Tør­tid

Weekendavisen - - Kultur - LAYOUT: SA­RA EFAZAT Af PE­TER FRIIS MØL­LER KORREKTUR: LOUISE LUNDBERG CLAESEN, ANNI DAMGAARD

DET ufor­plig­te­de som­mer­fe­ri­e­folk samt is- og ølsa­el­ger­ne har kro­ne­de da­ge i dis­se ti­der: varmt vejr, høj ba­de­vandstem­pe­ra­tur og na­e­sten en­de­løst solskin uden regn, men for jor­dens folk – land­ma­en­de­ne og ha­ve­dyr­ker­ne – er den ledsa­gen­de, ef­ter­hån­den me­get lang­va­ri­ge tør­ke no­get af en prø­vel­se. Al­le­re­de i maj var ned­bø­ren ne­de på det hal­ve og i ju­ni på un­der en fjer­de­del af nor­ma­len – og juli har hidtil fulgt trop med et end­nu stør­re un­der­skud. På DMIs kort over den ak­tu­el­le tør­ke­ri­si­ko gi­ver det sig ud­slag i høj­rød alarm­farv­ning af he­le Dan­mark, in­di­ke­ren­de ska­la­trin 10: høj ri­si­ko for tør­ke på den an­vend­te ska­la fra 0 til 10, hvor de la­ve­ste tal og grøn­ne­ste far­ver på kor­tet vi­ser in­gen el­ler lav ri­si­ko for tør­ke og de hø­je­ste tal og rø­de­ste far­ver det mod­sat­te.

Tør­ken vir­ker isa­er vold­som på bag­grund af erin­drin­gen om som­me­ren i fjor og den tem­me­lig vå­de ok­to­ber, samt ja­nu­ar og marts i år, hvor der be­stemt ik­ke var tegn på, at en tør­ke uden li­ge stod for dø­ren.

Tru­en­de tør­ke kan na­tur­lig­vis imø­de­gås med van­ding, og isa­er i den ve­st­li­ge del af lan­det har vand­ka­no­ner­ne la­en­ge kørt i døgn­drift – og­så i fuld sol og bla­est. Langt­fra al­le jord­bru­ge­re har dog res­sour­cer, vand og mu­lig­he­der for storska­la­van­ding. Man­ge kor­n­mar­ker stod der­for al­le­re­de tvangs­mod­ne­de og gu­le sidst i ju­ni og blev si­den hø­stet med en tred­je­del til halv­de­len af det for­ven­te­de ud­byt­te. Ud­sig­ter­ne for fo­der­gra­es­set og for hø­sten af hø og halm til vin­ter­fo­der teg­ner na­e­sten va­er­re, for­ly­der det. Og­så i ha­ver­ne blev tør­ken tid­ligt ma­er­k­bar, bl.a. her på ste­det. Og der pri­o­ri­te­res ben­hårdt med van­din­gen. Ik­ke en drå­be til pla­e­ner og den slags. De må sej­le de­res egen, hur­tigt udtør­ren­de sø. Van­det til­fal­der og -fly­der ny­plant­nin­ger og de højt­pri­o­ri­te­re­de af­grø­der i ur­te­ha­ven. Driv­hu­set får selv­føl­ge­lig og­så sit be­hov da­ek­ket – og kvit­te­rer overdå­digt med to­ma­ter, pe­be­re og agur­ker. Regn­vand­støn­der­nes ind­hold slap hur­tigt op. Men der er, in­den slan­gen gri­bes, en del at hen­te ved op­sam­ling af skyl­le- og va­ske­vand fra ren­gø­ring af grønt­sa­ger, kar­tof­fels­kra­el­ning og me­get an­det. De kraf­ti­ge, sor­te ti-li­ters mu­rer­s­pan­de med hank er go­de til for­må­let. Det gi­ver vand nok til at hol­de kruk­ker og små­be­de no­gen­lun­de kø­ren­de. Så la­en­ge man er hjem­me, vel at ma­er­ke.

Trods en vis van­ding kom en del af det så­e­de al­drig op. Ho­ved­par­ten af lø­ge­ne er klap­pet sam­men og kan hø­stes med en stør­rel­se, der kun lig­ger mar­gi­nalt over den, de hav­de, da de blev sat som stik­løg. Men blandt an­det kå­le­ne, po­r­rer­ne og squas­h­plan­ter­ne står fint.

I ur­te­ha­ven kan man be­gra­en­se for­damp­nings­ta­bet ved at hol­de jor­d­over­fla­den løs og ved at da­ek­ke med plan­te­ma­te­ri­a­le fra fx pla­e­ne­sla­et, ha­ek­ke­klip­ning og bla­de fra be­ska­e­rin­ger – hvis man el­lers gi­ver sig i kast med den slags op­ga­ver i en tør­tid som den­ne.

Som ha­ve­hol­der kan man li­ge så godt gla­e­de sig med fe­ri­e­fol­ket, ny­de so­len og de lu­ne af­te­ner – og fry­de sig over, at man hver­ken be­hø­ver slå gra­es el­ler va­de an­kel­højt i dra­e­ber­sneg­le. De er bog­sta­ve­ligt talt for­s­vun­det fra jor­dens over­fla­de.

In­tet er så galt, at det ik­ke er godt for no­get.

www.dmi.dk/vejr/maa­lin­ger/to­er­ke­in­deks

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.