Suc­ces­fuld Inka-kirur­gi

Weekendavisen - - Ideer -

Men­ne­sket har lagt kra­ni­um til kirur­gi­ske ind­greb i årtu­sin­der. Så­kaldt tre­pa­na­tion – ope­ra­tio­ner, hvor der bo­res el­ler ska­e­res i kra­ni­et for ek­sem­pel­vis at af­hja­el­pe va­e­ske­dan­nel­ser – kan så­le­des spo­res mindst 5000 år til­ba­ge. I Peru har ar­ka­e­o­lo­ger i åre­nes løb fun­det fle­re be­vi­ser på dis­se kirur­gi­ske ind­greb end no­get an­det sted på klo­den, og nu vi­ser ny forsk­ning fra Uni­ver­si­ty of Mi­a­mi i USA, at man i Inka­ri­get hav­de sa­er­lig stor suc­ces med de ri­si­kab­le ope­ra­tio­ner.

I det nye stu­die har la­e­ger og ar­ka­e­o­lo­ger kig­get na­er­me­re på me­re end 800 kra­ni­er, som stam­mer fra for­skel­li­ge kul­tu­rer og tids­pe­ri­o­der i det pra­eco­lum­bi­an­ske Peru, og fo­re­ta­get de­tal­je­re­de ana­ly­ser af da­ti­dens over­le­vel­ses­ra­ter. Var der in­gen tegn på he­ling om­kring de kirur­gisk på­før­te kra­nie­hul­ler, vur­de­re­de for­sker­ne, at pa­tien­ten af­gik ved dø­den kort tid ef­ter ind­gre­bet. Omvendt in­di­ke­re­de he­let knog­le­va­ev om­kring hul­let, at den på­ga­el­den­de pa­tient over­le­ve­de i mindst et par må­ne­der ef­ter ope­ra­tio­nen.

Den sir­li­ge gen­nem­gang vi­ser, at over­le­vel­ses­ra­ten var la­vest blandt de ae­ld­ste kra­ni­er, der stam­mer fra ti­den om­kring år 400 til 200 før vor tids­reg­ning. Den­gang over­le­ve­de fi­re ud af ti. Til gen­ga­eld var over­le­vel­ses­ra­ten mar­kant hø­je­re, da Inka­ri­get i pe­ri­o­den fra år 1400 til 1500 ef­ter vor tids­reg­ning var på sit hø­je­ste. He­le 80 pro­cent af de kra­nie­o­pe­re­re­de inkain­di­a­ne­re slap le­ven­de fra de vold­som­me ind­greb. For sam­men­lig­nin­gens skyld har for­sker­ne des­u­den un­der­søgt over­le­vel­ses­ra­ten blandt kra­nie­o­pe­re­re­de sol­da­ter un­der den ame­ri­kan­ske bor­ger­krig fra 1861 til 1865. Her mi­ste­de hver an­den li­vet som føl­ge af ind­gre­bet.

Wor­ld Neu­ro­sur­ge­ry, 8. ju­ni Uni­ver­si­ty of Mi­a­mi, 8. ju­ni

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.