Ver­dens­mål i spa­re­ti­der

Der er af­gang på Ar­ki­tekt­sko­len, og nog­le af de nye pro­jek­ter vars­ler ny ener­gi og kra­tiv ener­gi in­den for fa­get.

Weekendavisen - - Kultur - Af MAR­TIN KEIDING LAYOUT: ANDREAS PERETTI KORREKTUR: LOUISE LUNDBERG CLAESEN

Ar­ki­tek­tur og de­sign ska­bes (end­nu) ik­ke med al­go­rit­mer, og be­vi­set fin­der man på ar­ki­tekt- og de­signsko­lens af­gangs­ud­stil­ling i Kø­ben­havn. (De­signsko­lens af­gang blev om­talt i sid­ste uges avis red.).

Her vi­ses frem til den 19. au­gust som­mer­sa­e­so­nens pro­jek­ter. Man cyk­ler ba­re over In­der­havns­bro­en, kendt for sin ha­es­lig­hed, for­bi ru­i­ner­ne af den tid­li­ge­re Pa­pirø, og så er man frem­me – om­me bag ved Ope­ra­en. Det he­le er li­ge for hån­den, og selv om af­gangs­pro­jek­ter er en sva­ert til­ga­en­ge­lig gen­re, og­så for cen­so­rer af og til, er det al­li­ge­vel uma­gen va­erd at se, hvor­dan 232 stu­de­ren­de bå­de for­lø­ser og kløjs i FNs 17 ver­dens­mål, som he­le sko­len har på­lagt sig selv, at alt skal hand­le om. Dan­mark har, som en del an­dre lan­de, lo­vet at nå må­le­ne se­ne­st i 2030, og på ud­stil­lin­gen fin­der man ud over af­ga­en­ger­nes nav­ne og en kort be­skri­vel­se af hvert en­kelt pro­jekt og­så ma­er­k­nin­ger, som vi­ser, hvor man­ge mål den stu­de­ren­de har le­vet op til – som hav­de der va­e­ret be­søg af en FN-kon­trol­lør. Et mål som in­gen kan va­e­re imod er nr. 5 »Gen­der Equa­li­ty«, dog er det ik­ke så fedt, hvis man nu har de­sig­net tøj til kun det ene køn. Til gen­ga­eld er det godt, hvis man har ud­vik­let en mu­sik­vi­deo – som ik­ke pas­ser til hver­ken No po­ver­ty, Cli­ma­te Action el­ler Li­fe be­low wa­ter.

Så­dan en vi­deo står Hal­ldór Snor­ra­son fra Pro­duction De­sign for. Vi­deo­en hyl­der san­gen »Ryt­me­mon­ster« af den dan­ske hip­hop-duo HipSomHap, hvad der og­så har ka­stet et trom­mesa­et i 1:1 af sig, som Snor­ra­son om­hyg­ge­ligt har mon­te­ret med det, en­hver se­ri­øs trom­mesla­ger be­gyn­der kar­ri­e­ren med; tra­es­le­ve, ste­ge­pan­der, gry­delåg og kas­serol­ler. Jeg ved ik­ke, om den køk­ke­nin­stal­la­tion er på et højt ni­veau in­den for de­sign, men i be­tragt­ning af, at kunst­ne­risk hu­mor er lig med na­e­sten nul på Hol­men, er det stort at mø­de!

SELV­OM in­gen af FNs 17 mål hand­ler om ar­ki­tek­tur og de­sign el­ler om mu­sik el­ler bil­led­kunst el­ler lit­te­ra­tur som ele­men­ter i en ba­e­re­dyg­tig ud­vik­ling, er det vildt, hvad der fin­des på den­ne ik­ke-ku­ra­te­re­de ud­stil­ling; fra for­skru­e­de selv­høj­ti­de­li­ge idéer, som la­eg­ger be­slag på he­le el­ler hal­ve by­er, over al­min­de­li­ge mel­lemva­rer til vir­ke­ligt sta­er­ke og smuk­ke pro­jek­ter. De sid­ste fyl­der me­re end nor­malt og vir­ker na­er­mest na­tur­stri­di­ge i en tid med nedska­e­rin­ger og overad­mi­ni­stra­tion.

