Ba­o­bab-mystik

Weekendavisen - - Ideer -

En ra­ek­ke af Afri­kas iko­ni­ske og im­posan­te ba­o­bab­tra­e­er er på mystisk vis be­gyndt at dø. Si­den 2005 har et in­ter­na­tio­nalt hold af ke­mi­ke­re og bi­o­lo­ger fo­re­ta­get da­te­rin­ger af tal­ri­ge ba­o­bab­tra­e­er i fle­re syd­afri­kan­ske lan­de, og i et nyt stu­die be­skri­ver de over­ra­ske­de for­ske­re, hvor­dan ot­te af de 13 ae­ld­ste og fem af de seks stør­ste tra­e­er er gå­et ud i lø­bet af de sid­ste 12 år.

Al­le tra­e­er­ne var mindst 1000 år gam­le. De af­dø­de ka­em­per ta­el­ler det ae­ld­ste kend­te ba­o­bab­trae på klo­den. Tra­e­et dø­de i 2011 i en al­der af 2450 år. De man­ge døds­fald va­ek­ker un­dren hos for­sker­ne, der end­nu ik­ke kan pe­ge på den egent­li­ge år­sag til den us­a­ed­van­li­ge ud­vik­ling. »Sta­ti­stisk set er det prak­tisk ta­get umu­ligt, at et så stort an­tal sto­re, gam­le ba­o­bab­tra­e­er dør i lø­bet af så kort tid som føl­ge af na­tur­li­ge år­sa­ger,« si­ger Adri­an Pa­t­rut, pro­fes­sor ved Ba­bes-Bo­ly­ai Uni­ver­si­ty i Ru­ma­e­ni­en og første­for­fat­ter til stu­di­et, til Na­tio­nal Geo­grap­hic. Fo­re­lø­big kan for­sker­ne ude­luk­ke syg­dom som år­sa­gen til de man­ge dødstil­fa­el­de. De mista­en­ker i ste­det, at en del af for­kla­rin­gen skal fin­des i sti­gen­de tem­pe­ra­tu­rer og us­a­ed­van­lig hård tør­ke i det syd­li­ge Afri­ka i lø­bet af det se­ne­ste år­ti. For­sker­ne un­der­stre­ger imid­ler­tid, at der ind­til vi­de­re ude­luk­ken­de er ta­le om en mi­stan­ke, og at de end­nu ik­ke har fun­det di­rek­te be­vi­ser på den for­mode­de sam­men­ha­eng. Ba­o­bab­tra­e­et er blandt klo­dens stør­ste og ae­ld­ste tra­esor­ter og ken­des og­så som li­vets trae. De kan bli­ve over 30 me­ter hø­je og små 35 me­ter i om­kreds.

Na­tu­re Plants, 11. ju­ni Na­tio­nal Geo­grap­hic, 11. ju­ni

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.