Kno­ck­out til had­for­bry­del­se

Rets­repor­ta­ge. En slo­vakisk skat­te­ad­vo­kat, der er ble­vet dømt for at gi­ve ju­sti­sts­mi­ni­ste­rens for­lo­ve­de et knyt­na­e­ve­slag en sen nat­te­ti­me i Kø­ben­havn, vil nu an­ke sin ud­vis­nings­dom. Han kri­ti­se­rer stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen for at ha­ve be­skyldt ha

Weekendavisen - - Samfund - Af JULIE MOESTRUP

Fre­dag den 6. juli klok­ken 21.30 lan­de­de et fly fra Kø­ben­havn i Warszawa Cho­pin Luft­havn. Om bord sad en slo­vakisk skat­te­ad­vo­kat. Ud­vist af Dan­mark i seks år og med en dom på 40 da­ges fa­engsel for et knyt­na­e­ve­slag i ba­ga­gen. »Men jeg er en let­tet mand. Nu er det her ma­re­ridt over­stå­et,« skri­ver han i en mail til We­e­ken­da­vi­sen. Ef­ter 50 da­ge i en cel­le i Ve­stre Fa­engsel er han hjem­me hos sin gravi­de ko­ne og to døtre.

Tøm­mer­ma­en­de­ne ef­ter en pro­mil­le­fyldt nat på LA Tequila Bar i in­dre Kø­ben­havn tors­dag den 17. maj var for la­engst ude af sy­ste­met. Men ik­ke volds­dom­men, der på straf­fe­at­te­sten kun­ne va­e­re fal­det ud med en langt me­re al­vor­lig pa­ra­graf. Man­den, der modt­og knyt­na­e­ve­sla­get, for­kla­re­de nem­lig til po­li­ti­et, at slo­vak­ken hav­de sagt: »I don’t li­ke ho­mos.« Og det vi­ste sig hur­tigt, at den foru­ret­te­de ik­ke var hvem som helst. Et kvar­ters tid før slo­vak­ken blev frem­stil­let i Kø­ben­havns By­ret sam­me dag klok­ken 13.05, po­ste­de ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pa­pe Poul­sens ka­e­re­ste, Josue Me­di­na Vasquez, et bil­le­de på Fa­ce­book. Et hjer­te, der blød­te ned over tek­sten »No mo­re ha­tecri­mes«.

Klok­ken 18.42 sat­te et twe­et fra Kø­ben­havns Po­li­ti gang i om­ta­len af sa­gen: »Justits­mi­ni­sters sam­le­ver ud­sat for vold i nat. I den for­bin­del­se er en mand sig­tet for had­for­bry­del­se og vold. Han er fa­engs­let for vold frem til den 30. maj. Sa­gen ef­ter­for­skes. In­tet yder­li­ge­re for nu #po­li­ti.dk.«

To mi­nut­ter se­ne­re var ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pa­pe Poul­sen klar med sit twe­et: »Nu ser vi fremad og be­ar­bej­der ha­en­del­sen så godt, som man nu kan. Jeg har ik­ke an­dre kom­men­ta­rer til epi­so­den. Det hå­ber jeg, I al­le har for­stå­el­se for.« Der­ef­ter var eb.dk ved ta­ster­ne: »Pa­pes for­lo­ve­de ud­sat for vold.« Her blev bå­de Kø­ben­havns Po­li­ti og ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pa­pe Poul­sen ci­te­ret, og så kom der gang i nyheds­me­di­er­nes gu­le bja­el­ker, me­re end godt hjul­pet på vej af stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen, der klok­ken 19.55 twe­e­te­de: »Ry­stet over, at Sø­ren Pa­pes sam­le­ver Josue Me­di­na Vasquez er ble­vet ud­sat for en had­for­bry­del­se. Man skal frit kun­ne le­ve sit liv, som man øn­sker. Det bur­de va­e­re en selv­føl­ge i 2018. Tan­ker til Sø­ren og Josue,« skrev han ud til si­ne lidt over 150.000 føl­ge­re og af­slut­te­de med en hjer­te-emo­ji. Slo­vak­ken blev ik­ke dømt for at ha­ve sagt: »I don’t li­ke ho­mos«, da sa­gen blev be­hand­let i Kø­ben­havns By­ret fre­dag den 6. juli. Der var in­gen an­dre end Josue Me­di­na Vasquez, der hav­de hørt ham si­ge det, og den slo­vaki­ske skat­te­ad­vo­kat hav­de si­den an­hol­del­sen af­vist at ha­ve yt­ret sig ho­mo­fo­bi­sk. Der­for er han og­så i dag forun­dret over, at stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen valg­te at for­hol­de sig til sa­gen på de so­ci­a­le me­di­er.

