Dår­ligt nyt om de ti bud

Weekendavisen - - Ideer -

Vi snyder min­dre, når vi for­in­den har ta­enkt på de ti bud. Det er ik­ke en re­k­la­me for lan­dets søn­dags­sko­ler, men kon­klu­sio­nen på et me­get ci­te­ret vi­den­ska­be­ligt stu­die fra 2008. Her gav for­sker­ne 299 del­ta­ge­re mu­lig­hed for at ly­ve om, hvor man­ge op­ga­ver i en test de hav­de løst, og der­i­gen­nem øge de­res mu­lig­he­der for at vin­de pen­ge. Før de fik op­ga­ven, hav­de del­ta­ger­ne en­ten få­et at vi­de, at de skul­le genkal­de sig ti bø­ger fra gym­na­si­et el­ler de ti bud, og for­sø­get vi­ste, at de, der hav­de ihukom­met sig Bi­be­lens bud, lod til at va­e­re min­dre til­bø­je­li­ge til at sny­de. Nu er der imid­ler­tid dår­ligt nyt til søn­dags­sko­ler­ne. 25 la­bo­ra­to­ri­er ver­den over har i et stort ko­or­di­ne­ret stu­die med me­re end 5000 del­ta­ge­re for­søgt at gen­ska­be for­sø­get ef­ter en op­skrift god­kendt af stu­di­ets op­rin­de­li­ge for­fat­te­re. Og kon­klu­sio­nen er ned­slå­en­de: 24 la­bo­ra­to­ri­er fandt in­gen sig­ni­fi­kant ef­fekt. I det sid­ste la­bo­ra­to­ri­um hav­de bø­ger­ne an­gi­ve­ligt gjort folk me­re ae­r­li­ge end den moral­ske på­min­del­se fra de ti bud. Den mis­lyk­ke­de repli­ka­tion skri­ver sig ind i en la­en­ge­re ra­ek­ke af lig­nen­de skuf­fel­ser for den så­kald­te pri­m­ing-forsk­ning. boas

Vri­je Uni­ver­si­teit Am­ster­dam, 25. maj

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.