Pro­fes­sor­pro­test

Weekendavisen - - Samfund -

DET er na­e­sten for ondt. I 50-året for stu­den­te­ro­p­rø­ret mod pro­fes­sor­va­el­det er sam­me pro­fes­so­rer pres­set i den grad ud af de­res va­er­dig­hed, at de må pro­teste­re. Trus­len kom­mer ik­ke fra stu­den­ter­ne, men fra det bu­reau­kra­ti­ske le­del­ses­mon­ster, som er in­stal­le­ret i uni­ver­si­tets­ver­de­nen. I Po­li­ti­kens kro­nik ta­ger tre pro­fes­so­rer, Frans Gre­ger­sen, Pe­ter Har­der og Ole Wa­e­ver bla­det fra mun­den og be­skri­ver det, de kal­der »den sam­le­de bu­reau­kra­ti­se­ring – el­ler sov­je­ti­se­ring«. De pe­ger på va­ek­sten i an­tal­let af spe­ci­al­kon­su­len­ter, en ri­gid le­del­ses­struk­tur og et en­si­digt fo­kus på pen­ge i ste­det for fag­lig kva­li­tet. Og – må­ske va­erst – der bre­der sig en tavs­hed på be­kost­ning af den åb­ne kri­tik, som man vel el­lers skul­le for­bin­de med det uni­ver­si­ta­e­re. De tre il­lu­stre­rer de­res pro­test med et bil­le­de, som na­e­sten er helt ung­doms­op­rørsk: »Når de al­li­e­re­de vandt An­den Ver­denskrig, var det alt­så, for­di der var sol­da­ter, der kun­ne få øren­lyd for de­res vi­den om, hvor­dan det var, og få bragt den­ne vi­den he­le vej­en op gen­nem hie­rar­ki­et til de ge­ne­ra­ler, der traf be­slut­nin­ger.«

In­gen af de tre er egent­lig gam­le nok til at fortje­ne det ha­e­der­s­stem­pel, som vist­nok Hans Hau­ge har fun­det på, men det ly­der, som om de ta­ger til­løb til en om­gang se­nil uly­dig­hed.

FOTO: SCANPIX

Pro­fes­sor Pe­ter Har­der bry­der tavs­he­den om bu­reau­kra­ti­se­rin­gen af uni­ver­si­te­ter­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.