»Jeg tror, det var en for­ha­stet be­slut­ning fra stats­mi­ni­ste­rens si­de. Som lan­dets øver­ste le­der bur­de han ha­ve af­holdt sig fra at fin­de folk skyl­di­ge, før ret­ten hav­de af­gjort skylds­spørgs­må­let. Jeg me­ner, at det er en ind­blan­ding i dom­sto­le­nes ar­bej­de. Ef­ter min me­ning bør an­kla­ge­myn­dig­he­den va­e­re ob­jek­tiv i for­bin­del­se med de­res be­vis­vur­de­ring – og hvis no­gen fra re­ge­rin­gens top of­fent­ligt si­ger, at jeg er skyl­dig, så kan det va­e­re van­ske­ligt at le­ve op til,« skri­ver den slo­vaki­ske skat­te­ad­vo­kat i sit mailsvar til We­e­ken­da­vi­sen.

Va­re­ta­egts­fa­engs­let i Kø­ben­havn

»I skal glem­me alt, hvad I har la­est i me­di­er­ne,« sag­de dom­mer Vi­vi Søn­der­skov Møl­ler hen­vendt til de to doms­ma­end, da hun ind­led­te straf­fesa­gen mod den slo­vaki­ske skat­te­ad­vo­kat i den som­mer­he­de rets­sal 32 i Kø­ben­havns By­ret fre­dag den 6. juli, hvor par­fu­me­duft i lø­bet af da­gen lag­de arm med lug­ten af sved, hvor be­skyld­nin­ger om ho­mo­fo­bi kryd­se­de klin­ger med på­stan­de om flir­te­ri.

Men var det com­me il faut, kri­tisa­belt el­ler li­ge­frem injuri­e­ren­de, at Lars Løk­ke Ras­mus­sen gik ud og tal­te om had­for­bry­del­se i en sag, hvor der ik­ke var fal­det dom? Ju­rapro­fes­sor Gorm Tof­te­gaard Ni­el­sen ud­vi­ser en tra­et mi­ne i te­le­fo­nen på spørgs­må­let om, hvor­vidt stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen bur­de ha­ve ta­get tu­ren ud på de so­ci­a­le me­di­er med den sag.

»Na­tur­lig­vis er det dom­sto­le­ne, der døm­mer, hvor­vidt der er be­gå­et en had­for­bry­del­se. Det er ge­ne­relt straf­bart at fo­re­gri­be en dom­fa­el­del­se. Men i sit twe­et for­hol­der Lars Løk­ke Ras­mus­sen sig ik­ke til den sig­te­de. Stats­mi­ni­ste­ren har ik­ke skre­vet no­get på sin twit­ter, som han juri­disk set kan straf­fes for. Det er ik­ke en ud­ta­lel­se, der kan for­ar­ge mig,« si­ger han. Det so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske med­lem af rets­ud­val­get, juri­sten Met­te Rei­s­smann, er ue­nig.

»Det er kri­tisa­belt, at stats­mi­ni­ste­ren meld­te ud på den må­de. I prin­cip­pet kun­ne han med sin ud­ta­lel­se på­vir­ke ik­ke ba­re den of­fent­li­ge hold­ning, men og­så dom­stol og an­kla­ge­myn­dig­hed. Som po­li­ti­ker og i sa­er­de­les­hed som stats­mi­ni­ster skal man af­hol­de sig fra at blan­de sig i ver­se­ren­de sa­ger.« Til­ba­ge til den 17. maj, hvor sa­gen blev frem­stil­let før­ste gang i Kø­ben­havns By­ret, hav­de an­kla­ge­myn­dig­he­den valgt at sig­te slo­vak­ken for over­tra­e­del­se af straf­fe­loven og ra­cis­me­pa­ra­graf­fen. I sin ken­del­se skrev dom­mer Pe­ter Lind Lar­sen, »at det var tvivl­s­omt, om lo­vover­tra­e­del­sen kun­ne med­fø­re fa­engsels­straf i over 30 da­ge«.

