Ter­r­o­rist­ty­per

Weekendavisen - - Opinion -

DE­BAT

Jan Pêt Khor­to

Sy­risk ek­sil­for­fat­ter og cand.sci­ent.pol. Kø­ben­havn

Der fin­des fem ty­per uden­land­ske ter­r­o­ri­ster, der for­la­der Sy­ri­en ef­ter at ha­ve ka­em­pet med ji­ha­dist­grup­per som den så­kald­te Is­la­mi­ske Stat: de desil­lu­sio­ne­re­de, de op­portu­ni­sti­ske, dem som IS har sendt til­ba­ge, de til­fan­ge­tag­ne og de tva­er­na­tio­na­le. Af de over 5700 kri­ge­re, der for­lod Eu­ro­pa for at ka­em­pe med ji­ha­dist­grup­per i Sy­ri­en, har nog­le få de­ser­te­ret. Nog­le for­di de blev desil­lu­sio­ne­ret i for­hold til ji­ha­di­stor­ga­ni­sa­tio­nen og cho­ke­ret over vir­ke­lig­he­den, for ek­sem­pel at grup­per­ne be­går drab på mus­li­mer, hals­hug­ger og hol­der sla­ver og som kon­se­kvens har mi­stet tro­en på ’sa­gen’. An­dre, som de op­portu­ni­sti­ske, fik sty­ret de­res even­tyr­lyst og undslap, før det blev for far­ligt at bli­ve på grund af den fort­sat­te kur­di­ske frem­ryk­ning og ko­a­li­tio­nens an­greb. Ömer Kücü­kavci, den dansk-kur­di­ske IS-kri­ger, som blev ta­get til fan­ge af kur­der­ne i det nord­li­ge Sy­ri­en, til­hø­rer dog in­gen af dis­se to ka­te­go­ri­er; hans tro på den is­la­mi­ske sag er ubetviv­le­lig. Han til­hø­rer grup­pen, der er over­be­vist om, hvad de tror på, og hvor­for de har gjort det, de har gjort. Kücü­kavci tror på, at han hand­le­de som re­ak­tion på mus­li­mer­nes ’elen­dig­hed’, og skju­ler ik­ke si­ne hen­sig­ter. Han har ik­ke mi­stet tro­en på ’sa­gen’, hel­ler ik­ke ef­ter at han ka­em­pe­de i front­linj­en i Is­la­misk Stats ha­er i Sy­ri­en og der­med var vid­ne til mord og nedslagt­ning af uskyl­di­ge ci­vi­le og an­dre mus­lim­ske grup­per.

Han er ik­ke en af dem, der i den sy­ri­ske krig så en mu­lig­hed for at mak­si­me­re sin be­røm­mel­se blandt si­ne ven­ner i Dan­mark el­ler til­freds­stil­le sin even­tyr­lyst. Han er hel­ler ik­ke ble­vet sendt til­ba­ge af IS for at ud­fø­re ter­r­or­an­greb i det land, hvor han har bo­pa­el. Han hav­de al­le be­tin­gel­ser­ne for et godt liv i Dan­mark, før han tog til Sy­ri­en: ud­dan­nel­se, ar­bej­de, bil og så vi­de­re. I Sy­ri­en vil­le han sand­syn­lig­vis ha­ve få­et ’ae­ren’ af at bli­ve mar­tyr. Han kla­ge­de ik­ke over le­ve­vil­kå­re­ne un­der Is­la­misk Stat; tva­er­ti­mod ar­bej­de­de han på at in­te­gre­re sig, for ek­sem­pel ved at få sin ko­ne der­til.

