Al den ja­zz

Weekendavisen - - Kultur - Af SYNNE RIFBJERG TEG­NING: ANETTE CARL­SEN KORREKTUR: FLEM­M­ING GERTZ

MENS det sy­der af VM-fod­bold i folks hjem og på lan­dets va­erts­hu­se, fort­sa­et­ter Co­pen­ha­gen Ja­zz Festi­val med at fejre sit 40-års ju­bila­e­um den­ne we­e­kend. Her har teg­ner Anette Carl­sen fan­get et øje­blik i Ry­es­ga­de i ons­dags, hvor en fod­bold­kamp trak ud, men det gjor­de »Gyp­sy Ven­det­ta« på Braw Bar i Ry­es­ga­de, der skul­le ha­ve spil­let in­de, så og­så. Iføl­ge Anette Carl­sen gav det man­ge gla­de ga­de­ga­e­ster. ROSKIL­DE Festi­val – og man­ge an­dre af som­me­rens festi­va­ler – er ste­der, hvor man­ge va­el­ger at be­ru­se sig. Men festi­val­ga­ester­nes ud­spi­le­de pupil­ler, kva­er­nen­de ka­e­bemusku­la­tu­rer og spon­tant op­stå­e­de trang til at nus­se no­gen i hå­ret vid­ner om, at det ik­ke kun er ho­ved­sponsoren Tu­borg, som festi­val­ga­en­ger­ne tyr til, når de vil slip­pe hver­da­gen, kom­me i ekst­a­se og ny­de som­me­ren, mu­sik­ken, fe­sten og fa­el­les­ska­bet. Nu, hvor vi har bør­stet urin­stø­vet af ef­ter sid­ste uges dej­li­ge ex­ces­ser, er det tid til at over­ve­je, hvor­dan Nor­d­eu­ro­pas stør­ste mu­sik­festi­val skal for­hol­de sig til bru­gen af il­le­ga­le eu­fori­se­ren­de stof­fer.

Un­der festi­va­len mø­der de fle­ste nok på et tids­punkt en sød, lil­le la­bra­dor i føl­ge­skab med en brysk ud­se­en­de hund­e­luf­ter. Po­li­tiets narko­hunde har i år be­slag­lagt fa­er­re ulov­li­ge stof­fer sam­men­lig­net med sid­ste år.

Men ta­enk, hvis man greb sa­gen me­re pro­g­res­sivt an og brug­te res­sour­cer­ne an­der­le­des. Sta­dig fle­re eu­ro­pa­ei­ske festi­va­ler dis­ku­te­rer nem­lig åbent en ny til­gang til stof­fer, som er ba­se­ret på op­lys­ning og ska­des­re­duk­tion sna­re­re end fir­kan­tet hånd­ha­e­vel­se af loven. Fle­re festi­va­ler i Stor­bri­tan­ni­en har op­ret­tet in­for­ma­tions­tel­te dre­vet af so­ci­a­le or­ga­ni­sa­tio­ner, hvor ud­dan­net per­so­na­le te­ster stof­fer­nes ke­mi­ske sam­men­sa­et­ning, så bru­ger­ne kan tra­ef­fe de­res be­slut­ning på et op­lyst grund­lag. Men­ta­li­tetsa­en­drin­gen sker på et ka­er­kom­ment tids­punkt, for bru­gen af md­ma og ecst­a­sy er i kraf­tig stig­ning, og på det vok­sen­de eu­ro­pa­ei­ske narko­ti­ka­mar­ked er der re­gi­stre­ret ecst­a­sytab­let­ter med en hidtil uset høj kon­cen­tra­tion. I 2017 har tre dan­ske un­ge mi­stet li­vet ef­ter at ha­ve ind­ta­get md­ma. Iføl­ge en 2017-rap­port fra Sund­heds­sty­rel­sen svin­ger ind­hol­det af md­ma fra 13 mg til 233 mg i en tab­let. Folk har med an­dre ord in­gen mu­lig­hed for at vi­de, hvor stor en do­sis, de ind­ta­ger. En ting er den svin­gen­de styr­ke, no­get an­det er ukend­te ind­holds­stof­fer. Stof­fer­ne bli­ver ta­get i blin­de. Ek­sem­pel­vis kan et pul­ver, som selv en gar­vet bru­ger vil­le iden­ti­fi­ce­re som ko­kain, vi­se sig at va­e­re he­ste­be­dø­vel­ses­mid­let ket­a­min, som kan slå en po­ny ud på un­der et mi­nut. Roskil­de Festi­vals me­di­cin­ske be­red­skab de­ler ik­ke op­lys­nin­ger til pres­sen om, hvor man­ge der har hen­vendt sig med stof­re­la­te­re­de til­ska­de­kom­ster. I år er der hel­dig­vis ik­ke re­gi­stre­ret døds­fald li­ge­som i 2012, hvor en ung mand mi­ste­de li­vet ef­ter at ha­ve ind­ta­get md­ma, og 12 festi­val­ga­e­ster blev ind­lagt på in­ten­siv på grund af narko­ti­ka­for­gift­ning. På den bag­grund har fle­re dan­ske eks­per­ter i rus­mid­ler og stof­brug, blandt an­dre psy­ki­a­ter Henrik Rin­dom, i fle­re år va­e­ret for­ta­le­re for, at der skal op­ret­tes et in­for­ma­tion­s­til­bud på festi­va­len, der mø­der bru­ger­ne, hvor de er.

