Loy­a­li­tet

Weekendavisen - - Kultur - LAYOUT: ANDREAS PERETTI

Iman­dags ind­kald­te Mi­ri Re­gev, Is­ra­els kul­tur­mi­ni­ster, til pres­se­mø­de i Tel Aviv. Her frem­lag­de hun pla­ner for den frem­ti­di­ge kul­tur­støt­te. Hvis lov­for­sla­get ved­ta­ges i novem­ber, af­kor­tes armsla­eng­den ge­val­digt i det is­ra­el­ske støt­te­sy­stem. Re­gev kald­te sin plan »et kul­tu­relt loy­a­li­tets­pro­gram«.

»Det vil gø­re det mu­ligt for Film­rå­det at na­eg­te støt­te til kul­turin­sti­tu­tio­ner, der bry­der Nak­ba-loven,« sag­de Mi­ri Re­gev iføl­ge dag­bla­det Haa­retz.

Den så­kald­te Nak­ba-lov blev ved­ta­get af Knes­set i 2011 og gav fi­nans­mi­ni­ste­ri­et ret til at til­ba­ge­hol­de støt­te til in­sti­tu­tio­ner, som mar­ke­rer Is­ra­els uaf­ha­en­gig­heds­dag som en sor­gens dag på veg­ne af de hund­redt­u­sin­der af pa­la­esti­nen­se­re, som flyg­te­de el­ler blev tvun­get på flugt i 1948. Den ara­bi­ske be­teg­nel­se for be­gi­ven­he­der­ne er nak­ba, ka­ta­stro­fen. Loven er stort set ik­ke ble­vet an­vendt, men Mi­ri Re­gev har tal­ri­ge gan­ge for­søgt. Fle­re gan­ge er hun ble­vet sat på plads af fi­nans­mi­ni­ster Mos­he Ka­hlon, som har ind­ska­er­pet, at det alt­så er fi­nans­mi­ni­ste­ri­et, som har be­fø­jel­ser til at til­ba­ge­hol­de støt­ten.

Ved pres­se­mø­det gjor­de Mi­ri Re­gev det klart, at hun nu selv øn­sker at kun­ne af­bry­de kul­tur­støt­te til in­sti­tu­tio­ner, som »de­le­gi­ti­me­rer sta­ten Is­ra­el«.

Re­gev til­fø­je­de, at hun egent­lig helst vil­le ned­la­eg­ge he­le film­støt­te­sy­ste­met. Hun me­ner, at det nu­va­e­ren­de sy­stem ude­luk­ken­de til­go­de­ser en be­stemt sam­funds­grup­pe – det ven­stred­re­je­de kul­tur­bor­ger­skab, som hun er valgt på at va­e­re i krig med.

»Desva­er­re er der kun et år til­ba­ge af min em­beds­pe­ri­o­de. Så jeg kan ik­ke nå at ned­la­eg­ge al­le fon­de­ne,« ud­tal­te Mi­ri Re­gev til Haa­retz.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.