ med sim­pel evigskak og re­mis. Nu – der­i­mod – vin­der Caru­a­na. 42.Dg2 Tg3 43.hxg4 Txg2 44.Kxg2 h4 45.Kf3 Dg3+ 46.Ke2 h3 47.Tg1 Dh4 48.e5 1-0 Caru­a­nas co­me­ba­ck var im­po­ne­ren­de bå­de i tur­ne­ring og par­ti. Ud af de fi­re se­ne­ste tur­ne­rin­ger med Magnus Carl­sen har ame­ri­ka­ne­ren vun­det de tre. En fan­ta­stisk VM-match ven­ter til novem­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.