Klum­men om alt

Weekendavisen - - Kultur - LAYOUT: PERNILLE KLEINERT KORREKTUR: ANNI DAMGAARD, LOUISE LUNDBERG CLAESEN

For­le­den sad jeg på en café et sted i Kø­ben­havn, hvor jeg over­hør­te en til­fa­el­dig sam­ta­le, som jeg fik lyst til at over­for­tol­ke og an­ven­de til vold­som­me og uun­der­støt­te­de ge­ne­ra­li­se­rin­ger. En mor spurg­te sin tol­våri­ge dat­ter, hvil­ken slags ka­ka­od­rik hun vil­le ha­ve. Dat­te­ren ta­enk­te sig om i lang tid, mindst to mi­nut­ter, hvil­ket kan vir­ke som en li­ge­gyl­dig po­in­te, hvis ik­ke jeg brug­te den til at har­ce­le­re over vo­res for­skru­e­de for­hold til fora­el­drerol­len, hvor vi sna­re­re er bør­ne­nes ven­ner og tje­ne­re end myn­di­ge voks­ne. Til sidst blev mor og dat­ter eni­ge om at be­stil­le to for­skel­li­ge drik­ke, så de kun­ne sma­ge hin­an­dens. Hvor er vi hav­net hen­ne? Har det her barn over­ho­ve­det et fri­tidsjob el­ler no­gen som helst for­plig­tel­ser? Jeg tror det ik­ke. Må­ske er den tol­våri­ge pi­ge li­ge nu i gang med at sen­de nø­gen­bil­le­der af sig selv til gen­ga­eld for en che­e­se­bur­ger, hvis hun da ik­ke su­gar­da­ter en mi­dal­dren­de ko­kain­mis­bru­ger i den­ne for­rå­e­de og ky­ni­ske ver­den.

Det min­der mig i øv­rigt om Tin­der, som jeg var på, for­di jeg er en mo­der­ne 38-årig stor­by­kvin­de, hvis ae­g­ge­stok­ke er ved at tør­re ud. Desva­er­re gy­ser jeg ved tan­ken om at fin­de den ene­ste ene på en over­fla­disk app og vil­le øn­ske, at vi kun­ne ven­de til­ba­ge til en me­re uskyl­dig tid, hvor jeg, igen helt ube­grun­det, fo­re­stil­ler mig, at la­e­kre ma­end sam­le­de des­pe­ra­te kvin­der op på ga­den med en blomst og et ro­man­tisk Ja­ne Au­sten-ci­tat. I dag er ma­end desva­er­re ik­ke la­e­kre, li­ge­som de hel­ler ik­ke er spor an­svar­li­ge el­ler i stand til at gø­re mig fo­rel­sket i dem i me­re end to år ad gan­gen. Så jeg over­ve­jer at bli­ve in­se­mi­ne­ret, selv om jeg ik­ke kan bli­ve enig med mig selv om, hvor­vidt det er en­hver kvin­des ret at mod­ta­ge do­nor­sa­ed, el­ler om det kun er egoi­sti­ske, sam­funds­un­der­gra­ven­de lu­de­re, der gør den slags.

Der er i hvert fald be­hov for fle­re nu­an­cer i de­bat­ten, men dem får vi nok ik­ke fra vo­res fol­ke­valg­te po­li­ti­ke­re, der er så grå­di­ge, løg­n­ag­ti­ge og ta­bu­ret­kla­e­ben­de, at jeg ra­ser og får kval­me på sam­me tid, hvil­ket er tem­me­lig sva­ert. Vo­res på én gang djø­fi­se­re­de, eli­ta­e­re og små­fa­sci­sti­ske po­li­ti­ke­re har in­gen vi­sio­ner, men for­fal­der til blokpo­li­tik, sym­bol­po­li­tik og stem­me­fi­ske­ri, og når de så en­de­lig har vi­sio­ner, bli­ver det he­le så po­puli­stisk og naivt, at jeg fak­tisk tror, de er ude på at over­gi­ve vo­res land til den bøl­ge af util­pas­se­de mus­li­mer, som skyl­ler ind på vo­res el­lers så de­mo­kra­ti­ske og fri­sin­de­de ky­ster. For­le­den så jeg en mørklø­det mand spyt­te på ga­den, så det va­rer nok ik­ke la­en­ge, før han rej­ser til Mel­le­mø­sten for at ka­em­pe for Is­la­misk Stat. Han er nu ik­ke den ene­ste, der op­fø­rer sig uhø­fligt i det of­fent­li­ge rum. Vi le­ver i en mig-mig-mig­kul­tur, hvor in­gen rej­ser sig for mig i me­tro­en, for­di de gl­or ned i de­res mo­bil. Hvor er vi hen­ne? I hvert fald ik­ke i nu­et og hel­ler ik­ke i et dan­net sam­fund med pli og ma­ne­rer. I ste­det ja­ger vi per­fek­tion med pho­tos­hop­pe­de tra­e­nings­bil­le­der og blå­ba­er­s­moo­t­hies på In­s­ta­gram, mens vo­res un­ge 12-tal­spi­ger får stress og angst og de­pres­sion af at le­ve op til al­le de krav, der stil­les til et ungt men­ne­ske nu om da­ge. Vi må gri­be i egen barm, hol­de fast i vo­res kul­tur og stil­le stør­re krav til flygt­nin­ge, ger­ne som del af et stør­re EU-sam­ar­bej­de, for vi har kun én jord­klo­de at le­ve på, selv om vi for­bru­ger nok for fi­re, og det skal gø­res på et fag­ligt og nu­an­ce­ret grund­lag. For så­dan som tin­ge­ne er li­ge nu, bli­ver jeg min­det om Tys­kland i 1930rne, og vi skri­ver trods alt 2018. Ar­ne Har­dis

Af Mar­ta Sø­ren­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.