Vels­murt mester­skab

Kom­men­tar. Det rus­si­ske va­ert­skab for VM i fod­bold har va­e­ret en smi­dig, pro­blem­fri kon­cen­tra­tion af magt og ind­fly­del­se – og der­med vel­lyk­ket.

Weekendavisen - - Samfund - Af ASKER HEDEGAARD BOYE

FOR va­ert­s­na­tio­nen hand­ler et fod­bold-VM ik­ke om at de­mon­stre­re sin ege­nart. Ik­ke om at vi­se, hvori det sa­er­ligt na­tio­na­le be­står. Tva­er­ti­mod er må­let at or­ga­ni­se­re en ly­de­fri, frik­tions­løs og dybt uo­ri­gi­nal slut­run­de, ja en helt igen­nem in­ter­na­tio­nal be­gi­ven­hed. Så­dan har det og­så va­e­ret i Rusland.

På ta­er­s­k­len til fi­na­lewe­e­ken­den og ef­ter fle­re end 60 kam­pe for­delt på 12 sta­dio­ner i 11 by­er over fi­re tidszo­ner lig­ner VM 2018 det smi­dig­ste og mest vel­kom­po­ne­re­de mester­skab si­den Tys­kland 2006, der på man­ge må­der ind­vars­le­de det­te nye ide­al.

På kamp­da­ge har ad­gan­gen til lan­dets me­tro­sy­ste­mer i Moskva, Sankt Pe­ters­borg, Sa­ma­ra, Ka­zan, Nisj­nij Nov­gor­od og Je­ka­te­rin­burg va­e­ret gra­tis for fod­bold­fans og lo­ka­le. Det sam­me har tog­for­bin­del­ser­ne mel­lem va­erts­by­er­ne mod frem­vis­ning af gyl­digt Fan-ID. Det har be­ty­det, at de far­ve­ri­ge men­ne­ske­ha­ve har kun­net fly­de lang­somt og sik­kert gen­nem og mel­lem by­er­ne, og over he­le lan­det har taxa­sel­ska­ber­ne ef­ter­kom­met stren­ge in­struk­ser om ik­ke at ha­e­ve pri­ser­ne.

Og­så sik­ker­he­den har va­e­ret i top. Al­le are­na­er er ble­vet ska­er­met af ki­lo­me­ter­bre­de buf­ferzo­ner, der har holdt uved­kom­men­de tra­fi­kan­ter bort. Til­ha­en­ger­ne er ble­vet hen­tet i shutt­le-fart i by­mid­ten og bragt til og fra sta­dion. Ef­ter kam­pen mel­lem Eng­land og Sve­ri­ge i Sa­ma­ra tal­te jeg 80 aircon­di­tio­ne­re­de fe­ri­e­bus­ser på en af de fem op­sam­lings­plad­ser.

I Moskva har 160.000 over­våg­nings­ka­me­ra­er ført til­syn med de en mil­li­on til­rej­sen­de fans. To pro­cent af ka­me­ra­er­ne er ud­sty­ret med softwa­re til an­sigts­god­ken­del­se i sam­ar­bej­de med Ruslands mest po­pu­la­e­re on­li­ne-net­va­erk VKon­tak­te, der har 97 mil­li­o­ner må­ned­li­ge bru­ge­re.

Vi har ik­ke hørt et pip fra de volds­pa­ra­te rus­si­ske hoo­ligans, mens de til­rej­sen­de eng­la­en­de­re – langt fa­er­re end nor­malt – har lig­get lavt trods den sport­s­li­ge suc­ces og kun va­e­ret iført fod­bold­trø­jer på sel­ve sta­dion. I luft­hav­ne­ne og på ho­ved­ba­ne­går­de­ne har rød­kla­ed­te hja­el­pe­re med glim­ren­de en­gelsk­kund­ska­ber hjul­pet med et smil. Uden for sta­dio­nind­gan­ge­ne har en an­den fri­vil­lig­art, kla­edt i blåt, ori­en­te­ret ven­ligt om, hvad man må – og ik­ke må – med­brin­ge på sta­dion. Fra hø­je ten­nis­dom­mer­sto­le har un­ge kvin­der adres­se­ret al­le ta­en­ke­li­ge spørgs­mål i me­ga­fon: »Man kan godt kø­be øl in­de på sta­dion, og ja na­tur­lig­vis light.«

Det har va­e­ret umu­ligt – og det er ne­top po­in­ten – at få øje på, hvor Rusland slut­ter, og FIFA be­gyn­der.

