Den vir­ke­ligt fal­ske 9’er

Un­der­hol­den­de af­da­ek­ning af en bra­si­li­ansk fod­bold­spil­ler, som snød sig til sto­re kon­trak­ter uden at kun­ne ram­me en bold. FOTO FRA BO­GEN.

Weekendavisen - - Bøger - Af ADAM HOLM LAYOUT: PERNILLE KLEINERT KORREKTUR: ANNI DAMGAARD

Rob Smyth: Fod­bolds­vind­le­ren – Fod­bold­spil­le­ren, der ik­ke kun­ne spil­le fod­bold. Over­sat fra en­gelsk ef­ter »Kai­ser! – The Gre­a­test Foot­bal­ler Ne­ver To Ha­ve Play­ed Foot­ball« af Mi­cha­el Jep­sen. 254 si­der. 249,95 kr. For­la­get Me­mo­ris.

vis man hø­rer til dem, der har ab­sti­nen­ser un­der pau­ser­ne i fod­bold-VM og sav­ner den spa­en­ding og gal­skab, der føl­ger med spil­let på grønsva­e­ren, er der hja­elp at hen­te i form af det­te lit­te­ra­e­re adre­na­lin-fiks. Den bri­ti­ske jour­na­list Rob Smyth har op­s­nap­pet en hi­sto­rie fra det fod­bold­ga­le Bra­si­li­en, som er så ab­surd og hin­si­des det be­gri­be­li­ge, at man skul­le tro, det var fik­tion. Ho­ved­per­so­nen er fod­bold­spil­le­ren Car­los Hen­rique Ra­po­so (f. 1963), som hav­de sin stor­heds­tid fra be­gyn­del­sen af 1980er­ne og de ef­ter­føl­gen­de knap ty­ve år, spil­le­de for nog­le af Bra­si­li­ens mest pre­sti­ge­ful­de klub­ber, al­le med ba­se i Rio de Ja­neiro. Ra­po­so ud­fol­de­de og­så si­ne ev­ner i Me­xi­co, Frank­rig og Ar­gen­ti­na og var end­da i na­er­he­den af det bra­si­li­an­ske lands­hold. Til over­flod var Ra­po­so ud­sty­ret med det flat­te­ren­de ka­e­le­navn »Kai­ser«, an­gi­ve­ligt ef­ter den navn­kun­di­ge ty­ske spil­ler Franz Beck­en­bau­er, en af fod­bol­dens mest ele­gan­te udø­ve­re. Den bra­si­li­an­ske Kai­ser hav­de ba­re ét pro­blem, som Rob Smyth tørt be­ma­er­ker i sin sta­er­kt un­der­hol­den­de bog Fod­bolds­vind­le­ren; han kun­ne ik­ke spil­le fod­bold.

Kai­ser var det, som i en bra­si­li­ansk blan­ding af folkl­o­re og juris­pr­u­dens kal­des for en »171er«, pa­ra­graf­fen i straf­fe­loven, som om­hand­ler svin­del og bed­rag. Men hvor­dan får en bed­ra­ger plads i pro­fes­sio­nel­le fod­bold­klub­ber?

HDer var hver­ken ta­le om øko­no­mi­ske fi­f­le­ri­er ved en com­pu­ter el­ler sta­er­kt py­n­te­de aka­de­mi­ske me­rit­ter. Kai­ser skul­le jo trods alt på ba­nen og vi­se sig frem.

Han lø­ste si­ne ud­for­drin­ger ved at si­mu­le­re ska­det på før­ste tra­e­nings­dag. Han led af hvad som helst i sit sta­er­kt pla­ge­de bentøj, og in­gen spe­ci­a­li­ster kun­ne gre­je, hvad der var galt. De par gan­ge, hvor den la­e­ge­li­ge skep­sis vok­se­de, var Kai­ser snar­rå­dig til at tryl­le et par kni­tren­de sed­ler frem af in­der­lom­men. Han er og­så den ene­ste fod­bold­spil­ler, så vidt vi­des, som har mi­stet sin bed­ste­mor fi­re gan­ge og hver gang va­e­ret lam­met af lang­va­rig sorg. Kai­ser var iføl­ge et par ken­de­re, der­i­blandt en tid­li­ge­re top­tra­e­ner, ik­ke helt uef­fen med en bold, og fy­sisk lig­ne­de han en pro­fes­sio­nel fod­bold­spil­ler. Han hav­de da­ti­dens rig­ti­ge fri­su­re, var ve­l­o­p­lagt, stors­mi­len­de, hav­de et for­ry­gen­de tag på kvin­der, som han ger­ne del­te ud af, og mundtø­jet var skru­et bed­re på end fodtø­jet. Og i en tid, hvor op­lys­nin­ger ik­ke var et klik va­ek på com­pu­te­ren, og hvor de fle­ste hav­de nok med de­res egen ge­sja­eft, var der uhy­re lang li­ne til Kai­ser.

Hans man­ge fiks­fak­se­ri­er, nog­le me­re us­and­syn­li­ge end an­dre, er ko­ste­ligt skil­dret. Langt hen ad vej­en la­e­ser man med en lil­le klu­k­lat­ter i hal­sen, men som hi­sto­ri­en ud­fol­des, bli­ver den og­så no­get ens­for­mig, og man be­gyn­der at sav­ne et stram­me­re forta­el­le­greb. Des­u­den er det sva­ert at bli­ve klog på, hvor­dan Kai­ser med ti­den kun­ne und­gå at bli­ve stil­let til an­svar. Må­ske skyl­des det, at han blev an­set for at va­e­re en ufar­lig »171er«, én som i det små gjor­de grin med de magt­ful­de og pen­ge­sta­er­ke. Ind­tryk­ket, man sid­der til­ba­ge med, er en god­mo­dig og al­ler­hu­lens dyg­tig ta­sken­spil­ler.

Kai­ser le­ver sta­dig, om end i en let­te­re mi­strøstig ud­ga­ve, nu for la­engst ou­tet som det, han selv kal­der for »an­ti-fod­bold­spil­ler«. Han er langt­fra vel­ha­ven­de, fy­sik­ken svig­ter, og det sam­me gør no­get af for­dums held, men når Smyth be­gyn­der at tryk­ke de ret­te ste­der, pib­ler det ud med hi­sto­ri­er, så man­ge at han for­ment­lig ik­ke ved, hvad der er op og ned.

Om han med si­ne man­ge ord har snydt jour­na­li­sten for­bli­ver et åbent spørgs­mål. Men sjovt er det sgu. Hvis det er sandt, at ver­den vil bed­ra­ges, blev den det så san­de­lig af Kai­ser. La­en­ge før be­gre­bet »falsk 9er« blev op­fun­det, var Kai­ser den vir­ke­ligt fal­ske 9er.

Hvor­dan kun­ne en bed­ra­ger få plads i en pro­fes­sio­nel fod­bold­klub?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.