MYNDIGHEDERNE og festi­val­le­del­sen bry­der sig mu­lig­vis ik­ke om, at folk ta­ger stof­fer. Men så­dan ser vir­ke­lig­he­den ik­ke de­sto min­dre ud. Og for de men­ne­sker, som ta­ger stof­fer, har festi­va­len et an­svar for at ska­be så tryg­ge ram­mer som mu­ligt. Spørgs­må­let er, hvad der er vig­tigst: At red­de liv, el­ler at sta­tu­e­re et moralsk og juri­disk ek­sem­pel?

Roskil­de Festi­val op­ly­ser på sin hjem­mesi­de, at de føl­ger med i de in­ter­na­tio­na­le de­bat­ter om stof­tests, men la­e­ner sig op ad Sund­heds­sty­rel­sens an­be­fa­lin­ger. Sty­rel­sen me­ner, at tests kan ha­ve en »le­gi­ti­me­ren­de ef­fekt« og fryg­ter, at de in­di­rek­te kan blåstemp­le stof­fer over for un­ge, som el­lers ik­ke har over­ve­jet at ta­ge dem. Sig­nalva­er­di­en er selv­føl­ge­lig va­erd at over­ve­je. Om­vendt kan man ar­gu­men­te­re for, at tests fak­tisk gør det mod­sat­te af at »re­k­la­me­re« for stof­brug: Te­stre­sul­ta­ter­ne an­sku­e­lig­gør ne­top, hvor lidt vi­den, bru­ger­ne har om ind­hol­det af stof­fer­ne, og hvor stor en sund­heds­ri­si­ko, de lø­ber. Ak­ku­rat som for al­ko­hol ga­el­der det, at in­gen sub­stan­ser er helt sik­re. Men man ta­ler for­bi de un­ge, når man på­står, at al­le stof­fer al­tid i sig selv er livs­far­li­ge.

Tal fra uden­land­ske or­ga­ni­sa­tio­ner ty­der des­u­den på, at stof­tests frem­mer an­svar­lig stof­brug. Or­ga­ni­sa­tio­nen Dan­ceSa­fe, der har te­stet stof­fer på ad­skil­li­ge festi­va­ler over he­le ver­den, op­ly­ser, at de fo­re­ta­ger om­kring 100 test af stof­fer hver af­ten i lø­bet af en festi­val, og at 80 pro­cent kas­se­rer stof­fet, hvis det vi­ser sig at in­de­hol­de no­get an­det end for­ven­tet. Iføl­ge den bri­ti­ske or­ga­ni­sa­tion The Loop valg­te en ud af fem at få de­res stof­fer de­stru­e­ret på bag­grund af te­stre­sul­ta­tet, og fi­re ud af ti valg­te at nedsa­et­te do­sis.

The Loop har ud­bredt den simp­le hu­ske­r­e­gel »crush, dab and wait«, som rå­der md­ma­bru­ge­re til at dup­pe en lil­le bit­te smu­le stof op på fin­ge­ren og vur­de­re ef­fek­ten af det, in­den de ta­ger me­re.

Rå­det red­der liv. Det sam­me kan man ik­ke si­ge om den ak­tu­el­le Mu­sic Against Drugs­kampag­ne »Un­der the in­flu­en­ce of mu­sic« (»Høj på mu­sik«, red.) der har Roskil­de Festi­val, Dansk Li­ve og Sund­heds­sty­rel­sen som af­sen­der. Budskabet er, at mu­sik får hjer­nen til at fri­gi­ve do­pa­min, og på den må­de i sig selv er be­ru­sen­de. Det vil­le da va­e­re dej­ligt, hvis en god gang bla­ck me­tal el­ler af­ro­trap kun­ne gø­re bå­de al­ko­ho­li­ske og narko­ti­ske rus­mid­ler over­flø­di­ge. Hvis det var sandt, vil­le ur­te­te­pro­du­cen­ter og smoo­t­hie­fir­ma­er ha­ve kro­ne­de da­ge på festi­va­len.

Det er va­erd at hu­ske på, at al­ko­hol ind­ta­ger før­ste­plad­sen på li­sten over de mest ska­de­li­ge rus­mid­ler. Selv un­der lov­re­gu­le­re­de for­hold er al­ko­hol et stof med enor­me hel­breds- og sam­funds­ma­es­si­ge om­kost­nin­ger. I det per­spek­tiv vir­ker det selv­mod­si­gen­de, at festi­va­len ik­ke har no­gen kva­bab­bel­ser med at be­nyt­te Tu­borg som ho­ved­sponsor, og i øv­rigt sør­ger for at eks­po­ne­re bryg­ge­ri­ets iøj­ne­fal­den­de logo for 15-åri­ge ga­esters blik ove­ralt på festi­val­plad­sen. Festi­va­lens op­ga­ve er at ska­be tryg­ge ram­mer, og spørgs­må­let er, hvor­dan man gør det bedst. Er det ved at sen­de sø­de la­bra­do­rer ud og snif­fe til folks lom­mer og ha­en­ge pla­ka­ter op med blåø­je­de og pa­tro­ni­se­ren­de bud­ska­ber? El­ler er det ved at ska­be prak­ti­ske for­an­stalt­nin­ger, der prag­ma­tisk og re­a­li­stisk kom­mer bru­ger­ne i mø­de?

Med skyklap­per og nult­o­le­ran­cepo­li­tik op­når Roskil­de Festi­val at ind­ta­ge et moralsk stand­punkt, hvil­ket selv­føl­ge­lig er fint, hvis man pri­ma­ert er ude på at få Sund­heds­sty­rel­sens an­er­ken­del­se. Man op­når ba­re ik­ke at ska­be stør­re sik­ker­hed – og det er vel det, der bør va­e­re ho­ved­sa­gen?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.