I hvert fald i va­erts­by­er­ne. En me­ga­e­vent som fod­bold-VM er jo og­så en kon­cen­tra­tion af magt og ind­fly­del­se. So­tji, den po­pu­la­e­re ba­de­by, der af­holdt vin­ter-OL for fi­re år si­den, men ik­ke kan møn­stre et fuld­tidspro­fes­sio­nelt klubhold, fik lov at af­vik­le seks kam­pe på det nye, smuk­ke Fisjt Sta­dion.

VM 2018 bli­ver hi­sto­ri­ens dy­re­ste med sam­le­de ud­gif­ter for 90 mil­li­ar­der kro­ner. Al­le­re­de rus­ser­nes ud­kast før til­de­lin­gen af va­ert­ska­bet i 2010 gjor­de det klart, at der ude­luk­ken­de skul­le spil­les fod­bold i den ve­st­lig­ste tred­je­del af lan­det: in­tet VM til Kras­no­jarsk, No­vo­si­birsk, Om­sk, Ir­kut­sk, Kha­ba­rovsk og Vla­di­vo­stok. For før­ste gang si­den VM 1994 i USA er sto­re de­le af va­ert­slan­det af­skå­ret fra tur­ne­rin­gen.

Det­te er de kon­ti­nents­to­re lan­des lod, og lo­gi­stisk gi­ver det god me­ning. Af­stan­den mel­lem den øst­lig­ste VM-by Je­ka­te­rin­burg og Kha­ba­rovsk, den stør­ste by i det fjer­nøst­li­ge fø­de­ra­le di­strikt, er syv ti­mer i fly.

»Her i by­en var folk me­re be­gej­stre­de for VM i 2002 (af­holdt i Ja­pan og Syd­korea, red.),« in­drøm­me­de Pa­vel Usja­nov, øko­no­mi­pro­fes­sor ved Vla­di­vo­stok Stats­u­ni­ver­si­tet, til Reu­ters un­der VM.

Men man be­hø­ver slet ik­ke be­va­e­ge sig så langt va­ek fra de im­po­ne­ren­de sta­dio­ner og den eu­fori­ske fan­fest i stor­by­er­ne for at fin­de et an­det, upå­vir­ke­ligt Rusland.

Lør­dag til­brag­te jeg seks ti­mer på bags­a­e­det af en bil fra én kvart­fi­na­le i Ka­san til en an­den i Sa­ma­ra. Min chauf­før, Fjo­dor, en 4.-års­stu­de­ren­de på Ka­sans La­e­ge­vi­den­ska­be­li­ge Uni­ver­si­tet, be­skrev sig selv som ta­tar først, der­na­est rus­ser. Han holdt af ci­ga­ret­ter, ame­ri­kansk rap og kampsport, men hav­de ik­ke set en ene­ste VM-kamp i fjern­sy­net.

Og mens vi gled for­bi de små blik­lands­by­er med ly­se­blå ta­ge og as­fal­t­ar­bej­der­ne, der le­ver de­res liv i små, rust­ne cam­ping­vog­ne, for­bi fi­sker­ne og cam­pi­ster­ne på Vol­gas bred, en­de­lø­se kar­tof­fel­ra­ek­ker, ko­d­ri­ver­ne og de fla­de mo­tel­ler, el­led­nin­ger over blom­s­ter­mar­ker og for­lad­te, blå bus­sku­re i flad­lan­det, hen over de bu­le­de ve­je i sko­ve­ne ved Bor­ov­ka-flo­den øst for Di­mi­tro­v­grad, hvor Ta­ta­r­stan op­hø­rer, og mo­der­lan­det at­ter be­gyn­der, kun­ne jeg ik­ke slip­pe den tan­ke, at et VM-va­ert­skab al­drig kan va­e­re an­det end et pre­sti­ge­pro­jekt. Rusland nå­e­de kvart­fi­na­len, hvor det blev til et aere­fuldt straf­fes­parks­ne­der­lag til Kro­a­tien. I ti­mer­ne ef­ter kam­pen blev ne­der­la­get fejret som en sejr i lan­dets stør­ste by­er, hvor folk sat­te flag i bi­ler­ne og tryk­ke­de hor­net stolt i bund. Men på man­dag vil rus­ser­ne – ak­ku­rat som syd­afri­ka­ner­ne i 2010 og bra­si­li­a­ner­ne i 2014 – stå med de sam­me sor­ger og pro­ble­mer og håb og gla­e­der, som før VM be­gynd­te.

Med én vig­tig, ik­ke uva­e­sent­lig til­fø­jel­se: De har vist, at og­så de me­strer den vels­mur­te, an­sigts­lø­se glo­ba­lis­me. Det er må­ske Kremls vig­tig­ste sejr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.