Men da den sig­te­de ik­ke var dansk stats­bor­ger, valg­te ret­ten at va­re­ta­egts­fa­engs­le ham, for­di der var be­grun­det mi­stan­ke om, at han hav­de be­gå­et en for­bry­del­se, der kun­ne med­fø­re ud­vis­ning ef­ter ud­la­en­din­ge­loven.

Slovak­kens be­skik­ke­de ad­vo­kat Mi­cha­el Sa­hl Ni­el­sen ka­e­re­de af­gø­rel­sen til lands­ret­ten. Den slo­vaki­ske skat­te­ad­vo­kat var rejst til Kø­ben­havn for i fem da­ge at føl­ge VM i is­ho­ck­ey med et par ven­ner. Der var in­gen grund til at tro, at man­den, der var bo­sid­den­de i Warszawa med fast job, ko­ne og børn, ik­ke vil­le ven­de til­ba­ge til Dan­mark, når sa­gen kom for ret­ten. Men lands­ret­ten var enig i by­ret­tens af­gø­rel­se, og slo­vak­ken blev va­re­ta­egts­fa­engs­let.

Per­learm­bånd og hul­le­de je­ans

Kla­edt i blå skjor­te, grå buk­ser og bru­ne la­e­der­sko luk­ke­de an­kla­ger Ja­ck Hurup lidt luft ind gen­nem vin­du­er­ne i rets­sal 32 sid­ste fre­dag i Kø­ben­havns By­ret. Der­ef­ter sat­te han sig ned og blad­re­de i de pa­pir­ma­es­sigt over­sku­e­li­ge sags­ak­ter. Ankla­ge­skrif­tet hav­de lig­get klar si­den den 30. maj, og i det kun­ne man la­e­se, at slo­vak­ken ik­ke la­en­ge­re var til­talt ef­ter ra­cis­me­pa­ra­graf­fen, der ly­der så­le­des: »Den, der of­fent­ligt el­ler med for­sa­et til ud­bre­del­se i en vi­de­re kreds frem­sa­et­ter ud­ta­lel­se el­ler an­den med­del­el­se, ved hvil­ken en grup­pe per­so­ner tru­es, hå­nes el­ler ned­va­er­di­ges på grund af sin ra­ce, hud­far­ve, na­tio­na­le el­ler et­ni­ske op­rin­del­se, tro el­ler seksu­el­le ori­en­te­ring, straf­fes med bø­de el­ler fa­engsel ind­til to år.«

I ste­det hav­de an­kla­ge­myn­dig­he­den valgt at til­ta­le ham for vold med den ska­er­pen­de om­sta­en­dig­hed, at »ger­nin­gen kan ha­ve bag­grund i den foru­ret­te­des seksu­a­li­tet«.

Se­ne­re på ef­ter­mid­da­gen vil­le Ja­ck Hurup pro­ce­de­re for en dom på mindst 60 da­ge og ud­vis­ning og in­drej­se­for­bud i seks år.

Si­den det før­ste rets­mø­de hav­de den til­tal­te slo­vak skif­tet for­svar­sad­vo­kat. Men li­ge­som den tid­li­ge­re for­sva­rer gik ad­vo­kat Er­bil Kaya, der var kla­edt i blåt slips og hvid skjor­te, og­så ef­ter fri­fin­del­se. Han men­te hel­ler ik­ke, der var be­la­eg for, at hans kli­ent skul­le ud­vi­ses af Dan­mark.

