Flu­e­fi­ske­ri.

Max og Dylan bru­ger al de­res fri­tid på fi­ske­ri. De øver kast, de bin­der flu­er, og de ta­ger på fi­ske­tur hver we­e­kend. Fak­tisk tog med. FORT­SA­ET­TES SI­DE 8

Weekendavisen - - Berlingske Tidende - TEKST/FOTOS: MATHIAS CHRISTENSEN

Ma[ bin­der Áu­er til sin Àske­tur. Med sin ven Àsker han til klok­ken to om nat­ten.

NEEJ! Jeg fik li­ge det hår­de­ste hug, men den hop­pe­de af. Øv mand,« ud­bry­der 15-åri­ge Max fra det spejl­blan­ke hav ud for Skan­se­ha­ge ved Rør­vig. Max Theo­dor Johnsen Bart­ho­lin står i vand til li­vet i si­ne va­ders. Han og 14-åri­ge Dylan Jar­min har va­e­ret på fi­ske­tur si­den i går. I nat sov de i telt på stran­den, og klok­ken fem i mor­ges stod de op med øj­ne så små som tang­l­op­per. Dren­ge­ne hå­ber, at de får me­re held med at fi­ske i den gry­en­de mor­gen­sol og det mor­gen­kol­de hav, end de hav­de i går af­tes. De lag­de fi­ske­sta­en­ger­ne fra sig klok­ken to i nat, og da hav­de Max kun haft en en­kelt un­der­må­ler på kro­gen. »Vi SKAL alt­så ha­ve en, før vi ta­ger hjem. Jeg vil sygt ger­ne fan­ge ba­re én hor­n­fisk,« si­ger Dylan.

Han står en ka­stela­eng­de fra Max og la­eg­ger an til et nyt kast.

Små­fisk

Et ven­skab blev født, den dag Max ha­le­de en ot­te ki­los ged­de op på bred­den af sø­er­ne i Kø­ben­havn. Dylan kom til­fa­el­dig­vis for­bi og kun­ne ik­ke dy sig for at spør­ge til da­gens fangst.

»Så blev vi ven­ner på Fa­ce­book, og til sidst mød­te vi helt til­fa­el­digt hin­an­den in­de i Jag­tog Fi­ske­ri­ma­ga­si­net på Nør­report. Og så tog vi ud at fi­ske sam­men,« forta­el­ler Dylan. In­gen af dem vid­ste i øv­rigt, at det er ulov­ligt at fi­ske i Sor­te­dams­sø­en. Men si­den har de to delt en dyb in­ter­es­se for fi­ske­ri, og de fi­sker hver ene­ste we­e­kend.

Bå­de Dylan og Max er er­far­ne fi­ske­re. Al­le­re­de som seksår­ig for­søg­te Max at fan­ge de små­fisk, der myl­dre­de rundt un­der den lo­ka­le ba­de­bro på Chri­sti­ans­havn, hvor han bor. Se­ne­re ar­ve­de han en gam­mel stang og no­get fi­ske­grej af sin bedste­far, og han be­slut­te­de sig for at prø­ve at fan­ge en rig­tig fisk.

»Så tog jeg ned i Kø­ben­havns Havn en dag, og her fan­ge­de jeg min før­ste torsk. Det var fuld­sta­en­digt van­vit­tigt, for jeg hav­de al­drig fan­get an­det end små­fisk. Jeg tror, at det var hå­bet om at få no­get stort på kro­gen, der holdt mig mo­ti­ve­ret i al­le de år,« forta­el­ler Max.

Dylan har fi­sket, si­den han var ni år, og kan forta­el­le na­e­sten den sam­me hi­sto­rie. For ham ram­te fi­ske­lyk­ken, da han fan­ge­de sin før­ste abor­re i Bags­va­erd Sø med et flåd og en orm på kro­gen.

Ele­gant li­ne

I de før­ste år som fi­ske­re brug­te Max og Dylan flåd, spin­ne­re og blink på en al­min­de­lig fi­ske­stang. Men på net­tet så de vi­deo­er om flu­e­fi­ske­ri.

»Jeg syn­tes ba­re, at det så me­ga­fedt ud, når de ka­ste­de med flu­e­li­nen sva­e­ven­de gen­nem luf­ten på YouTu­be. En dag fik jeg fora­e­ret et flu­esa­et med stang og hjul, og så be­gynd­te jeg at øve mig i at ka­ste. Det er me­get sva­e­re­re at fi­ske med flue, for­di man skal la­e­re at ka­ste med sel­ve li­nen,« forta­el­ler Max.

I flu­e­fi­ske­ri bru­ger man en lil­le­bit­te flue, der over­ho­ve­det ik­ke ve­jer no­get, og som man der­for ik­ke kan ka­ste med. Der­for bru­ger man en spe­ci­el ka­ste­tek­nik, hvor man bru­ger sel­ve flu­e­li­nen, som har va­egt, til at ka­ste flu­en ud.

»Man kan ma­er­ke hug­get fra fi­sken me­get me­re ty­de­ligt, for­di man ha­ler li­nen ind med fin­gre­ne. Selv­om det er en lil­le fisk, er det sta­dig vir­ke­lig sjovt at fan­ge den på flue,

FOTO: MATHIAS CHRISTENSEN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.