Er­hvervs­li­vet ud af klas­se­lo­ka­let

Ud­dan­nel­se. Hvor­dan skal vi la­e­re børn og un­ge at ta­ge kri­tisk stil­ling til tek­no­lo­gi­en, hvis vi in­vi­te­rer tek­no­lo­gi-gi­gan­ter som Mi­cro­soft og Ap­ple ind i fol­ke­sko­lens ma­skin­rum?

Weekendavisen - - Opinion - Af STINA ODGAARD-SABALLY Stina Odgaard-Sabally er cand.merc.kom. og medstif­ter af in­nova­tions­virk­som­he­den Prak­tisk.

Der er et ek­stremt fo­kus på, hvor­dan vi skal ud­dan­ne børn helt ned til vug­ge­stu­e­al­de­ren i tek­no­lo­gi­for­stå­el­se og kri­tisk stil­ling­ta­gen til den tek­no­lo­gi, der ha­stigt di­gi­ta­li­se­rer vo­res sam­fund. Sam­ti­dig in­vi­te­rer vi ukri­tisk tek­no­lo­gi-gi­gan­ter som Ap­ple og Mi­cro­soft helt ind i vel­fa­erds­sta­tens ma­skin­rum.

Jeg har li­ge la­est sid­ste punk­tum i en ar­ti­kel bragt i We­e­ken­da­vi­sen #24. Ar­tik­len brin­ger et in­ter­view med Mi­cha­el Zieg­ler, der stolt forta­el­ler om den nye sko­le, der skal byg­ges i ny­byg­ger­om­rå­det Na­er­he­den i Hø­je-Taa­strup Kom­mu­ne.

Sko­len er så re­vo­lu­tio­ne­ren­de, at man ik­ke kal­der den en sko­le, men et La­e­rings­hus. La­e­rings­hu­set er in­spi­re­ret af et ame­ri­kansk sko­le­ek­sem­pel og skal ven­de den dan­ske fol­ke­sko­le på ho­ve­d­et. Sko­len vil ta­ge ud­gangs­punkt i det 21. år­hund­re­des kom­pe­ten­cer, ha­ve 3D-prin­te­re, vir­tu­al re­a­li­ty og en rå­d­gi­ven­de be­sty­rel­se be­stå­en­de af virk­som­he­der som Le­go, Ap­ple og Mi­cro­soft. Det er her, min ka­e­de hop­per af. Jeg ar­bej­der selv med at for­me tek­no­lo­gi­for­stå­el­se og di­gi­tal dan­nel­se, så det ska­ber va­er­di i sko­le­sy­ste­met og sy­nes i prin­cip­pet, at La­e­rings­hu­set ly­der som et spa­en­den­de og vig­tigt eks­pe­ri­ment. Men der er en pro­ble­ma­tisk ten­dens til ure­flek­te­ret at in­vi­te­re det pri­va­te er­hvervs­liv ind i vo­res ud­dan­nel­ses­sy­stems ma­skin­rum.

Hvis vi vil ha­ve Dan­marks børn og un­ge til at ta­ge kri­tisk stil­ling til, hvor­dan tek­no­lo­gi­er på­vir­ker vo­res liv og sam­fund, nyt­ter det ik­ke, at vi har in­vi­te­ret al­le tek­no­lo­gi-gi­gan­ter­ne ind til at rå­d­gi­ve om, hvor­dan fol­ke­sko­len – alt­så ram­mer­ne for den kri­ti­ske stil­ling­ta­gen – skal se ud.

Det er på ti­de, at vi selv for­hol­der os til tek­no­lo­gi­en – og dens ska­be­re! Dis­kus­sio­nen om, hvor­dan frem­ti­dens fol­ke­sko­le og vel­fa­erds­sam­fund skal op­byg­ges, bør fo­re­gå uden at bli­ve mud­ret af kom­merci­el­le in­ter­es­ser. Jeg me­ner, at vi har mas­ser af kom­pe­ten­te folk til at fyl­de en rå­d­gi­ven­de be­sty­rel­se med – folk der ik­ke sam­ti­dig re­pra­e­sen­te­rer sto­re tech-gi­gan­ter.

Jeg fri­stes til at spør­ge Zieg­ler & co.: Hvor­dan på­vir­ker det je­res La­e­rings­hus – og de tek­no­lo­gi­er, der er til ste­de – at der sid­der tech-gi­gan­ter med ved bor­det i je­res rå­d­gi­ven­de be­sty­rel­se?

We­e­ken­da­vi­sens ar­ti­kel run­des af med en op­lagt Flem­m­ing El­lings­en, sko­le­chef i Hø­je-Taa­strup Kom­mu­ne, der be­gej­stret be­ret­ter om en grup­pe ele­ver, der er kom­met på en idé, som en stor virk­som­hed nu vil pro­du­ce­re til et glo­balt mar­ked. Han me­ner, at vi voks­ne har over­set, hvil­ken ka­em­pe res­sour­ce børns hjer­ner er.

Der vil jeg ger­ne si­ge: Nej, stop, du der! For­di vi ik­ke har ud­budt bør­ne­nes hjer­ner på mar­keds­vil­kår, be­ty­der det ik­ke, at vi har over­set de­res po­ten­ti­a­ler.

Jeg er stor fan af ar­bej­det med at brin­ge fol­ke­sko­len ud i vir­ke­lig­he­den, ud til virk­som­he­der­ne. Men vi skal hjem igen. Hjem og re­flek­te­re og ta­ge stil­ling. Så ka­e­re tech-op­ti­mi­ster i Hø­je-Taa­strup, jeg vil­le så ger­ne dan­se med jer rundt om af­bra­en­din­gen af et så­kaldt for­stok­ket og gam­mel­dags sko­le­sy­stem. Men ik­ke hvis det er Ap­ple og Mi­cro­soft, der spil­ler på trom­me imens.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.