Det lan­ge far­vel

Ana­ly­se. Den bri­ti­ske pre­mi­er­mi­ni­ster har to år ef­ter EU-af­stem­nin­gen en­de­lig truf­fet en be­slut­ning om, hvil­ken ty­pe Bre­xit, hun vil gå ef­ter. Som ven­tet er op­si­gel­ser og ryg­ter om mi­stil­lids­af­stem­nin­ger fulgt. Men er Mays mod­stan­de­re sta­er­ke nok til at v

Weekendavisen - - Udland - Af MET­TE RODGERS

LONDON – Skrø­be­lig. Yderst skrø­be­lig. Så­dan er for­nem­mel­sen i det bri­ti­ske, når det ga­el­der pre­mi­er­mi­ni­ster The­resa Mays si­tu­a­tion, re­ge­rin­gens po­si­tion, og ik­ke mindst over­le­vel­ses­chan­cer­ne for den Bre­xit-plan, May i sid­ste uge fik pres­set igen­nem i sin split­te­de re­ge­ring. Me­re end to år er der gå­et, si­den et lil­le fler­tal på 52 pro­cent af bri­ter­ne stem­te lan­det ud af EU, men først fre­dag i sid­ste uge tog May langt om la­en­ge det uund­gå­e­li­ge op­gør med de to ri­va­li­se­ren­de – og ufor­e­ne­li­ge – vi­sio­ner for Bre­xit in­ter­nt i hen­des par­ti og re­ge­ring. Hun valg­te at lyt­te til virk­som­he­der og øko­no­mer, der hav­de ad­va­ret om al­vor­li­ge kon­se­kven­ser for Stor­bri­tan­ni­ens er­hvervs­liv og of­fent­li­ge fi­nan­ser, hvis ik­ke lan­det for­blev ta­et knyt­tet til EUs in­dre mar­ked med dets reg­ler og stan­dar­der for va­rer. Of­fe­ret blev de hår­de Bre­xit-til­ha­en­ge­res vi­sion om et »rent brud« med det in­dre mar­ked og tol­du­ni­o­nen, der til gen­ga­eld vil­le gi­ve lan­det fri­hed til at sa­et­te eg­ne stan­dar­der og told­sat­ser og til at for­hand­le fri­han­del­s­af­ta­ler med lan­de rundt om i ver­den – ik­ke mindst med bri­ter­nes stør­ste bi­la­te­ra­le han­dels­part­ner USA.

Selv­om Mays plan i før­ste om­gang kun om­fat­ter »fa­el­les reg­ler« med EU for va­rer – og ik­ke tje­ne­stey­del­ser, ka­pi­tal og ar­bejds­kraft – var det nok til at punk­te­re den hår­de Bre­xit-fløjs drøm om to­tal fri­hed og selv­be­stem­mel­se, og in­den for få da­ge hav­de May mi­stet sin Bre­xit­mi­ni­ster David Da­vis, sin uden­rigs­mi­ni­ster Bo­ris Jo­hn­son samt tre la­ve­re ran­ge­ren­de mi­ni­stre. »Den uund­gå­e­li­ge kon­se­kvens af den fo­re­slå­e­de po­li­tik vil va­e­re at gø­re på­stå­et par­la­men­ta­risk kon­trol il­lu­so­risk sna­re­re end re­el,« skrev Da­vis i sit op­si­gel­ses­brev.

»En se­mi-Bre­xit,« lød Bo­ris Jo­hn­sons be­skri­vel­se.

Selv­om de to ma­ends af­gang fra re­ge­rin­gen na­ep­pe vil gø­re den sto­re for­skel i sel­ve Bre­xit­for­hand­lin­ger­ne – iføl­ge Fi­nan­ci­al Ti­mes har Da­vis kun til­bragt fi­re ti­mer i mø­der med EUs ch­ef­for­hand­ler Mi­chel Bar­ni­er i år – og selv­om de­res af­lø­se­re i re­ge­rin­gen vil va­e­re me­re loy­a­le over for May, har de to højt­stå­en­de re­ge­rings­med­lem­mers op­si­gel­se utvivl­s­omt bragt den skrø­be­li­ge sta­bi­li­tet i re­ge­rin­gen i al­vor­lig fa­re. For hvad nu? Hvad bli­ver Bre­xit-front­mand og man­ge­årig aspirant til pre­mi­er­mi­ni­ster­po­sten Bo­ris Jo­hn­sons na­e­ste tra­ek? Hvad vil de op mod 80 kon­ser­va­ti­ve »Bre­xi­te­ers« i par­la­men­tet nu gø­re? Er det­te be­gyn­del­sen på en­den for The­resa May?

