Gu­lero­d­smyter

Weekendavisen - - Ideer -

Vi kan mu­lig­vis tak­ke for­fat­ter, il­lu­stra­tor og na­tur­vi­den­skabs­kvin­de Be­a­trix Pot­ter og hen­des højtel­ske­de hi­sto­ri­er om Peter Ka­nin for, at ka­ni­ner al­tid for­bin­des med gu­le­rød­der. Men det har nu ik­ke va­e­ret en god ting for Peter Ka­nin og hans art­s­fa­el­ler, for gu­le­rød­der er slet ik­ke så sun­de for en lil­le ka­nin, som man må­ske skul­le tro.

I hvert fald op­for­drer den bri­ti­ske dy­re­va­ernsor­ga­ni­sa­tion RSPCA nu ka­ni­ne­jer­ne til kun at gi­ve de­res ka­e­le­dyr gu­le­rød­der in­di­mel­lem som små god­bid­der. Gu­le­rød­der in­de­hol­der nem­lig så sto­re ma­eng­der suk­ker, at det kan sam­men­lig­nes med at gi­ve dy­ret et styk­ke cho­ko­la­de. Dy­re­va­ernsor­ga­ni­sa­tio­nen forta­el­ler og­så, at ka­ni­ner i na­tu­ren hver­ken spi­ser rod­frug­ter el­ler frugt, men det har man­ge ka­ni­ne­je­re åben­bart mis­for­stå­et, for iføl­ge en tals­mand for den bri­ti­ske dyr­la­e­ge­for­e­ning er for­kert kost for­kla­rin­gen på fem af de seks hyp­pig­ste hel­bredspro­ble­mer hos ka­ni­ner.

Til gen­ga­eld må man iføl­ge for­e­nin­gen ger­ne fodre ka­ni­ner­ne med gu­lero­d­stop­pen, og så kan man jo selv spi­se re­sten af gu­lero­den. Gu­le­rød­der sma­ger for ek­sem­pel fint, hvis de ser­ve­res sam­men med an­dre rod­frug­ter i en ka­nin­ra­gout. jopp

Daily Mail, 11. ju­ni

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.