Klok­ken 9.32 fulg­te to kvin­de­li­ge be­tjen­te den til­tal­te ind i rets­sa­len. Kla­edt i T-shirt, et per­learm­bånd om hånd­led­det og mo­derig­ti­ge, hul­le­de je­ans sat­te han sig ved si­den af sin for­svar­sad­vo­kat og vend­te blik­ket mod til­hø­rer­ra­ek­ker­ne og de ti jour­na­li­ster, der sad klar til at føl­ge sa­gen. Slo­vak­ken klø­e­de sig i fuldska­eg­get og tog no­ter på det styk­ke pa­pir, han fle­re gan­ge i lø­bet af da­gen krad­se­de sin kug­le­pen ned imod. Ud over slo­vak­ken var der ind­kaldt to vid­ner. Ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pa­pe Poul­sens for­lo­ve­de, Josue Me­di­na Vasquez, og den dør­mand, der over­va­e­re­de epi­so­den uden for LA Bar og som til­kald­te po­li­ti­et.

An­kla­ger Ja­ck Hurup lag­de for med af­hø­ring af den til­tal­te. Tol­ken tog si­ne la­e­se­bril­ler på og be­gynd­te at over­sa­et­te på et dansk, der kra­e­ve­de kon­cen­tra­tion.

»Klok­ken var mel­lem tre og halv fi­re om nat­ten, da min ven og jeg an­kom til LA Bar. Vi hav­de druk­ket øl he­le da­gen, så vi var små­ful­de,« sag­de den til­tal­te. »Ja. 20-30 gen­stan­de,« har du tid­li­ge­re for­kla­ret, ind­s­kød an­kla­ge­ren.

Slo­vak­ken be­skrev, hvor­dan Josue Me­di­na Vasquez kom over og til­bød tequilas­hots, som til­tal­te tak­ke­de nej til. »Han flir­te­de og spurg­te, om jeg vil­le med et an­det sted hen,« sag­de den 34-åri­ge slo­vak. En vi­deo­over­våg­ning fra ba­ren, der blev af­spil­let i ret­ten, vi­ste, at de to var i kon­takt med hin­an­den, hvil­ket Vasquez i en tid­li­ge­re for­kla­ring til po­li­ti­et skul­le ha­ve be­na­eg­tet.

Iføl­ge slo­vak­ken var det Vasquez, der uden for LA Bar først slog ud ef­ter ham. Men det kun­ne vi­deo­over­våg­nin­gen ik­ke be­vi­se. På den så man slo­vak­ken lø­be og spyt­te i ret­ning ef­ter Vasquez.

Den­ne epi­so­de blev det sprin­gen­de punkt i den til­tal­tes og Josue Me­di­na Vasquez’ for­kla­rin­ger i ret­ten. Kort sagt hav­de de den­ne fre­dag ik­ke an­det til­fa­el­les end de na­e­sten iden­ti­ske per­learm­bånd, der hang om­kring de­res hånd­led.

»Jeg tal­te med man­ge men­ne­sker den af­ten. Jeg blev in­vi­te­ret over til et bord, hvor en dan­sker, ca­na­di­er og nord­mand spil­le­de ’be­er po­ng’. Jeg var god til spil­let, og vi hav­de det sjovt,« for­tal­te Vasquez, der iført blå ha­bit, hvid skjor­te, kon­ge­kro­ne-pin i re­ver­sen og sor­te laks­ko hav­de sat sig i vid­ne­kran­ken. Vasquez for­kla­re­de blandt an­det, at den til­tal­te slog ud ef­ter ham, og han ik­ke hav­de in­vi­te­ret slo­vak­ken med vi­de­re i by­en. An­kla­ge­ren om­tal­te en la­e­ge­er­kla­e­ring fra Bis­peb­jerg Ho­spi­tal, der da­gen ef­ter kon­sta­te­re­de, at der var en ha­e­vel­se på Vasquez’ ka­e­be­led. Men at røng­ten- og ctscan­nin­ger ik­ke vi­ste no­gen brud el­ler va­ri­ge ska­der.

Flad el­ler knyt­tet hånd

Klok­ken var ta­et på frokost, da en hal­sta­to­ve­ret dør­mand fra LA Bar sat­te sig i vid­nes­kran­ken. Han hav­de hørt rå­ben på ga­den og set den foru­ret­te­de bli­ve slå­et i an­sig­tet.