Så me­get ener­gi er ud­løst, at fle­re sto­re ar­ki­tek­tur-mo­del­ler be­fin­der sig i et rum for sig selv. Det er godt, selv om man­ge ik­ke har skil­te, så man li­ge må til­ba­ge til ud­stil­lin­gen for at fin­de det af­gangs­pro­jekt, som mo­del­len stam­mer fra. Pragt­fuldt at dis­se kunstva­er­ker, som fle­re af mo­del­ler­ne er, har få­et plads. Frem sprin­ger Su­ne Marxens af en po­li­tisko­le. Anne So­fie Halds til om­byg­ning af Trel­li­ck Tower i London og Jo­han Emil En­gel­bre­cht Vind­na­es og Re­becka Pe­ter­sens for­slag til en cy­lin­drisk mar­keds­hal ved Nør­re­bro Sta­tion. En byg­ning der ik­ke kan va­e­re an­det en rund, sy­nes man, og ha­ve et kup­let tag, som swin­ger med den krum­me skal over den gam­le sta­tion. Su­ne Marxens pro­jekt, som er en ka­em­pe flad kva­dra­tisk ski­ve med en hel by af rum un­der åben him­mel og un­der tag i skif­ten­de ka­den­cer, er skar­pt og an­der­le­des, og Trel­li­ck Tower er sim­pelt­hen ba­re vig­tigt af hen­syn til for­stå­el­se og respekt for bruta­lis­mear­ki­tek­tu­rens kva­li­te­ter. Og smukt teg­net!

Ik­ke en ene­ste syn­te­tisk ren­de­ring med smi­len­de børn om­gi­vet af vå­d­gra­es og stor­ke er at spo­re på Hol­men. Der er sva­le far­ver og fi­ne stre­ger, blan­det med vil­de kulør­te col­la­ger – det er vir­ke­lig et gen­nem­brud til nye og bed­re ti­der – for den slags smit­ter af på prak­sis, som i dag helst bru­ger di­gi­ta­le sci­en­to­lo­gy-lig­nen­de tab­leau­er, for at smi­gre byg­her­rer­ne. En plan­che­va­eg på 2x2 me­ter har hver ar­ki­tekt­stu­de­ren­de haft til rå­dig­hed, og det fun­ge­rer fint her. Va­eg­ge­ne er mon­te­ret i et stil­lads­sy­stem sam­men med min­dre mo­del­ler og ma­te­ri­a­le­prø­ver, i en kom­pakt og over­sku­e­lig or­den.

I de fle­ste pro­jek­ter er en red­nings­ak­tion i gang, som føl­ge af de an­giv­ne mål. Hu­se, na­tur og men­ne­sker skal kom­mes til

undsa­et­ning – og det gi­ver en gry­en­de po­li­tisk be­vå­gen­hed, ik­ke mindst i for­hold til lan­de i den tred­je ver­den. Af sam­me grund hed­der ud­stil­lin­gen Løs­nin­ger. Jo, men selv­føl­ge­lig lø­ser ar­ki­tek­ter op­ga­ver og pro­ble­mer, el­ler ud­for­drin­ger som det hed­der, men det er da skøn­ne, smuk­ke, fan­ta­sti­ske rum og or­dent­li­ge ma­te­ri­a­ler, det hand­ler om først og frem­mest.

Hvad der og­så li­ge pra­e­cis frem­går af den fi­ne ud­stil­ling, som de­ler sig i to ho­ved­rum, et for ar­ki­tek­tur og et for de­sign.

DER er en del nye af­de­lin­ger på kø­ben­hav­ner­sko­len; Po­li­ti­cal Ar­chi­tec­tu­re, Ar­chi­tec­tu­re and Extre­me En­viron­ments og Ren­de­ring af Anne So­fie Halds Trel­li­ck Tower, en hyl­dest til be­ton­b­ruta­lis­men. Ga­me De­sign, som i for­hold til de klas­si­ske Kunst og Ar­ki­tek­tur og Mø­bel og Ob­jekt vi­ser, at gra­en­ser­ne fly­der for bå­de ar­ki­tek­tur og de­sign.

Der er gå­et en stør­re struk­tu­ra­en­dring for­ud for de 5 over­ord­ne­de in­sti­tut­ter man mø­der i dag - hvoraf 4 dog har det go­de gam­le ord Byg­nings­kunst som for­navn – med hhv., Kul­tur, Tek­no­lo­gi og De­sign som sid­ste led. En­de­lig fin­des In­sti­tut for Visu­elt de­sign. I dis­se fem in­sti­tut­ter lig­ger så en stør­re un­der­skov af af­de­lin­ger..

På ud­stil­lin­gen be­ty­der det nu ik­ke så me­get, hvor hvad kom­mer fra, men når det al­li­ge­vel er skar­pt ord­net ef­ter til­hørs­for­hold, hand­ler det i høj grad om sam­men­ha­eng og om en ind­byr­des dyst om stu­de­ren­de og spar­som­me mid­ler.

Der er hårdt brug for kre­a­tiv ener­gi og fan­ta­si der­u­de i prak­sis, sa­er­ligt på bo­lig­fron­ten. Der­for er det vig­tigt, at sko­ler­ne bli­ver end­nu bed­re til at frem­me det nør­de­de, det dy­be, det sva­e­re, det su­ve­ra­e­ne, det ae­ste­ti­ske, det kri­ti­ske, det ana­ly­ti­ske og det hi­sto­ri­ske. Og det sjove.

Su­ne Marxens po­li­tisko­le. En ka­em­pe flad kva­dra­tisk ski­ve med en hel by af rum skif­te­vis un­der åben him­mel og un­der tag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.