I et tid­li­ge­re in­ter­view med den dansk-kur­di­ske jour­na­list De­niz Se­rin­ci forta­el­ler Kücü­kavci, at »han sav­ner Dan­mark, men ik­ke har til hen­sigt at ven­de til­ba­ge«. Han kun­ne ha­ve for­ladt kam­pen, men op­gav ik­ke sin ra­di­ka­le over­be­vis­ning. Den­ne ty­pe kri­ge­re er ik­ke knyt­tet til en be­stemt ji­ha­di­stor­ga­ni­sa­tion el­ler krigszo­ne. De me­ner, at de­res mis­sion først er slut, når den mus­lim­ske um­mah har rejst sig og vun­det over kuf­far, de van­tro. De til­hø­rer grup­pen af tva­er­na­tio­na­le ji­ha­di­ster, der ka­em­per for de­res sag, uan­set hvor de er – og uan­set om de på et tids­punkt bli­ver ta­get til fan­ge og der­med og­så en­der i grup­pen af til­fan­ge­tag­ne ter­r­o­ri­ster. Så­dan­ne per­so­ner, her­un­der Kücü­kavci, vil ik­ke af­hol­de sig fra at fort­sa­et­te de­res kamp. Der­for vil de al­tid va­e­re en trus­sel for de­mo­kra­ti­ske sam­fund og så godt som umu­li­ge at af­ra­di­ka­li­se­re i Dan­mark. Et­hvert men­ne­ske be­der om til­gi­vel­se, når det er svagt og ta­get til fan­ge el­ler til­ba­ge­holdt – men man bør ik­ke til­gi­ve dem, der me­ner, at de­res tro er over al­le an­dres, og som må dra­e­be for den. I ste­det skal de døm­mes i det land, hvor de er ble­vet an­holdt el­ler ta­get til fan­ge. Hvis det ik­ke er mu­ligt, skal de­res stats­bor­ger­skab kon­fi­ske­res, og de må sen­des til­ba­ge til de­res hjem­lan­de, Tyr­ki­et for Kücü­kavcis ved­kom­men­de, for­di de har valgt ik­ke at til­hø­re de sam­fund, der tror på re­li­gions­fri­hed, de­mo­kra­ti og li­ge ret­tig­he­der, men kun in­si­ste­rer på dis­se va­er­di­er, når det er nød­ven­digt for de­res per­son­li­ge til­freds­stil­lel­se. Så­dan­ne in­di­vi­der er »ha­evn­sø­ge­re«, som oberst Jo­hn M. Ven­haus fra US In­sti­tu­te of Pea­ce for­mu­le­rer det. Hvis Is­la­misk Stats ’stats­pro­jekt’ var lyk­ke­des, vil­le vi helt sik­kert fort­sat ha­ve set dem som for­ka­em­pe­re for så­dan­ne ter­r­or­or­ga­ni­sa­tio­ner, og de vil­le utvivl­s­omt fort­sat ha­ve ud­trykt de­res sa­la­fi- og ji­ha­di-over­be­vis­nin­ger.

Vi skal sna­re­re fo­ku­se­re på de in­di­vi­der og grup­per, der ra­di­ka­li­se­rer dis­se kri­ge­re og for­sy­ner dem med ar­gu­men­ter for, hvor­for de skal ta­ge til Sy­ri­en el­ler an­dre ste­der og ka­em­pe. Det er dem, som den nor­ske ter­r­or­for­sker Pet­ter Nes­ser kal­der »ji­ha­di-iva­er­ksa­et­te­re«, og de er den re­el­le trus­sel for et­hvert de­mo­kra­tisk sam­fund. For de ra­di­ka­li­se­rer for det før­ste un­ge mus­li­mer og dri­ver dem til at be­gå ter­r­orak­ti­vi­te­ter bå­de hjem­me og i ud­lan­det. For det an­det er de med­vir­ken­de til stig­nin­gen i den an­ti­mus­lim­ske re­to­rik i Ve­sten; de na­e­rer den po­puli­sti­ske ild og de is­la­mo­fo­bi­ske dags­or­de­ner og po­li­ti­ke­re i Ve­sten. At brin­ge dis­se kri­ge­re til­ba­ge til Dan­mark vil des­u­den gi­ve en­hver wan­na­be-kri­ger et sik­ker­heds­kort, når kri­ge­ren va­el­ger at for­la­de lan­det og ka­em­pe med en ter­r­or­or­ga­ni­sa­tion i ud­lan­det. Der­for vil folk som Kücü­kavci åben­lyst ma­ni­p­u­le­re det dan­ske rets­sy­stem ved at på­kal­de sig de­res men­ne­ske­ret­tig­he­der, selv ef­ter at de har ud­ført for­fa­er­de­li­ge for­bry­del­ser.

ILLUSTRATION: AN­NET­TE CARL­SEN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.