Hek­sens dag­bø­ger

Pat­ti Smith har skre­vet en bå­de prak­tisk og drøm­men­de bog om sin egen skri­ve­pro­ces.

Weekendavisen - - Bøger - Af LINEA MAJA ERNST

Pat­ti Smith: Hen­gi­ven – om at skri­ve. Over­sat fra en­gelsk ef­ter »De­vo­tion« af Char­lot­te Kor­nerup. 112 si­der. 169,95 kr. Klim.

Jeg er al­tid klar til me­ta­tek­ster om, hvor­dan for­fat­te­re skri­ver; tek­ster, der luk­ker én ind i trold­man­dens (el­ler: hek­sens) va­er­k­sted og ind­vi­er la­e­se­ren i, hvor­dan de­res hånd­va­erk og magi fun­ge­rer. Hen­gi­ven – om at skri­ve af Pat­ti Smith, al­les punk-bej­ste, er ik­ke en hånd­bog, sna­re­re en ge­ne­røs, flyvsk dag­bog om kunst­ne­risk ska­ben, på gra­en­sen til (selv)myto­lo­gi­se­ring – men al­drig over gra­en­sen.

Den lil­le, tre­del­te bog kan la­e­ses på en ef­ter­mid­dag, det er en op­lagt, dø­sig som­mer­so­fa­bog, dens mil­de, as­so­ci­a­ti­ve stil min­der om en up­lan­lagt lur med kla­re drøm­me. Før­ste del, »Be­vidst­he­dens ar­bej­de«, er en rej­se­dag­bog, fra New York til Pa­ris og vi­de­re til Syd­frank­rig, om­skabt til prosa. Det er bo­gens sta­er­ke­ste tekst, scrap­bogs­ag­tigt fyldt med fla­ger af uma­ge vir­ke­lig­hed i tekst og bil­le­der. Pat­ti Smith fo­to­gra­fe­rer, skri­ver i par­ker­ne, la­e­ser en bi­o­gra­fi om fi­lo­sof­fen Si­mo­ne Weil, drik­ker sort kaf­fe på Café de Fl­o­re, la­der sig in­ter­viewe, for­tryl­les af de­tal­jer i om­gi­vel­ser­ne: »Alain og jeg spad­se­rer op ad en bak­ke til kir­ke­går­den for at le­de ef­ter Paul Valéry. Vi fin­der ham og hil­ser på ham, men stand­ser og­så ved et grav­sted for en ung pi­ge, som hed Fan­ny og el­ske­de he­ste. Fa­mi­lie og ven­ner har pla­ce­ret he­ste på hen­des grav­sten, la­vet en lil­le stald, så de er be­skyt­tet mod vejr og van­da­lis­me«.

Det er det, som er så fint ved Smit­hs stil: Det dag­lig­dags sprog, som er le­ven­de i sin en­kel­hed, og den kro­ni­ske, nys­ger­ri­ge yd­myg­hed, hun trods sin stjer­ne­sta­tus be­trag­ter bå­de

FOTO: FERIAL

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.