Han kun­ne ik­ke hu­ske, om det var med flad el­ler knyt­tet hånd. Hel­ler ik­ke, at der blev sagt no­get ra­ci­stisk. »Hvis der blev råbt ’I don’t li­ke ho­mos’, bur­de jeg kun­ne hu­ske det,« men­te han. Som dør­man­den erin­dre­de det, var det en slå­skamp mel­lem to per­so­ner.

Ef­ter pro­ce­du­ren fra an­kla­ger og for­sva­rer gik dom­mer og doms­ma­end ud for at vo­te­re. »Vi er til­ba­ge om 20 mi­nut­ter,« sag­de dom­mer Vi­vi Søn­der­skov Møl­ler. Dom­men lød der­ef­ter på 40 da­ges fa­engsel og seks års ud­vis­ning og in­drej­se­for­bud. Doms­mands­ret­ten fandt det ik­ke be­vist, at den døm­te slo­vak hav­de sagt »I don’t li­ke ho­mos«.

»Det er på­stand mod på­stand,« sag­de Vi­vi Søn­der­skov Møl­ler, da hun be­grun­de­de dom­men. »Du har sid­det fa­engs­let i 50 da­ge, din straf er nu af­so­net.«

Der­ef­ter bad for­svar­sad­vo­ka­ten om 14 da­ges be­ta­enk­nings­tid. Det fik an­kla­ge­ren til at kra­e­ve, at de 14 da­ge skul­le til­brin­ges i Ve­stre Fa­engsel. Dom­me­ren fast­holdt at løsla­de slo­vak­ken. An­kla­ge­ren kra­e­ve­de nu, at hans ka­e­re om løsla­del­se fik op­sa­et­ten­de virk­ning. Alt­så måt­te dom­mer Vi­vi Søn­der­skov Møl­ler en tur til­ba­ge i bag­lo­ka­let med si­ne to doms­ma­end. Og ef­ter en te­le­fon­sam­ta­le med lands­ret­ten be­slut­te­de hun (igen) at løsla­de den døm­te.

Slo­vak an­ker ud­vis­ning

Nu er der gå­et en uge. Den slo­vaki­ske skat­te­ad­vo­kat er hjem­me i Warszawa, og på spørgs­må­let om, hvor­vidt han vil an­ke dom­men, sva­rer han: »Ja. I hvert fald ud­vis­nin­gen.« Han dad­ler det dan­ske rets­sy­stem for at ud­vi­se ud­la­en­din­ge helt au­to­ma­tisk uden na­er­me­re over­vej­el­se, om han el­ler hun re­elt ud­gør en trus­sel mod den na­tio­na­le sik­ker­hed el­ler of­fent­li­ge or­den, hvil­ket er kri­te­ri­er, som ef­ter EU-ret­ten skal va­e­re op­fyldt for at ud­vi­se en EU-bor­ger.

»Det har den kon­se­kvens, at man som ud­la­en­ding i Dan­mark re­elt ik­ke har mu­lig­hed for at an­ke en dom, for­di man så som ud­gangs­punkt, da dom­men i før­ste in­stans ik­ke er en­de­lig, skal sid­de fa­engs­let, ind­til an­kesa­gen er af­gjort – uan­set la­eng­den af straf­fen. Det er helt hor­ri­belt. Hel­dig­vis hav­de dom­me­ren i min sag for­stå­el­se for, at det ene­ste, jeg øn­ske­de, var at rej­se hjem. Jeg har for­stå­el­se for, at Dan­mark kan ha­ve haft dår­li­ge op­le­vel­ser med ud­la­en­din­ge, som er kom­met til lan­det for at ud­nyt­te det so­ci­a­le sy­stem, men det ret­fa­er­dig­gør ik­ke, at man be­hand­ler ud­la­en­din­ge som far­li­ge kri­mi­nel­le uden ret­tig­he­der,« me­ner den slo­vaki­ske ad­vo­kat. We­e­ken­da­vi­sen har for­søgt at få en kom­men­tar fra an­kla­ge­myn­dig­he­den og den twe­e­ten­de Lars Løk­ke Ras­mus­sen. De er ik­ke vendt til­ba­ge. Af hen­syn til sin fa­mi­lie og sit ar­bej­de øn­sker den døm­te slo­vak ik­ke at få sit navn i avi­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.