FOR den hardco­re Bre­xit-fløj be­ty­der ud­vik­lin­gen, at man nu står over for et tak­tisk valg. Man­ge af dem – for ek­sem­pel mil­jø­mi­ni­ster Mi­cha­el Gove og mi­ni­ster for in­ter­na­tio­nal han­del Li­am Fox – er skra­ekslag­ne for, at det skal lyk­kes Re­main-fløj­en i lan­det at stik­ke en ka­ep i hju­let på ud­gan­gen fra EU in­den den magi­ske Bre­xit-dag: 29. marts 2019. De er langt­fra be­gej­stre­de for The­resa Mays plan, men vur­de­rer, at det over tid vil bli­ve mu­ligt for lan­det at af­vi­ge me­re og me­re fra EUs reg­ler og stan­dar­der. For dem er det vig­tig­ste, at May ik­ke lå­ser den bri­ti­ske po­si­tion alt for fast, når hun over som­me­ren be­gyn­der for­hand­lin­ger­ne om det frem­ti­di­ge for­hold til EU. I for­hold til May selv vur­de­rer de, at det er alt for ri­si­ka­belt at af­sa­et­te hen­de nu – en hand­ling, der kan fø­re til ud­skri­vel­se af nyvalg, et mu­ligt re­ge­rings­skif­te og må­ske en ny Bre­xit-kurs el­ler end­nu en fol­ke­af­stem­ning.

An­dre på sam­me fløj er imid­ler­tid rød­g­lø­de­n­de og ser The­resa Mays plan som et for­ra­e­de­ri, der må brem­ses nu, for­di den vil be­gra­en­se lan­dets mu­lig­he­der ef­ter Bre­xit; de kal­der den for BRINO: Bre­xit In Na­me On­ly.

Den kon­ser­va­ti­ve par­la­men­ta­ri­ker An­drew Brid­gen hø­rer til den grup­pe og ind­gav tirs­dag et brev til par­tiets 1922-ko­mité, hvori han skrev: »Vi bli­ver nødt til at le­ve­re Bre­xit, el­lers vil vi bli­ve straf­fet ved na­e­ste valg ... Jeg fø­ler, at det er på ti­de med en ny le­der.«

Hvis 48 bre­ve ind­gi­ves, vil en mi­stil­lids­af­stem­ning blandt par­tiets par­la­men­ta­ri­ke­re bli­ve af­holdt. Men selv­om der me­nes at va­e­re om­kring 80 så­kaldt hår­de Bre­xi­te­ers i par­la­men­tet, er det uklart, om til­stra­ek­ke­ligt man­ge er vil­li­ge til at for­sø­ge at va­el­te May på det­te tids­punkt. Der skal og­så be­ty­de­ligt fle­re stem­mer til at af­sa­et­te hen­de og igangs­a­et­te et for­mandsvalg – 159 – end til at frem­pro­vo­ke­re sel­ve af­stem­nin­gen, og det er langt­fra sik­kert, at op­rø­rer­ne vil vin­de den magt­kamp.

MENS David Da­vis har an­non­ce­ret, at han ik­ke støt­ter et for­mandsvalg, har Jo­hn­son ind­til vi­de­re ti­et. Hans na­er­me­ste støt­ter har iføl­ge The Ti­mes sagt, at han vil hol­de lav pro­fil ind­til ef­ter­å­ret, hvor de­tal­jer­ne i af­ta­len med EU skal de­bat­te­res og stem­mes igen­nem det bri­ti­ske par­la­ment. Den op­rør­ske fløj har nem­lig langt stør­re mu­lig­hed for at brem­se Mays plan i par­la­men­tet end for at af­sa­et­te hen­de, da de kon­ser­va­ti­ve i for­vej­en kun har fler­tal med hja­elp fra­n­or­dir­ske DUP. Der skal kun seks Bre­xit-re­bel­ler til for at nedstem­me en af­ta­le, hvis den sam­le­de op­po­si­tion – som ven­tet – og­så af­vi­ser Mays kom­pro­mis. I et tegn på, hvor fast­låst si­tu­a­tio­nen er – der er hver­ken fler­tal for en hård el­ler en blød Bre­xit­mo­del i par­la­men­tet – har The­resa Mays høj­re hånd, David Li­ding­ton, af­holdt mø­der med La­bour, Li­be­ral­de­mo­kra­ter­ne og skot­ske SNP i et – i bri­tisk sam­men­ha­eng – yderst sja­el­dent for­søg på at fin­de tva­er­po­li­tisk op­bak­ning til et re­ge­rings­for­slag.

Som om de hjem­li­ge pro­ble­mer ik­ke var nok, er det er ik­ke kun i det bri­ti­ske par­la­ment, at The­resa May vil få sva­ert ved at få sin plan igen­nem. Hen­des op­la­eg, som det ser ud nu, la­eg­ger re­elt op til fort­sat bri­tisk med­lem­skab af det in­dre mar­ked for va­rer, men ik­ke tje­ne­stey­del­ser, ka­pi­tal og ar­bejds­kraft. I for­hold til told er den frem­lag­te plan sta­dig dybt af­ha­en­gig af end­nu ik­ke ud­vik­let tek­no­lo­gi, og den vil for før­ste gang no­gen­sin­de la­de et land uden for Uni­o­nen stå for op­kra­ev­ning af told på va­rer, der vi­de­resa­el­ges i EU.

Selv om EU ind­til vi­de­re af­ven­ter de­tal­jer­ne i pla­nen og har lo­vet at stu­de­re dem nø­je, før man sva­rer, er det så godt som umu­ligt at fo­re­stil­le sig, at der vil va­e­re ap­pe­tit på at ad­skil­le det in­dre mar­keds fi­re fri­he­der el­ler ac­cep­te­re et dybt kom­pli­ce­ret og uaf­prø­vet told­sy­stem.

Der er lang vej igen, før The­resa May kan le­ve­re den Bre­xit, hun har lo­vet bri­ter­ne – hvis hun over­ho­ve­det over­le­ver.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.