Blind­g­y­der

Weekendavisen - - Opinion - Højt­la­es­ning Ly­da­vi­sen.dk

DANSK Fol­ke­par­ti har si­den bre­xi­t­af­stem­nin­gen lagt sig i ly af Stor­bri­tan­ni­en, når det ga­el­der Dan­marks for­hold til Uni­o­nen. Når bri­ter­ne har fun­det de­res vej ud af EU, skal vi ha­ve en fol­ke­af­stem­ning om vor egen eu­ro­pa­ei­ske re­la­tion in­spi­re­ret af skils­mis­sen mel­lem London og Bruxel­les. Hvor­når vi­des ik­ke, hvad ind­hol­det skul­le bli­ve end­nu min­dre. Vil Thu­le­sen Da­hl til sin tid an­be­fa­le et ja el­ler et nej? Uvist. Vil re­sten af EU til­stå Dan­mark de go­der, han måt­te kra­e­ve? Uvist igen. Ukendt fug­leart uden lan­dings­til­la­del­se på ui­den­ti­fi­ce­ret ta­gryg.

FOL­KE­PAR­TI af gavn er man, hvis man sø­ger at va­re­ta­ge he­le lan­dets in­ter­es­ser og ik­ke for­føl­ger rent par­ti­tak­ti­ske mål ale­ne dik­te­ret af øn­sket om at smy­ge byr­der og van­ske­li­ge valg af sig. Thu­le­sen Da­hl vil ud af EU, men al­li­ge­vel ik­ke. Ny­de go­der uden at be­ta­le nød­ven­di­ge om­kost­nin­ger. Va­e­re re­a­list og ide­a­list på en gang. Der­for op­fandt man i Dansk Fol­ke­par­ti en hem­me­lig sti gen­nem di­lem­ma­er og valg kal­det den bri­ti­ske vej. Den lød la­en­ge no­gen­lun­de at­trak­tiv. Med det stol­te Bri­tan­nia som vej­fø­rer vil­le der kun­ne ba­nes en nem og be­kvem ru­te for Dan­mark ud i fri­he­den. Hvor­dan er mon ud­sig­ten fra stien for ti­den?

STY­RER The­resa May mod al­vor­ligt au­to­ri­tet­stab, for­bi­tre­de magt­kam­pe og må­ske sam­men­brud i sit re­ge­ren­de kon­ser­va­ti­ve par­ti, øde­la­eg­ges na­tur­lig­vis sam­ti­dig Dansk Fol­ke­par­tis mu­lig­hed for at ha­ev­de en sa­er­lig dansk vej til et smer­te­frit liv uden for Bruxel­les’ ra­ek­ke­vid­de brudt af bra­ve bri­ter. De­res le­den­de nej­folk har i mø­det med van­ske­lig­he­der ale­ne vist sig i stand til at fin­de per­son­li­ge flug­t­ru­ter bort fra an­sva­ret for kon­se­kven­ser­ne af de­res eg­ne an­be­fa­lin­ger. UKIPs Ni­gel Fa­ra­ge var først til at røm­me, ef­ter sid­ste uges Chequers-kom­pro­mis i re­ge­rin­gen gik og­så bre­xit­mi­ni­ster David Da­vis og uden­rigs­mi­ni­ster Bo­ris Jo­hn­son. Det er i Stor­bri­tan­ni­en nem­me­re at smy­ge sig ud un­der an­sva­rets tyn­gen­de åg end at for­la­de Uni­o­nen, ty­de­lig­vis.

MOD den bri­ti­ske sy­ge har Dansk Fol­ke­par­ti for ti­den kun én kur: Når The­resa May ik­ke kan hol­de sam­men på sit par­ti, må de nok hel­le­re af­hol­de par­la­mentsvalg der­ov­re, fo­re­slår en us­a­ed­van­ligt spag­fa­er­dig Sø­ren Es­per­sen, som pas­ser par­ti­et i som­mer­fe­ri­en. »Jeg ved ik­ke, hvor det her kan en­de, men når hen­des eget par­ti er i fuld­sta­en­dig op­løs­ning, som det la­der til, så er der kun nyvalg til­ba­ge,« som Es­per­sen ud­tryk­ker det. Det er i det mind­ste ud­tryk for en vis hold­nings­kon­ti­nu­i­tet i Dansk Fol­ke­par­ti: Ud­skyd pro­ble­mer­ne, må­ske vil no­get vi­se sig, må­ske vil det va­e­re godt.

KA­OS vil va­e­re det sik­re re­sul­tat, hvis Dan­mark føl­ger Dansk Fol­ke­par­tis råd i spørgs­må­let om til­knyt­ning til Uni­o­nen. Par­tiets an­be­fa­lin­ger kan mu­lig­vis gav­ne Thu­le­sen Da­hl i man­dat­t­vi­sten med Nye Bor­ger­li­ge og hen­vi­se sva­e­re valg om par­tiets egen dan­ske og eu­ro­pa­ei­ske sja­el til en uvis frem­tid. Som far­bar vej for et par­ti, som i fuldt al­vor ha­ev­der at va­e­re re­ge­rings­pa­rat, kan fo­re­stil­lin­gen om en bri­tisk-in­spi­re­ret fol­ke­af­stem­ning ik­ke ta­ges al­vor­ligt. Al­li­ge­vel har Thu­le­sen Da­hl ha­ev­det at vil­le brin­ge sit fa­ta­mor­ga­na med ind til for­hand­lings­bor­det, skul­le han og Lars Løk­ke Ras­mus­sen få chan­cen for at dan­ne re­ge­ring sam­men ef­ter na­e­ste valg. Hvad skul­le pa­ro­len for den fol­ke­af­stem­ning mon va­e­re? Ka­os el­ler ka­os? dis

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.